Programma 10 Algemeen bestuur

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Regionale samenwerking
De gemeente Overbetuwe, liggend in het hart van de regio Arnhem-Nijmegen, is een groot voorstander van regionale samenwerking. Zo wordt samengewerkt met andere gemeenten in allerlei samenwerkingsverbanden (met Lingewaard, subregio Arnhem (sociaal domein), regio Arnhem-Nijmegen (economie, mobiliteit, wonen en duurzaamheid), VGGM, Gelderse Corridor etc.). Overbetuwe vindt het belangrijk dat de regionale samenwerking effectief en slagvaardig is opgezet om de gezamenlijke doelen te realiseren. Dat is noodzakelijk om de concurrentiepositie, aantrekkingskracht en bereikbaarheid van onze regio te versterken.


De gemeente Overbetuwe is zowel qua omvang (inwoners en oppervlakte) als geografische ligging een factor van betekenis in het regionale en provinciale krachtenveld. Dit wordt nog versterkt door de van oudsher zeer actieve, zelfbewuste en coöperatieve houding van bestuur en organisatie in de regio. Wij weten wat we als gemeente te bieden hebben en opereren als betrouwbare partner vanuit een duidelijke visie. Wij werken daarbij efficiënt en resultaatgericht en stimuleren innovatieve oplossingen. Vanuit onze krachtige, zelfstandige positie gaan wij samenwerking aan met anderen als deze een meerwaarde biedt voor onze inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven. Ook staan wij open voor samenwerking, zowel binnen als buiten onze gemeente, om daarmee anderen te helpen.

We zijn daarmee een gemeente die gericht is op de samenleving, lokaal en regionaal.

Speerpunten / Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Speerpunten / Wat willen we bereiken?

Het versterken van de levendigheid en sociale vitaliteit van de kernen vanuit de urgentie van de kernen zelf.

Er komt meer ruimte voor inzet van de samenleving en voor initiatieven van bewoners zelf. Daarnaast het opdoen en delen van ervaring in de ‘nieuwe’ manier van samenwerken tussen samenleving en gemeente.

Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?

Terug naar navigatie - Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?

Speerpunt 07:  Inwonerparticipatie
Tijdens deze coalitieperiode wordt in eerste instantie uitvoering gegeven aan motie M16: Intensivering burgerparticipatie en communicatie. We zetten daarmee concrete haalbare stappen om burgerparticipatie in de komende periode te vergroten. Hiertoe is een plan van aanpak gemaakt en is de interactiewijzer uit 2009 herzien. Deze nieuwe versie is door het nieuwe college vastgesteld en wordt geactualiseerd n.a.v. de voorronde bespreking met de gemeenteraad. In het plan van aanpak staat beschreven op welke manier we uitvoering geven aan de in de motie gegeven opdracht van de gemeenteraad. De uitvoering van het plan van aanpak is gestart in april 2018 en loop ongeveer een jaar tot april 2019.


Speerpunt 08: Kerngericht werken
In het coalitieprogramma is een aantal speerpunten opgenomen, die wij onder dit speerpunt plaatsen.

-           kerngericht werken heeft de toekomst;
-           er komt een gezamenlijk plan;
-           beschikbaar stellen van middelen voor trainingen en bijeenkomsten in de kernen
-           met iedere dorpsraad en wijkplatform maken we afspraken over hun rol en bijdrage;
-           verstevigen signalerende en adviserende rol dorpsraden en wijkplatforms

Inwoners willen meer invloed op hun eigen leefomgeving dan voorheen. Inwoners en organisaties verwachten gefaciliteerd te worden in de initiatieven die ze nemen. Wij verwachten meer eigenaarschap en initiatief van inwoners en organisaties. In de huidige maatschappij zijn de verwachtingen, rollen en werkwijze veranderd, maar nog niet voldoende opnieuw op elkaar afgestemd. Dit ervaren inwoners, organisaties en gemeente. Er moet een nieuwe werkwijze komen om dit probleem te kunnen beter het hoofd te bieden. Door middel van kerngericht werken willen wij de leefbaarheid van de dorpskernen vergroten. Kerngericht werken beoogt een verandering van het samenspel tussen alle rollen, die binnen onze maatschappij (binnen het dorp) bestaan. Hierbij gaan wij uit van meer inspraak, betrokkenheid en eigenaarschap van inwoners en (maatschappelijke) organisaties. Daarnaast gaan we uit van een meer faciliterende rol van de overheid zonder dat we de rol, die de overheid in het collectieve belang heeft, uit het oog verliezen. Nadrukkelijk brengt de gemeente haar agenda in.

Het college heeft op 4 september 2018 ingestemd met het plan van aanpak. Dit plan schetst de context, probleemstelling en de beleidsopgave. Daarnaast bevat het beschrijvingen van deelprojecten om resultaten te behalen die bijdragen aan deze beleidsopgave. Nog niet alle benodigde resultaten zijn beschreven in deelprojecten, toch beginnen we aan de uitvoer. Dit doen we omdat we er van overtuigd zijn dat het in deze tijd bijna niet mogelijk is om een actueel overzicht te hebben van een situatie en daarop uitgewerkte plannen te maken. Bijna altijd zullen dan de situaties achterhaald zijn. We gaan uit van leren en ontwikkelen tegelijkertijd. De gedefinieerde projecten worden gelijktijdig aan elkaar uitgevoerd.

Saldi programma/ Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Saldi programma/ Wat mag het kosten?
Exploitatie Primair Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022
Lasten 2.799.524 2.799.524 2.799.524 2.799.524
Baten 744.129 744.129 744.129 744.129

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Terug naar navigatie - Taakveld 0.2 Burgerzaken
Exploitatie Primair Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022
Lasten 1.101.465 1.101.465 1.101.465 1.101.465
Baten 744.129 744.129 744.129 744.129

PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)

Terug naar navigatie - PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)
Structurele nieuwe lasten:            
               
Nr. Omschrijving Jaar uitv. Invester. BCF 2019 2020 2021 2022
67. Kinderburgemeester 2019 (exploitatie) 5.150      
68. Jongerenparticipatie            
a. Structureel bedrag jaarschijf 2020 2020 (exploitatie)   48.193    
b. Aanvullend structureel bedrag vanaf 2021 2021 (exploitatie)     pm  
69. Opbrengstderving reisdocumentendip 2019 (exploitatie) 154.000      
      TOTAAL 159.150 48.193 0 0
               
Eenmalige nieuwe lasten:            
               
Nr. Omschrijving Jaar uitv. Eenmalig BCF 2019 2020 2021 2022
66. Overbetuwe Doet 2019 35.000 35.000      
      TOTAAL 35.000 0 0 0

 

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma:

Euregio RijnWaal

Arnhem Nijmegen City Region