Programma 8 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Overbetuwe ontwikkelt door als een onderscheidende, krachtige gemeente met een aangenaam woon-, leef- en vestigingsklimaat. Vanzelfsprekend rekening houdend met de interne en externe ontwikkelingen in de toekomst. Voortbouwend op de aanwezige omgevingskarakteristieken en kwaliteiten in de samenleving.  En vanzelfsprekend integraal; we zetten in op het verbinden van mensen, netwerken, beleidsvelden én identiteit en beleving.

 

Speerpunten / Wat willen we er voor doen?

Terug naar navigatie - Speerpunten / Wat willen we er voor doen?

Speerpunt 19: Woonagenda
(zie PNL-post 35)
Wij zijn op dit moment samen met partners bezig met het realiseren van de opgaven en ambities uit de nieuwe Woonagenda Overbetuwe 2020. Hierin zijn ook de aandachtspunten uit het coalitieprogramma meegenomen. Wij streven naar een passend huis, in een prettige leefomgeving, voor onze inwoners. De Woonagenda vormt een toetsingskader en agenda om hieraan samen met partners op de woningmarkt te werken. We stellen aan het begin van ieder jaar een jaaragenda op met de belangrijkste opgaven. Vanaf 2018 werken we met prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties en huurdersverenigingen aan de realisatie van de doelen uit de Woonagenda.

Speerpunt 50: Gelderse corridor
Een belangrijk onderwerp in de fysieke leefomgeving van onze gemeente is de Gelderse corridor. Dit is een provinciale gebiedsopgave voor de zone rondom Waal, A15 en Betuweroute. Op het niveau van de gehele corridor zijn de betrokken partijen (onderwijsinstellingen, overheden en ondernemers) begin 2017 tot overeenstemming gekomen over een aangescherpte ambitie. Via het samenwerkingsverband Logistics Valley geven partijen hier in 2018 verdere uitwerking aan.

Omdat de doelstelling van de Gelderse Corridor gaat over het verbeteren van het woon- en werkklimaat, werken we in Knoop 38 aan een Gebiedsvisie en Gebiedsprogramma. Onder coördinatie van de provincie.  Aanleiding hiervoor is hun initiatief voor een railterminal bij het huidige rangeerterrein aan de Betuweroute.  Halverwege 2017 zijn de laatste onderzoeken opgeleverd w.o. het integraal milieuonderzoek. Tevens heeft de provincie medio 2017 besloten over een financiële reserveringen van 35 miljoen voor Knoop 38 en railterminal. In oktober en november zijn dan inhoudelijke besluiten aan de orde in de gemeenteraad en provinciale staten.  Daarmee kunnen betrokken partijen in 2018 starten met uitwerking en realisatie van het gebiedsprogramma Knoop 38.

Speerpunt 51: Omgevingsvisie
Op dit moment is de nieuwe Omgevingsvisie in de maak. Begin 2018  is er één visie voor de duurzame fysieke leefomgeving in Overbetuwe en het gebruik ervan. In dit strategische document zijn vele sectorale plannen geïntegreerd tot één overzichtelijk sturend document. Het wordt een gebiedsgerichte visie, niet een optelsom van sectorale beleidsnota’s.  Hiermee hebben we voor 2018 en daarna een duidelijke ambitie met een scherpe focus. Alles doen kan immers niet, keuzes zijn vereist. De Omgevingsvisie is in co-creatie met de samenleving opgesteld. Alle input hebben we eerst samengevat in de Omgevingsagenda. Het bevatte de geagendeerde ontwikkelingen en thema’s en gaf de leidende principes voor het vervolgproces. E.e.a. gericht op het oplossend vermogen van partijen. Na vaststelling door de gemeenteraad moet er in 2018 en in de periode daarna (binnen de gekozen koers) genoeg ruimte zijn voor eigen invulling en oplossingen van alle betrokkenen.

De Omgevingsvisie wordt procesmatig en inhoudelijk in de geest van de Omgevingswet opgesteld. Ondank berichtgeving in de pers dat de inwerkingtreding van de wet wordt uitgesteld, bereiden  we ons vanaf medio 2017 toch voor op de implementatie van de wet. Dit om de organisatie tijdig gereed te hebben wanneer de wet (nu verwacht in 2019) in werking treedt.

