Intro begrotingsapp

Digitaal en transparant!

Voor u ligt de Programmabegroting 2019. Met de vaststelling hiervan geeft u als Raad aan in te stemmen met de ambities, speerpunten en bijbehorende budgetten voor het komende jaar.

De voorliggende begroting is gebaseerd op de Kadernota die door de raad op 3 juli jl. is vastgesteld. In die nota hebben we de beleidsmatige en financiële kaders aangegeven voor 2019. Op basis van deze uitgangspunten is de begroting 2019 opgesteld en aangevuld met actuele informatie.

De beleidsmatige kaders vloeien voort uit de nieuwe Uitvoeringsagenda 2018-2022. In deze begroting richten we ons op de speerpunten die in 2019 en komende jaren op stapel staan.

Eén van de speerpunten uit het coalitieprogramma 2018-2022 ‘Overbetuwe in bloei’ is het behouden van onze solide financiële positie. Daarin hebben we de afgelopen jaren fors geïnvesteerd en deze lijn trekken we met voorliggende begroting door. Voor 2019 bedraagt het positieve begrotingssaldo € 2,1 miljoen en dit loopt op naar ruim € 3 miljoen in 2022. Ook de ontwikkeling van onze algemene reserve ziet er goed uit. Ons incidenteel weerstandsvermogen is ruim voldoende en stelt ons in staat financiële risico’s op te vangen.

De begroting 2019 bieden we ook aan in de vorm van een web applicatie. Via deze toepassing (overbetuwe.begrotingsapp.nl) kunt u snel en makkelijk de voor u relevante informatie vinden.

Wij zien uit naar de behandeling van deze begroting met u op 6 november a.s.

 

Namens het college van B&W,

 

Toon van Asseldonk

Burgemeester van Overbetuwe