Programma 10 | Algemeen bestuur

Toelichting

Regionale samenwerking
De gemeente Overbetuwe, liggend in het hart van de regio Arnhem-Nijmegen, is een groot voorstander van regionale samenwerking. Zo wordt samengewerkt met andere gemeenten in allerlei samenwerkingsverbanden (met Lingewaard, subregio Arnhem (sociaal domein), regio Arnhem-Nijmegen (economie, mobiliteit, wonen en duurzaamheid), VGGM, Gelderse Corridor etc.). Overbetuwe vindt het belangrijk dat de regionale samenwerking effectief en slagvaardig is opgezet om de gezamenlijke doelen te realiseren. Dat is noodzakelijk om de concurrentiepositie, aantrekkingskracht en bereikbaarheid van onze regio te versterken.

De gemeente Overbetuwe is zowel qua omvang (inwoners en oppervlakte) als geografische ligging een factor van betekenis in het regionale en provinciale krachtenveld. Dit wordt nog versterkt door de van oudsher zeer actieve, zelfbewuste en coöperatieve houding van bestuur en organisatie in de regio. Wij weten wat we als gemeente te bieden hebben en opereren als betrouwbare partner vanuit een duidelijke visie. Wij werken daarbij efficiënt en resultaatgericht en stimuleren innovatieve oplossingen. Vanuit onze krachtige, zelfstandige positie gaan wij samenwerking aan met anderen als deze een meerwaarde biedt voor onze inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven. Ook staan wij open voor samenwerking, zowel binnen als buiten onze gemeente, om daarmee anderen te helpen.
We zijn daarmee een gemeente die gericht is op de samenleving, lokaal en regionaal.

 

Beleidsnota's

Speerpunten / Wat willen we bereiken?

Het versterken van de levendigheid en sociale vitaliteit van de kernen vanuit de urgentie van de kernen zelf.

Er komt meer ruimte voor inzet van de samenleving en voor initiatieven van bewoners zelf. Daarnaast het opdoen en delen van ervaring in de ‘nieuwe’ manier van samenwerken tussen samenleving en gemeente.

 

Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?

Speerpunt 1: Kernenestafette
Met de Kernenestafette hebben we in 2016 en 2017 de dorpen en wijken ondersteund bij het bepalen en uitvoeren van hun agenda’s. Voor 2018 bekijken we hoe we deze werkwijze kunnen uitbreiden en de verbinding tussen het fysieke en sociale domein kunnen versterken. We maken zichtbaar wat er gebeurt in onze kernen en onderzoeken hoe wij nog meer per kern tot maatwerk kunnen komen.

Speerpunt 76: Regionale positionering vanuit economisch perspectief
Gemeente Overbetuwe heeft de overtuiging dat regionale samenwerking een belangrijke voorwaarde is om een duurzame economische ontwikkeling te realiseren. Wij hebben wij in het (nabije) verleden veel inzet gepleegd om de regionale samenwerking te versterken. Wij zetten onze actieve deelname aan o.a. de Economic Board Arnhem Nijmegen, het Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen en in Euregionaal verband in 2018 voort waarbij wij streven naar een continue verbetering van het vestigingsklimaat met een duidelijke positionering van onze gemeente in het hart van de regio.

 

 

Saldi programma/ Wat mag het kosten?

Exploitatie Primair Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Lasten 2.685.439 2.685.439 2.685.439 2.685.439
Baten 733.748 733.748 733.748 733.748

Taakveld 0.1 | Bestuur

Exploitatie Primair Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Lasten 1.618.067 1.618.067 1.618.067 1.618.067

Taakveld 0.2 | Burgerzaken

Exploitatie Primair Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Lasten 1.067.372 1.067.372 1.067.372 1.067.372
Baten 733.748 733.748 733.748 733.748

PNL-posten 2018-2021 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)

Er zijn geen PNL-posten bij dit programma.