Meer
Publicatiedatum: 28-09-2017

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2018 Blz. 1  
Intro begrotingsapp Blz. 2  
Digitaal en transparant! Blz. 3  
Programma’s Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Uiteenzetting financiële positie Blz. 7  
Toelichting Blz. 8  
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid Blz. 9  
Toelichting Blz. 10  
Beleidsnota's Blz. 11  
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 12  
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 13  
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 14  
Taakveld | 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 15  
Taakveld | 1.2 Openbare orde en Veiligheid Blz. 16  
PNL-posten 2018-2021 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 17  
Beleidsindicatoren Blz. 18  
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 19  
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 20  
Toelichting Blz. 21  
Beleidsnota's Blz. 22  
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 23  
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 24  
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 25  
Taakveld | 2.1 Verkeer en Vervoer Blz. 26  
Taakveld | 2.2 Parkeren Blz. 27  
Taakveld | 2.5 Openbaar vervoer Blz. 28  
PNL-posten 2018-2021 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 29  
Beleidsindicatoren Blz. 30  
Programma 3 | Economische zaken Blz. 31  
Toelichting Blz. 32  
Beleidsnota's Blz. 33  
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 34  
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 35  
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 36  
Taakveld | 3.1 Economische ontwikkeling Blz. 37  
Taakveld | 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 38  
Taakveld | 3.3 Bedrijfsloket- en regelingen Blz. 39  
PNL-posten 2018-2021 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 40  
Beleidsindicatoren Blz. 41  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 42  
Toelichting Blz. 43  
Beleidsnota's Blz. 44  
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 45  
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 46  
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 47  
Taakveld | 4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 48  
Taakveld | 4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 49  
Taakveld | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 50  
PNL-posten 2018-2021 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 51  
Beleidsindicatoren Blz. 52  
Programma 5 | Cultuur, sport en recreatie Blz. 53  
Toelichting Blz. 54  
Beleidsnota's Blz. 55  
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 56  
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 57  
Taakveld | 5.1 Sportbeleid en activering Blz. 58  
Taakveld | 5.2 Sportaccommodaties Blz. 59  
Taakveld | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 60  
Taakveld | 5.5 Cultureel erfgoed Blz. 61  
Taakveld | 5.6 Media (bibliotheek en lokale omroep) Blz. 62  
Taakveld | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 63  
PNL-posten 2018-2021 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 64  
Beleidsindicatoren Blz. 65  
Programma 6 | Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Blz. 66  
Toelichting Blz. 67  
Beleidsnota's Blz. 68  
Speerpunten / Wat willen we bereiken Blz. 69  
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 70  
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 71  
Taakveld | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 72  
Taakveld | 6.2 Wijkteams Blz. 73  
Taakveld | 6.3 Inkomensregelingen Blz. 74  
Taakveld | 6.4 Begeleide participatie Blz. 75  
Taakveld | 6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 76  
Taakveld | 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 77  
Taakveld | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 78  
Taakveld | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 79  
Taakveld | 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 80  
Taakveld | 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 81  
PNL-posten 2018-2021 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 82  
Beleidsindicatoren Blz. 83  
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 84  
Toelichting Blz. 85  
Beleidsnota's Blz. 86  
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 87  
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 88  
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 89  
