Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

In dit hoofdstuk geven we bij elk programma een beknopte inhoudelijke duiding en we vermelden wat we willen bereiken. Wat we daarvoor concreet gaan doen is in detail uitgewerkt in de verschillende speerpunten in de Uitvoeringsagenda 2018-2022. In de voorliggende begroting benoemen wij de activiteiten die vooral betrekking hebben op het komende jaar.

Bij elk programma tonen wij de totale lasten en baten. Deze zijn tevens gespecificeerd weergegeven per taakveld (conform de voorgeschreven administratieve voorschriften). Wij rapporteren vier keer per jaar over de beleidsmatige en financiële voortgang van de begroting inclusief de speerpunten van de Uitvoeringsagenda.

In deze programmabegroting staan eveneens de beleidsnota’s vermeld die betrekking hebben op het programma en de bijbehorende taakvelden. Deze nota’s zijn – in digitale vorm – te openen. Hiermee is relevante informatie snel beschikbaar. Tevens vermelden we beleidsindicatoren per programma. Volgens de vigerende voorschriften dienen de gemeenten met ingang van de begroting 2017 beleidsindicatoren op te nemen ter toelichting van de maatschappelijke effecten. Dit zijn verplichte indicatoren ontleend aan voorgeschreven bronnen (CBS e.d).

De PNL-posten zijn in een aparte tabel per programma opgenomen. Voor een inhoudelijke toelichting van deze posten verwijzen wij naar de Kadernota 2019.