Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

 

 

Toelichting

Gemeente Overbetuwe ligt centraal tussen Arnhem en Nijmegen aan een knooppunt van snelwegen en een belangrijke openbaar vervoer as. We zetten maximaal in op een goede bereikbaarheid en ontsluiting van onze gemeente.
Een snelle en veilige afwikkeling van verkeersstromen, inclusief het goederenvervoer, vinden wij belangrijk. Vanzelfsprekend hebben we aandacht voor de leefbaarheid van de kernen en willen we verkeershinder zo veel mogelijk beperken. We werken intensief samen met verschillende medeoverheden en externe partijen.

 

Speerpunten / Wat willen we bereiken?

Gemeente Overbetuwe zet zich in om een optimaal verkeers- en vervoersnetwerk te realiseren binnen Overbetuwe.

 

Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?

Speerpunt 13a: Elst Centraal en Spoorzone
Speerpunt 13b: Verbeteren infrastructuur Elst Noord
Speerpunt 14: Stationsomgeving Zetten-Andelst
Deze projecten zorgen voor een moderne, veilige stationsomgeving in Elst met ruimte voor wonen en werken, voor een verkeersveilige en adequate verkeerstructuur voor Elst Noord en voor een beter functionerend stationsgebied en gebruik van het station Zetten-Andelst. Voor de Stationsomgeving Zetten Andelst worden mogelijkheden voor financiering onderzocht. Naar verwachting zal de realisatie hiervan kunnen starten in 2018.

De infrastructuur (spoorkruisingen) Elst Noord bevat naast de onderdoorgang Rijksweg-Noord tevens het viaduct en de fietsverbinding 1eWeteringsewal en de flankerende maatregelen. De volgende onderdelen worden als één samenhangend project benaderd: - Onderdoorgang Rijksweg Noord, - Ongelijkvloerse spoorkruising met de 1e Weteringsewal, - Opwaardering, herinrichting kruising Rijksweg Noord - 1e Weteringsewal, - Opwaardering, herinrichting kruising Rijksweg Noord - Ceintuurbaan, - Opwaardering, herinrichting kruising Rijksweg Noord – Griegstraat en Dauw, - Het opwaarderen van de fietsvoorzieningen binnen onderhavig tracédeel Rijksweg Noord.

De kosten voor het totale project zijn globaal geraamd op € 20 miljoen. Ook Prorail, provincie en Lingezege investeren in de opheffing van de spooroverwegen en dragen  resp. € 7 mln., € 5 mln. en € 0,35 mln. bij.  Voor Overbetuwe resteert een investering van € 6,55 mln. en wordt de SpoDo-bijdrage (€ 1,1 mln.) die al eerder aan de gemeente Overbetuwe is beschikt, ingezet ten behoeve van de fietsfunctionaliteit van de volledige tunnel.  ProRail en de provincie participeren niet risicodragend. De gemeente participeert risicodragend en voordeelnemend, waarbij een eventueel voordeel ingezet wordt voor de oplossing op de 1e Weteringsewal. 

Speerpunt 16: Bevorderen optimale verbindingen tussen de kernen
In 2017 is voor de bevordering van optimale verbindingen tussen de kernen een fietsplan opgesteld. We zetten in op een compleet, samenhangend en veilig fietsnetwerk tussen de kernen. In 2018 willen we de voorstellen uit dit plan verder uitwerken.  De focus van dit speerpunt is uitgebreid met het openbaar vervoer. In 2018 gaan we met een gerichte aanpak aan de slag: wat zijn de ontwikkelingen (zowel regionaal als lokaal), welke mogelijkheden en oplossingen zien we voor kleinschalige vervoersproblemen die onze inwoners ervaren. 

Speerpunt 51: Omgevingsvisie
Op dit moment is de nieuwe Omgevingsvisie in de maak. Eind 2017 is er één visie voor de duurzame fysieke leefomgeving in Overbetuwe en het gebruik ervan. In dit strategische document zijn vele sectorale plannen geïntegreerd tot één overzichtelijk sturend document. Het wordt een gebiedsgerichte visie, niet een optelsom van sectorale beleidsnota’s.  Hiermee hebben we voor 2018 en daarna een duidelijke ambitie met een scherpe focus. Alles doen kan immers niet, keuzes zijn vereist. De Omgevingsvisie is in co-creatie met de samenleving opgesteld. Alle input hebben we eerst samengevat in de Omgevingsagenda. Het bevatte de geagendeerde ontwikkelingen en thema’s en gaf de leidende principes voor het vervolgproces. E.e.a. gericht op het oplossend vermogen van partijen. Uiteindelijk verwachten we dat de gemeenteraad eind 2017 de Omgevingsvisie kan vaststellen. Na vaststelling moet er in 2018 en in de periode daarna (binnen de gekozen koers) genoeg ruimte zijn voor eigen invulling en oplossingen van alle betrokkenen.

Saldi programma/ Wat mag het kosten?

Exploitatie Primair Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Lasten 3.955.982 3.955.982 3.955.982 3.955.982
Baten 25.715 25.715 25.715 25.715

Taakveld | 2.1 Verkeer en Vervoer

Exploitatie Primair Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Lasten 3.679.587 3.679.587 3.679.587 3.679.587
Baten 25.715 25.715 25.715 25.715

Taakveld | 2.2 Parkeren

Exploitatie Primair Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Lasten 227.368 227.368 227.368 227.368

Taakveld | 2.5 Openbaar vervoer

Exploitatie Primair Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Lasten 49.027 49.027 49.027 49.027

PNL-posten 2018-2021 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)

Nr. Omschrijving Jaar uitv. Invester. BCF 2018 2019 2020 2021
2. Vogelbuurt Driel             
b. Vogelbuurt Driel 2017 2017 233.000 14.946      
3. Reconstructie Bloemenbuurt Heteren            
a. Reconstructie Bloemenbuurt Heteren 2018 2018 173.333   11.119    
b. Reconstructie Bloemenbuurt Heteren 2019 2019 173.333     11.119  
c. Reconstructie Bloemenbuurt Heteren 2020 2020 173.333       11.119
4. Herinrichting De Griend Elst 2017 90.000 5.773      
5. Verbreden Kerkepad en aanbr. trottoir + verlicht. 2017 130.000 8.339      
6. Herinr. Mozartstraat vanaf Griegstraat Elst            
a. Herinr. Mozartstraat vanaf Griegstraat Elst 2019 2019 125.000     8.018  
b. Herinr. Mozartstraat vanaf Griegstraat Elst 2020 2020 125.000       8.018
7. Herinrichting Veldse Hofstede Zetten 2017 205.000 13.150      
8. Reconstr. Marijkestraat en Wouterplasstr. Zetten 2017 95.000 6.094      
9. Infrastructuur Elst Noord            
a. Tunnel Rijksweg Noord 2017 700.000 44.903      
b1. Spoorkruisingen Weteringsew. en Rijksw. N (2018) 2018 2.925.000   187.630    
b2. Spoorkruisingen Weteringsew. en Rijksw. N (2019) 2019 2.925.000     187.630  
      TOTAAL 93.205 198.749 206.767 19.137

Beleidsindicatoren

Indicator eenheid periode regio waarde Bron Beschrijving
Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een motorvoertuig % 2015 Overbetuwe 7 VeiligheidNL als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
2015 Nederland 8
Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een fietser % 2015 Overbetuwe 10 VeiligheidNL als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
2015 Nederland 9