Taakveld | 7.1 Volksgezondheid Blz. 90  
Taakveld | 7.2 Riolering Blz. 91  
Taakveld | 7.3 Afval Blz. 92  
Taakveld | 7.4 Milieubeheer Blz. 93  
Taakveld | 7.5 Begraafplaatsen Blz. 94  
PNL-posten 2018-2021 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 95  
Beleidsindicatoren Blz. 96  
Programma 8 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 97  
Toelichting Blz. 98  
Beleidsnota's Blz. 99  
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 100  
Speerpunten / Wat willen we er voor doen? Blz. 101  
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 102  
Taakveld |8.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 103  
Taakveld | 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Blz. 104  
Taakveld | 8.3 Wonen en bouwen Blz. 105  
PNL-posten 2018-2021 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 106  
Beleidsindicatoren Blz. 107  
Programma 9 | Financiën en bedrijfsvoering Blz. 108  
Toelichting Blz. 109  
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 110  
Speerpunten / Wat willen we er voor doen? Blz. 111  
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 112  
Taakveld | 0.4 Overhead Blz. 113  
PNL-posten 2018-2021 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 114  
Programma 10 | Algemeen bestuur Blz. 115  
Toelichting Blz. 116  
Beleidsnota's Blz. 117  
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 118  
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 119  
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 120  
Taakveld 0.1 | Bestuur Blz. 121  
Taakveld 0.2 | Burgerzaken Blz. 122  
PNL-posten 2018-2021 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 123  
Paragrafen Blz. 124  
I. Lokale lasten Blz. 125  
Inleiding Blz. 126  
Het beleidskader van de lokale heffingen Blz. 127  
De kostendekking Blz. 128  
II. Weerstandsvermogen Blz. 129  
Algemeen Blz. 130  
Incidenteel weerstandsvermogen Blz. 131  
Structureel weerstandsvermogen Blz. 132  
III. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 133  
Inleiding Blz. 134  
Welke afspraken zijn over het onderhoud van de kapitaalgoederen gemaakt? Blz. 135  
Kwaliteitsniveaus Blz. 136  
In plannen vastgelegde kwaliteitsniveaus van het onderhoud Blz. 137  
Financiële consequenties Blz. 138  
IV. Financiering Blz. 139  
Algemene ontwikkelingen Blz. 140  
Leningen Blz. 141  
Risicobeheer Blz. 142  
V. Bedrijfsvoering Blz. 143  
Bedrijfsvoeringsparagraaf begroting 2017 Blz. 144  
VI. Verbonden partijen Blz. 145  
Verbonden partijen Blz. 146  
VII. Grondbeleid Blz. 147  
Grondbeleid Blz. 148  
Bijlagen Blz. 149  
I. Meerjarenraming + toelichting Blz. 150  
Meerjarenraming 2019-2021 Blz. 151  
II. PNL 2018-2021 Blz. 152  
II. PNL 2018-2021 Blz. 153  
III. Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 154  
Toelichting Reserves en Voorzieningen Blz. 155  
IV-a. Overzicht Incidentele baten en lasten Blz. 156  
Toelichting Blz. 157  
IV-b. Meerjarig overzicht mutaties reserves Blz. 158  
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 159  
IV-c. EMU-saldo Blz. 160  
Toelichting Blz. 161  
V. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 162  
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 163  
VI. Recapitulatie baten en lasten per programma Blz. 164  
VI. Recapitulatie baten en lasten per programma Blz. 165  
Recapitulatie programma 1 'Openbare orde en veiligheid' Blz. 166  
Recapitulatie programma 2 'Verkeer, vervoer en waterstaat' Blz. 167  
Recapitulatie programma 3 'Economische zaken' Blz. 168  
Recapitulatie programma 4 'Onderwijs' Blz. 169  
Recapitulatie programma 5 'Cultuur, sport en recreatie' Blz. 170  
Recapitulatie programma 6 'Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening' Blz. 171  
Recapitulatie programma 7 'Volksgezondheid en milieu' Blz. 172  
Recapitulatie programma 8 'Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting' Blz. 173  
Recapitulatie programma 9 'Financiën en bedrijfsvoering' Blz. 174  
Recapitulatie programma 10 'Algemeen bestuur' Blz. 175  
Recapitulatie programma 95 'Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (fictief programma)' Blz. 176  
Recapitulatie programma 97 'Mutaties reserves (fictief programma)' Blz. 177  
Recapitulatie programma 99 'Saldo na bestemming (fictief programma) Blz. 178  
Recapitulatie baten en lasten per programma Blz. 179  
VII. Specificaties mutaties in reserves per programma Blz. 180  
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 181