Sitemap

Programmabegroting 2018 Blz. 1
Intro begrotingsapp Blz. 2
Digitaal en transparant! Blz. 3
Programma’s Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Uiteenzetting financiële positie Blz. 7
Toelichting Blz. 8
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid Blz. 9
Toelichting Blz. 10
Beleidsnota's Blz. 11
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 12
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 13
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 14
Taakveld | 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 15
Taakveld | 1.2 Openbare orde en Veiligheid Blz. 16
PNL-posten 2018-2021 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 17
Beleidsindicatoren Blz. 18
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 19
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 20
Toelichting Blz. 21
Beleidsnota's Blz. 22
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 23
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 24
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 25
Taakveld | 2.1 Verkeer en Vervoer Blz. 26
Taakveld | 2.2 Parkeren Blz. 27
Taakveld | 2.5 Openbaar vervoer Blz. 28
PNL-posten 2018-2021 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 29
Beleidsindicatoren Blz. 30
Programma 3 | Economische zaken Blz. 31
Toelichting Blz. 32
Beleidsnota's Blz. 33
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 34
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 35
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 36
Taakveld | 3.1 Economische ontwikkeling Blz. 37
Taakveld | 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 38
Taakveld | 3.3 Bedrijfsloket- en regelingen Blz. 39
PNL-posten 2018-2021 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 40
Beleidsindicatoren Blz. 41
Programma 4 | Onderwijs Blz. 42
Toelichting Blz. 43
Beleidsnota's Blz. 44
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 45
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 46
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 47
Taakveld | 4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 48
Taakveld | 4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 49
Taakveld | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 50
PNL-posten 2018-2021 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 51
Beleidsindicatoren Blz. 52
Programma 5 | Cultuur, sport en recreatie Blz. 53
Toelichting Blz. 54
Beleidsnota's Blz. 55
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 56
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 57
Taakveld | 5.1 Sportbeleid en activering Blz. 58
Taakveld | 5.2 Sportaccommodaties Blz. 59
Taakveld | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 60
Taakveld | 5.5 Cultureel erfgoed Blz. 61
Taakveld | 5.6 Media (bibliotheek en lokale omroep) Blz. 62
Taakveld | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 63
PNL-posten 2018-2021 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 64
Beleidsindicatoren Blz. 65
Programma 6 | Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Blz. 66
Toelichting Blz. 67
Beleidsnota's Blz. 68
Speerpunten / Wat willen we bereiken Blz. 69
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 70
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 71
Taakveld | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 72
Taakveld | 6.2 Wijkteams Blz. 73
Taakveld | 6.3 Inkomensregelingen Blz. 74
Taakveld | 6.4 Begeleide participatie Blz. 75
Taakveld | 6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 76
Taakveld | 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 77
Taakveld | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 78
Taakveld | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 79
Taakveld | 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 80
Taakveld | 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 81
PNL-posten 2018-2021 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 82
Beleidsindicatoren Blz. 83
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 84
Toelichting Blz. 85
Beleidsnota's Blz. 86
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 87
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 88
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 89
Taakveld | 7.1 Volksgezondheid Blz. 90
Taakveld | 7.2 Riolering Blz. 91
Taakveld | 7.3 Afval Blz. 92
Taakveld | 7.4 Milieubeheer Blz. 93
Taakveld | 7.5 Begraafplaatsen Blz. 94
PNL-posten 2018-2021 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 95
Beleidsindicatoren Blz. 96
Programma 8 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 97
Toelichting Blz. 98
Beleidsnota's Blz. 99
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 100
Speerpunten / Wat willen we er voor doen? Blz. 101
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 102
Taakveld |8.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 103
Taakveld | 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Blz. 104
Taakveld | 8.3 Wonen en bouwen Blz. 105
PNL-posten 2018-2021 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 106
Beleidsindicatoren Blz. 107
Programma 9 | Financiën en bedrijfsvoering Blz. 108
Toelichting Blz. 109
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 110
Speerpunten / Wat willen we er voor doen? Blz. 111
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 112
Taakveld | 0.4 Overhead Blz. 113
PNL-posten 2018-2021 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 114
Programma 10 | Algemeen bestuur Blz. 115
Toelichting Blz. 116
Beleidsnota's Blz. 117
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 118
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 119
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 120
Taakveld 0.1 | Bestuur Blz. 121
Taakveld 0.2 | Burgerzaken Blz. 122
PNL-posten 2018-2021 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 123
Paragrafen Blz. 124
I. Lokale lasten Blz. 125
Inleiding Blz. 126
Het beleidskader van de lokale heffingen Blz. 127
De kostendekking Blz. 128
II. Weerstandsvermogen Blz. 129
Algemeen Blz. 130
Incidenteel weerstandsvermogen Blz. 131
Structureel weerstandsvermogen Blz. 132
III. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 133
Inleiding Blz. 134
Welke afspraken zijn over het onderhoud van de kapitaalgoederen gemaakt? Blz. 135
Kwaliteitsniveaus Blz. 136
In plannen vastgelegde kwaliteitsniveaus van het onderhoud Blz. 137
Financiële consequenties Blz. 138
IV. Financiering Blz. 139
Algemene ontwikkelingen Blz. 140
Leningen Blz. 141
Risicobeheer Blz. 142
V. Bedrijfsvoering Blz. 143
Bedrijfsvoeringsparagraaf begroting 2017 Blz. 144
VI. Verbonden partijen Blz. 145
Verbonden partijen Blz. 146
VII. Grondbeleid Blz. 147
Grondbeleid Blz. 148
Bijlagen Blz. 149
I. Meerjarenraming + toelichting Blz. 150
Meerjarenraming 2019-2021 Blz. 151
II. PNL 2018-2021 Blz. 152
II. PNL 2018-2021 Blz. 153
III. Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 154
Toelichting Reserves en Voorzieningen Blz. 155
IV-a. Overzicht Incidentele baten en lasten Blz. 156
Toelichting Blz. 157
IV-b. Meerjarig overzicht mutaties reserves Blz. 158
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 159
IV-c. EMU-saldo Blz. 160
Toelichting Blz. 161
V. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 162
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 163
VI. Recapitulatie baten en lasten per programma Blz. 164
VI. Recapitulatie baten en lasten per programma Blz. 165
Recapitulatie programma 1 'Openbare orde en veiligheid' Blz. 166
Recapitulatie programma 2 'Verkeer, vervoer en waterstaat' Blz. 167
Recapitulatie programma 3 'Economische zaken' Blz. 168
Recapitulatie programma 4 'Onderwijs' Blz. 169
Recapitulatie programma 5 'Cultuur, sport en recreatie' Blz. 170
Recapitulatie programma 6 'Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening' Blz. 171
Recapitulatie programma 7 'Volksgezondheid en milieu' Blz. 172
Recapitulatie programma 8 'Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting' Blz. 173
Recapitulatie programma 9 'Financiën en bedrijfsvoering' Blz. 174
Recapitulatie programma 10 'Algemeen bestuur' Blz. 175
Recapitulatie programma 95 'Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (fictief programma)' Blz. 176
Recapitulatie programma 97 'Mutaties reserves (fictief programma)' Blz. 177
Recapitulatie programma 99 'Saldo na bestemming (fictief programma) Blz. 178
Recapitulatie baten en lasten per programma Blz. 179
VII. Specificaties mutaties in reserves per programma Blz. 180
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 181
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap