Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

We willen een schone gemeente zijn waar het fijn wonen, werken en recreeëren is.  Niet alleen voor ons zelf, maar ook voor de generaties na ons. We willen een duurzame gemeente zijn/worden. Een toekomstbestendige gemeente met een langdurige balans tussen ‘people, planet en profit’. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen we, onder andere door in te spelen op lokale en regionale  initiatieven, duurzaamheid in Overbetuwe verstevigen.

Speerpunten / Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Speerpunten / Wat willen we bereiken?

Een duurzame, veilige en gezonde samenleving.

Overbetuwe streeft ernaar in 2050 energieneutraal te zijn.  De normen voor milieu  en veiligheid voldoen minimaal aan de wettelijke normen. Op het gebied van de volksgezondheid sluiten wij aan op de regionale visie "publieke gezondheid".

Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?

Terug naar navigatie - Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?

Speerpunt 02: Routekaart duurzaamheid 2017-2020
Wij realiseren de routekaart met klimaatdoelstellingen. Ook door het vrijmaken van extra middelen. We denken actief na over alternatieve oplossingen voor warmtevoorziening. Dat kan per kern verschillen. Hiervoor is overleg nodig met deskundigen, dorpsraden en wijkplatforms. Duurzame initiatieven uit de samenleving worden gestimuleerd. Energieneutraal bouwen krijgt een prominente rol bij de afgifte van bouwvergunningen. Aanvragers krijgen daarover voorlichting en worden aangemoedigd om energieneutraal te bouwen. We versoepelen hiervoor de gemeentelijke regels en procedures voor realisatie van duurzame energiewinning voor particulieren, bedrijven en instellingen. Er zijn gesprekken met woningcorporaties, verenigingen van eigenaren en verhuurders van particulieren woningen over mogelijkheden om hun energieverbruik terug te dringen. De nadruk ligt op het verstrekken van informatie en het stimuleren van de bereidheid maatregelen te treffen.


We willen winning van windenergie en zonne-energie mogelijk maken, maar geen nieuwe windmolenparken. Voor winning van windenergie zijn windmolens langs de A15 de beoogde positie. In de omgevingsvisie die dit jaar in concept af is wordt hier uiteraard ook meegewogen.

Bij onze toekomstige plannen doen we altijd onderzoek naar het op dat moment beste alternatief voor gas en realiseren dat indien mogelijk ook. Bij bestaande plannen kijken wij of de bouwers en ontwikkelaars bereid zijn gasloos te bouwen. Bouwen zonder gasaansluitingen maken we mogelijk door o.a. in regionaal verband hierover afspraken te maken met Aliander (geen extra bijdrage particulieren).
Middelen: zie PNL-posten 55 en 56.

Saldi programma/ Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Saldi programma/ Wat mag het kosten?

 

 

Exploitatie Primair Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022
Lasten 8.760.124 8.760.124 8.760.124 8.760.124
Baten 8.376.927 8.376.927 8.376.927 8.376.927

Taakveld 7.2 Riolering

Terug naar navigatie - Taakveld 7.2 Riolering
Exploitatie Primair Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022
Lasten 2.250.015 2.250.015 2.250.015 2.250.015
Baten 3.194.710 3.194.710 3.194.710 3.194.710

Taakveld 7.3 Afval

Terug naar navigatie - Taakveld 7.3 Afval
Exploitatie Primair Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022
Lasten 3.888.661 3.888.661 3.888.661 3.888.661
Baten 5.128.767 5.128.767 5.128.767 5.128.767

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen

Terug naar navigatie - Taakveld 7.5 Begraafplaatsen
Exploitatie Primair Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022
Lasten 84.731 84.731 84.731 84.731
Baten 53.450 53.450 53.450 53.450

PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)

Terug naar navigatie - PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)
Structurele nieuwe lasten:            
               
Nr. Omschrijving Jaar uitv. Invester. BCF 2019 2020 2021 2022
55. Kapitaallasten Duurzaamheidsleningen 2019 1.875.000 25.000      
56. Verduurzaming (verhog. struct. budget van 50K) 2019 (exploitatie) 150.000      
      TOTAAL 175.000 0 0 0
               
Eenmalige nieuwe lasten:            
               
Geen.              

 

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma:

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator Eenheid Periode Regio Waarde Bron Beschrijving
Fijn huishoudelijk restafval kg per inwoner 2016 Overbetuwe 130 CBS - Statistiek Huishoudelijk afval Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
2016 Nederland 189
Hernieuwbare elektriciteit % 2016 Overbetuwe 2,6 Rijkswaterstaat Klimaatmonitor Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
2016 Nederland 12,9