Intro begrotingsapp

Digitaal en transparant!

Onze gemeente heeft jaarlijks een begroting van ongeveer 90 miljoen euro. Maar waar besteden we dit gemeenschapsgeld eigenlijk aan? Welke investeringen doen we het komende jaar? De gemeente Overbetuwe wil hierin transparant zijn. In deze digitale omgeving vindt u daarom een overzicht van onze inkomsten, de programma’s en bijbehorende kosten op een overzichtelijke – digitale - manier. 

De begroting 2018 is gebaseerd op de Kadernota 2018 die door de raad op 4 juli jl. is vastgesteld. In die nota hebben we de beleidsmatige en financiële kaders aangegeven voor 2018. Op basis van deze uitgangspunten is de begroting 2018 opgesteld en aangevuld met actuele informatie.

De beleidsmatige kaders vloeien voort uit de Uitvoeringsagenda 2016-2018 waarin tal van speerpunten zijn benoemd. In deze begroting richten we ons op de speerpunten die in 2018 en komende jaren op stapel staan.

Eén van onze doelstellingen is het zorgdragen voor solide en toekomstbestendige gemeentefinanciën. De afgelopen jaren hebben we daarin flinke stappen gezet en met deze begroting trekken we die lijn door. Voor de periode 2018 tot en met 2021 presenteren we u positieve begrotingssaldi van ca. € 1,4 tot € 1,7 miljoen. Hiermee blijven we dus voldoen aan onze norm – zoals door de raad vastgesteld in de kadernota 2017 – van een gemiddeld structureel overschot van € 1 miljoen per jaar. Ook het verwachte verloop van onze algemene reserve is positief. Het minimale streefbedrag van € 10 miljoen is inmiddels al ruimschoots gerealiseerd. De komende jaren verbetert onze reservepositie verder en dit achten wij een zeer wenselijke ontwikkeling, want hiermee creëren we een gezonde buffer om financiële risico’s op te kunnen vangen.

Vorig jaar hebben we de begroting voor het eerst aangeboden in de vorm van een web applicatie. Vanzelfsprekend is dat ook dit jaar het geval. Met deze applicatie kunt snel en makkelijk de voor u relevante informatie vinden.

 

 

Namens het college van B&W,

 

Toon van Asseldonk

Burgemeester van Overbetuwe