Programma 3 Economische zaken

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Overbetuwe heeft ruim 4.000 bedrijven. Uit onderzoek  blijkt dat Overbetuwe bij de 50 toplocaties van Nederland hoort. Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, participatiebanen en hebben een belangrijke bijdrage in de sociale structuur van onze gemeenschap. Gemeente Overbetuwe vindt het daarom belangrijk om het huidige ondernemingsklimaat te behouden/versterken en te zorgen voor een goede dienstverlening voor ondernemers.

Speerpunten / Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Speerpunten / Wat willen we bereiken?

Sterk ondernemersklimaat en ondernemersvriendelijke dienstverlening. De gemeente Overbetuwe zet samen met Overbetuwse ondernemers in op volgende drie speerpunten:
•Ambitie en samenwerking
•Ondernemersvriendelijke gemeente
•Sterke en vitale werklocaties

We hebben de ambitie een van de meest ondernemers vriendelijke gemeente van Nederland te blijven. Daarvoor werken wij nauw samen met ondernemers. Met hen stellen wij een economische visie op en lossen we knelpunten samen op. Voor de vestiging van bedrijven zoeken wij naar maatwerk oplossingen.

We zetten maximaal in op lokaal ondernemerschap en stimuleren startende ondernemers. Bij ons eigen inkoop en aanbestedingsbeleid willen we meer aandacht voor duurzaamheid, “social return” en lokaal ondernemerschap. Voor het punt van startende ondernemers zetten we een onderzoek op naar de behoeften van startende ondernemers. We vinden het eveneens van belang dat de gemiddelde hoge kwaliteit van onze bedrijventerreinen en andere werklocaties op peil gehouden wordt. Hiervoor verrichten we onderzoek naar oplossingsmogelijkheden en komen tot voorstellen tot maatregelen op alle bedrijventerreinen. We verminderen administratieve lasten en werken vanuit de Triple Helix aan een betere aansluiting tussen onderwijs en ondernemers.

De leefbaarheid in het buitengebied behouden we door op vrijkomende locaties binnen de Omgevingswet passende maatwerkafspraken te maken. Ook bieden we ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid.

Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?

Terug naar navigatie - Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?

Speerpunt 15: Economisch Uitvoeringsprogramma
Wij willen dat Overbetuwe één van de Ondernemer vriendelijkste gemeenten van Nederland is. Dat willen we bereiken door versterking van de functie van bedrijvencontactfunctionaris, door verminderen van administratieve lasten en door het schrappen van bepaalde vormen van leges (principe ”klein gebaar, groot plezier” zoals de kleine terrasvergunning).Bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente willen wij meer aandacht geven aan duurzaamheid en “social return” en lokaal ondernemerschap daarbij maximaal inzetten. Onze bedrijfsterreinen en andere werklocaties zijn gemiddeld van een hoge kwaliteit. Dat willen wij zo houden, want ook dat bevordert een uitstekend ondernemingsklimaat. Wij zijn alert op vragen uit de markt om daar adequaat op te kunnen inspelen.


De leefbaarheid in het buitengebied willen wij behouden door op vrijkomende locaties (en/of bij veranderende bedrijfsvoering/activiteiten) binnen de Omgevingswet passende maatwerkafspraken te maken. Te denken valt aan stallingen in vrijkomende agrarische panden. Ook moet ruimte geboden worden voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid.

Het huidige Economisch Uitvoeringsprogramma 2017-2018 moet worden aangepast. In het eerste kwartaal van 2019 stellen we het Economisch Uitvoeringsprogramma 2019-2022 op. Bij het opstellen van het Economisch Uitvoeringsprogramma 2019-2022 staat de input van het bedrijfsleven centraal.
Middelen: zie PNL-posten 21 en 22.

PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)

Terug naar navigatie - PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)
Structurele nieuwe lasten:            
               
Geen.              
               
Eenmalige nieuwe lasten:            
               
Nr. Omschrijving Jaar uitv. Eenmalig BCF 2019 2020 2021 2022
21. Onderzoek behoeften startende ondernemers 2019 25.000 25.000      
22. Kwaliteit werklocaties 2019 25.000 25.000      
      TOTAAL 50.000 0 0 0

 

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator Eenheid Periode Regio Waarde Bron Beschrijving
Banen per 1.000 inw 15-64jr 2017 Overbetuwe 661,4 LISA Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
2017 Nederland 758,2
Vestigingen per 1.000 inw 15-64jr 2017 Overbetuwe 144,6 LISA Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
2017 Nederland 139,7
Functiemenging % 2017 Overbetuwe 50,8 LISA De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
2017 Nederland 52,4