Programma 1 Openbare orde en veiligheid

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Overbetuwe is een veilige gemeente en werkt daar voortdurend aan. We laten aan inwoners zien dat we daarmee succes hebben. Zo behouden en versterken we het gevoel van veiligheid. Overbetuwe richt zich daarbij vooral op vijf onderwerpen:
1. Preventie woninginbraken
2. Verkeersveiligheid
3. Risicocommunicatie over de gevolgen op het gebied van veiligheid van gebeurtenissen die plaatsvinden of kunnen plaatsvinden.
4. Overlast van personen in bepaalde woonvormen, bijvoorbeeld begeleid wonen, Heldringstichting.
5. Ondermijning (vermenging onderwereld met de bovenwereld)

Dit zijn onderwerpen waarbij we onze actieve rol op het gebied van veiligheid meer naar buiten willen laten zien. Veiligheid mag zich meer gaan profileren, juist ook om het veiligheidsgevoel dat er heerst onder de Overbetuwe inwoners te behouden. Het verbeteren van de veiligheid is vastgelegd in de Uitvoeringsagenda 2018-2022.

Speerpunten / Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Speerpunten / Wat willen we bereiken?

Verhoging van de objectieve en subjectieve veiligheid voor álle inwoners, bezoekers en organisaties van Gemeente Overbetuwe om op die manier de kwaliteit van de leef-, woon- en werkomgeving te verbeteren.

Integrale Veiligheid is vooral een manier van (samen)werken. Dit gebeurt door een goede afstemming tussen de bestuurlijke en ambtelijke organisatie van de gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en, indien nodig, andere betrokken instanties in het district Rivierenland. Deze samenwerking bepaalt de effectiviteit van het veiligheidsbeleid. Samenwerking van de partijen versterkt de sociale cohesie in Overbetuwe en draagt daarbij bij aan het verbeteren van het veiligheidsgevoel.

We werken structureel aan een veilige samenleving door onder andere ondermijning tegen te gaan. Deze nieuwe ontwikkeling vraagt om extra budget. Het veiligheidsgevoel van onze inwoners is belangrijk. Dit vergroten wij door in te zetten op preventie en het weerbaarder maken van de samenleving. Daarbij hebben we bijvoorbeeld aandacht voor een goede inrichting van de openbare ruimte. In 2018 wordt er een nieuwe Nota Integrale Veiligheid 2019-2023 geschreven. De Raad krijgt een rol in het mede bepalen van de prioriteiten voor deze periode. Tevens zetten we meer in op handhaving.

Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?

Terug naar navigatie - Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?

Speerpunt 10: Handhaving
Het is een speerpunt om de capaciteit en kwaliteit van handhaving in Park Lingezegen te vergroten. Hiervoor zijn extra financiële middelen nodig. We willen een betere handhaving in park Lingezegen en trekken hierin samen op met de gemeente Lingewaard. Gemeente Lingewaard werft Boa domein II voor Park Lingezegen. In 2019 is ook de actualisatie van het handhavingsbeleid voorzien waar wij kijken naar de verschillende keuzes, prioritering en noodzakelijke capaciteit.
Middelen: zie PNL-post 2. Extra financiële middelen worden vanaf 2020 aangevraagd.

Speerpunt 11: Openbare orde en veiligheid
In juli 2015 heeft de gemeenteraad de Nota Integrale Veiligheid 2015-2019 vastgesteld. Het doel wat de gemeente wil bereiken met de uitvoering van deze nota is verhoging van de objectieve en subjectieve veiligheid. Om deze doelstelling te realiseren werden met verschillende in- en externe partners diverse activiteiten uitgevoerd op verschillende beleidsterreinen, zoals Veilige woon- en leefomgeving, Bedrijvigheid en veiligheid, Jeugd en veiligheid, Fysieke veiligheid en Integriteit en veiligheid. Bij alle genoemde beleidsterreinen ligt het accent op preventie met als doel de weerbaarheid van onze inwoners en ondernemers te verhogen. In het eerste kwartaal van 2019 bieden we de gemeenteraad de Nota Integrale Veiligheid 2019 t/m 2022 ter vaststelling aan. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan een goede inrichting van de openbare ruimte omdat deze invloed heeft op de veiligheid(gevoelens) van onze inwoners en ondernemers. Mogelijke opties zijn bijvoorbeeld verlichting en/of cameratoezicht. In 2019 zal geïnventariseerd worden welke locaties hiervoor in aanmerking komen en welke maatregelen dan getroffen moeten worden.

Middelen: zie PNL-post 1 en 3.

Saldi programma/ Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Saldi programma/ Wat mag het kosten?
Exploitatie Primair Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022
Lasten 3.200.054 3.200.054 3.200.054 3.200.054
Baten 67.478 67.478 67.478 67.478

PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)

Terug naar navigatie - PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)
Structurele nieuwe lasten:            
               
Nr. Omschrijving Jaar uitv. Invester. BCF 2019 2020 2021 2022
1. Ondermijning structureel bedrag 2019 (exploitatie) 25.000      
2. Handhaving BOA's            
a. Extra voertuig (investering) 2019 35.000   3.896    
b. Extra voertuig (structurele exploitatielasten) 2019 (exploitatie) 4.000      
c. Persoonlijke uitrusting 2019 (exploitatie) 8.000      
      TOTAAL 37.000 3.896 0 0
               
Eenmalige nieuwe lasten:            
               
               
Nr. Omschrijving Jaar uitv. Eenmalig BCF 2019 2020 2021 2022
3. Proj. Stop Fietsendiefstal stations Elst + Zetten/A. 2019 71.000 71.000      
      TOTAAL 71.000 0 0 0

 

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma:

Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)

 

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator Eenheid Periode Overbetuwe nederland Bron Beschrijving
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2016 2017 2018 2 1 CBS - Diefstallen Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2017 Overbetuwe 1,9 CBS - Diefstallen Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
2017 Nederland 2,9
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2017 Overbetuwe 3,6 CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
2017 Nederland 5
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2017 Overbetuwe 3,7 CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.
2017 Nederland 4,8
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar aantal per 10.000 inw 12-17jr 2017 Overbetuwe 77 Bureau Halt Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar
2017 Nederland 131
Hardekern jongeren per 10.000 inw 12-14jr 2014 Overbetuwe 0,5 Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar. Deze indicator is onderdeel BBV en komt te vervallen. Bij de eerstvolgende herziening van de ministeriële regeling wordt deze indicator van Waarstaatjegemeente.nl gehaald.
2014 Nederland 1,3