Programma 4 Onderwijs

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Goed en passend onderwijs biedt alle kinderen een goede basis voor de rest van hun leven. We gaan uit van de kracht van de kinderen en hun ouders. Gemeente schept kansen door onderwijs goed te faciliteren op de gebieden waar zij verantwoordelijk voor is: huisvesting, een zorgstructuur, schoolbegeleiding en educatie op het gebied van cultuur, natuur en milieu. Uitgangspunt is dat onderwijs en zorg dichtbij ieder kind beschikbaar zijn voor zover dat mogelijk is gezien de schaalgrootte van onze gemeente. Voor kinderen die een extra steun in de rug nodig hebben, investeren we meer dan wettelijk voorgeschreven in voor- en vroegschoolse educatie, passend onderwijs en leerlingenvervoer.

Wij willen de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren. Bijvoorbeeld door lokale en regionale ondernemers aan het onderwijs te koppelen. Wij willen een goede beroepskeuze (en voorafgaand daaraan een geschikte profielkeuze) stimuleren voor alle leerlingen van het Voorgezet Onderwijs.

Voldoende digitale, reken- en lees- en schrijfvaardigheden zijn een basis vereiste om mee te kunnen blijven doen in de maatschappij. Daarom willen wij extra werk maken van de bestrijding van laaggeletterdheid.

Speerpunten / Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Speerpunten / Wat willen we bereiken?

In stand houden van een divers onderwijsaanbod in voldoende ruime, adequate en toekomstbestendige gebouwen. Door een kwalitatief goede leer- en ontwikkelomgeving te bieden maken wij een leven lang leren mogelijk.

Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?

Terug naar navigatie - Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?

Speerpunt 16: Strategisch Meerjarig Huisvestingsplan 2020
Samen met de schoolbesturen (en voorschoolse voorzieningen) investeren we in kwalitatieve, functionele en eigentijdse scholen, die de diverse onderwijskundige en maatschappelijke vraagstukken aankunnen, zoals o.a. de ontwikkeling van integrale kind centra. Hiervoor stellen wij in 2019 een strategisch meerjarenplan huisvesting onderwijs (SHP) op. Bij de uitwerking van SHP wordt uitgegaan van een periode van 16 jaar, 2020-2036. Dat past binnen het onlangs opgestelde advies d.d. 13 april 2018 van de PO-Raad, VO-raad en VNG (Concretisering Huisvestingsvoorstel) aan het ministerie van OCW. Hiermee sluiten wij aan op de gemeentelijke raadscycli van veelvouden van 4 jaar.


Naast de huisvesting is er in dit integrale plan ook aandacht voor gezonde scholen, bereikbaarheid en verkeersveiligheid bij scholen. We onderzoeken de mogelijkheden voor Integrale Kind Centra. Blijvende aandacht is nodig voor voldoende stage- en bedrijfservaringsplaatsen en, aansluitend, werkgelegenheid. Uiteraard is hiervoor de samenwerking met onze ondernemers erg belangrijk. Het leren stopt niet als de schoolperiode wordt afgesloten. Voor inwoners die het nodig hebben om zich verder te ontwikkelen, bieden we volwasseneneducatie aan.
Middelen: zie PNL-post 23.

Speerpunt 17: Doorlopende leerlijn
We zetten in op het voorkomen van onderwijsachterstanden en het voortijdig zonder startkwalificatie verlaten van het onderwijs.

Middelen: hiervoor is budget beschikbaar binnen bestaande middelen.

Speerpunt 37: Huisvesting OBC
Het huidige Over Betuwe College (OBC) te Elst is gehuisvest op twee locaties. Een hoofdgebouw aan de Van der Duyn Maasdamstraat met daarin de onderbouw van MAVO/HAVO en een gebouw aan de Mozartstraat met daarin de bovenbouw. Onderzoek aan deze gebouwen volgens de richtlijnen die daarvoor gelden, toont aan dat de onderhoudsstaat matig is. De groei van het aantal leerlingen van het OBC speelt ook een rol. Volgens leerling tellingen en prognoses overstijgt het aantal leerlingen langdurig het aantal waarvoor volgens de normen ruimte is in beide gebouwen. Het aantal leerlingen en de kwaliteit van de huisvesting is reden geweest voor het OBC en de gemeente om in gesprek te gaan over vernieuwing van de huisvesting. De gemeente heeft onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor nieuwbouw van OBC. De stuurgroep heeft in december 2017 de locatie Vinkenhof gekozen voor de nieuw te bouwen school.


Om het project mogelijk te maken moet er een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden. Op dit moment worden de onderzoeken t.b.v. bestemmingsplan voorbereid. Er is een verkeersstudie verricht. Ook wordt er gewerkt aan de stedenbouwkundige visie. Door het OBC wordt een schetsontwerp van de school gemaakt.
Middelen: hiervoor is budget beschikbaar binnen bestaande middelen.

Saldi programma/ Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Saldi programma/ Wat mag het kosten?
Exploitatie Primair Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022
Lasten 5.501.905 5.501.905 5.501.905 5.501.905
Baten 175.829 175.829 175.829 175.829

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Terug naar navigatie - Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
Exploitatie Primair Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022
Lasten 3.132.284 3.132.284 3.132.284 3.132.284
Baten 71.691 71.691 71.691 71.691

PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)

Terug naar navigatie - PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)
Structurele nieuwe lasten:            
               
Nr. Omschrijving Jaar uitv. Invester. BCF 2019 2020 2021 2022
24. Bijdr. achterstall. en planm. onderh. De Vallei 2019 515.000   40.080    
25. Onderwijsleerpakk. en meubilair De Wegwijzer 2019 53.116   5.913    
26. Onderwijshuisvesting            
a. Uitbreiding eerste inrichting basisschool De Vallei 2018 33.077 3.682      
b. Uitbreiding 1e inrichting De Meeuwenberg 2018 17.431 1.941      
c. Uitbreiding schoolgebouw De Meeuwenberg 2018 177.929 6.504      
d. 1e inrichting basisschool Zonnepoort 2018 4.118 458      
      TOTAAL 12.585 45.993 0 0
               
Eenmalige nieuwe lasten:            
               
Nr. Omschrijving Jaar uitv. Eenmalig BCF 2019 2020 2021 2022
23. Opstellen strat. meerjarig huisvest. onderw. (SHP) 2019 40.000 40.000      
      TOTAAL 40.000 0 0 0

 

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma:

MGR Sociaal Domein regio centraal Gelderland

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator Eenheid Periode Regio Waarde Bron Beschrijving
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % % 2016 Overbetuwe 1,3 DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De cijfers van DUO hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2017/2
2016 Nederland 1,7
Absoluut verzuim per 1.000 inw. 5-18 jr 2017 Overbetuwe 0 Ingrado Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. De cijfers van Ingrado hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2016/2017".
2017 Nederland 1,82
Relatief verzuim per 1.000 inw. 5-18 jr 2017 Overbetuwe 15,78 Ingrado Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. De cijfers van Ingrado hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2016/2017".
2017 Nederland 26,58