Programma 3 | Economische zaken

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Overbetuwe heeft ruim 4.000 bedrijven. Uit onderzoek  blijkt dat Overbetuwe bij de 50 toplocaties van Nederland hoort. Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, participatiebanen en hebben een belangrijke bijdrage in de sociale structuur van onze gemeenschap. Gemeente Overbetuwe vindt het daarom belangrijk om het huidige ondernemingsklimaat te behouden/versterken en te zorgen voor een goede dienstverlening voor ondernemers.

 

Speerpunten / Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Speerpunten / Wat willen we bereiken?

Sterk ondernemersklimaat en ondernemersvriendelijke dienstverlening.

De gemeente Overbetuwe zet samen met Overbetuwse ondernemers in op volgende drie speerpunten:

 • Ambitie en samenwerking
 • Ondernemersvriendelijke gemeente
 • Sterke en vitale werklocaties

Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?

Terug naar navigatie - Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?

Speerpunt 21: Economisch Uitvoeringsprogramma
Wij streven naar een nummer 1 positie als meest ondernemersvriendelijke gemeente van Gelderland. Op dit moment nemen we de 3e positie in en landelijk de 8e positie. De nummer 1 positie willen wij bereiken door een focus op een uitstekend vestigingsklimaat met lage lasten voor ondernemers, een uitstekende bereikbaarheid over weg, water en spoor, het kapitaliseren van de gunstige ligging (Logistics Valley) en het ontwikkelen van aantrekkelijke bouwkavels. Daarnaast ondersteunen en stimuleren wij een actieve inzet van ondernemersverenigingen. Een goed georganiseerd bedrijfsleven kan impactvolle initiatieven tot stand brengen. In nauwe samenwerking met Centrum Management Elst zorgen wij ervoor dat Elst bekend staat als ’hét winkelcentrum van de Betuwe'.

Glasvezel in het buitengebied
Breedbandverbinding behoort tot de basis infrastructuur in Nederland en wij zullen in 2018 een project starten om in samenwerking met regionale partners voldoende massa te creëren waarmee een belangrijke voorwaarde voor de aanleg geschapen wordt.

Speerpunt 51: Omgevingsvisie
Zie toelichting bij Programma 8.

Speerpunt 57: Nota Recreatie en Toerisme
Zie toelichting bij Programma 5.

Speerpunt 62: Arbeidsparticipatie: werk aan de winkel
(zie PNL-post 26)
Werk aan de winkel richt zich in 2018 op de volgende twee doelstellingen:

 • Informeren van werkgevers over dit vraagstuk
 • Initiatieven aanjagen bij werkgevers(-organisaties)

  Dit willen we bereiken door:

 • Een effectieve lokale benadering van werkgevers(-organisaties).
  Specifiek wordt ingezet op het versterken van de rol van het Werkgevers Service Punt (WSP). Door gericht te   monitoren op vooraf geformuleerde (maatwerk-) doelstellingen willen we de uitstoom significant verhogen;
 • Mobiliseren van de lokale samenleving (werkgevers, verenigingsleven, zorgpartijen, wijk- en buurtschappen) om dicht bij huis werkgelegenheid en mogelijkheden van arbeidsparticipatie te verwezenlijken en als gemeente te ondersteunen;
 • Pilot met nieuwe rol van gemeente: niet meer de organisator maar de facilitator, verbinder en/of initiator
 • Investeren in lokale innovatieve participatieprojecten

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator eenheid periode regio waarde Bron Beschrijving
Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten) index 2013 Overbetuwe 104 Atlas voor Gemeenten Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (100) wordt geproduceerd.
2013 Nederland 100
Functiemenging % 2016 Overbetuwe 51 LISA De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
2016 Nederland 52,1
Vestigingen per 1.000 inw 15-64jr 2016 Overbetuwe 142,7 LISA Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
2016 Nederland 134
Banen per 1.000 inw 15-64jr 2016 Overbetuwe 654,7 LISA Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
2016 Nederland 744