Speerpunten 54 en 55: Elst Centrum en Heteren Centrum
We werken aan een kwaliteitsverbetering van de winkelkernen in Elst en Heteren. Voor  project Elst Centrum werd in totaal 4,5 mln beschikbaar gesteld. Het project wordt in 2017 afgerond en naar verwachting binnen deze financiële kaders. Tevens vindt een evaluatie plaats.  In 2018 worden hiervoor geen activiteiten meer verwacht. De nazorgfaze zal in de eerste helft van 2018 worden afgerond.  Voor het Centrumplan Heteren worden in 2018 de plannen verder uitgewerkt voor de plint met detailhandel en woningen. Het betreft een flexibel plan om adequaat in te kunnen spelen op de marktbehoefte. In 2017 werd de openbare ruimte van het plein met een tijdelijke constructie verhard. In 2018 wordt de openbare ruimte van en om het plein definitief gerealiseerd.

Speerpunt 56: Schil Zetten-Hemmen
Het project Schil Zetten Hemmen voorziet in de realisatie van een algemene begraafplaats in Zetten en is onderdeel van een landschappelijke bufferzone. In de begroting 2017 werd hiervoor een taakstellend budget van € 350.000 opgenomen (jaarschijf 2017 PNL). De bestemmingsplanprocedure hiervoor is opgestart. In de komende periode wordt, mede op basis van onderzoeken en consequenties daarvan, bezien of het project haalbaar is binnen het beschikbaar gestelde budget.

Speerpunt 58a: Landschapsparken Park Lingezegen
Eind 2018 zullen naar verwachting alle werkzaamheden voor het realiseren van de basisuitrusting afgerond zijn. De verdere ontwikkeling van Park Lingezegen heeft bijzondere aandacht. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden wat met het begrotingsoverschot van 4 mln. van de Parkorganisatie gaat gebeuren. Hierbij is er specifieke aandacht voor missing links, knelpunten en overige benodigde verbindingen en mogelijke grondaankoop van de provincie. Daarnaast zal er een nieuwe parkorganisatie moeten worden ingericht voor de vervolgfase welke ziet op het beheer en bewaken van de kwaliteit. Om het beheer juridisch goed te borgen zal in ieder geval de WGR aangepast moeten worden.

Speerpunt 58b: Landschapspark De Danenberg
Voor de ontwikkeling van landschapspark de Danenberg is een voorlopig stedenbouwkundig en landschappelijk ontwerp gemaakt. Dit is in 2017 als onderdeel van het voorontwerp bestemmingsplan gepubliceerd om de reacties uit de omgeving op te halen. Naar aanleiding van de ontvangen reacties op het voorlopig ontwerp zijn ontwerpateliers georganiseerd met de direct omwonenden om de verschillende locaties binnen het plangebied verder uit te werken. Deze uitwerkingen worden meegenomen in de uitwerking naar een definitief ontwerp. Op basis van het definitief stedenbouwkundig ontwerp brengen we het ontwerp bestemmingsplan in procedure. De verwachting is dat het definitief ontwerp in 2018 wordt afgerond, waarna het ontwerp bestemmingsplan in procedure wordt gebracht. Wanneer het stedenbouwkundig ontwerp verder is uitgewerkt wordt dit aan de omwonenden gepresenteerd. Daarnaast worden ook de overeengekomen privaatrechtelijke afspraken geactualiseerd. Deze kunnen financiële consequenties hebben.

Speerpunt 59: Extra huisvesting eigen inwoners en statushouders
In Overbetuwe worden nog veel nieuwe woningbouwlocaties ontwikkeld (o.a. De pas) met een aantrekkelijke mix van koop- en huurwoningen.  Inzet op versnelling van de bouw van (sociale huur)woningen wordt, vanuit de Woonagenda 2020, voorzien na oplevering van de resultaten woningbouwprioritering in vierde  kwartaal 2017. We maken hierover voor de categorie sociale huur in de tweede helft van 2017 ook prestatieafspraken met de woningcorporaties voor de periode 2018 en verder.
De markt voor sociale huurwoningen staat onder druk. We bezien de effecten van de tijdelijke woningbouw en de eventuele noodzaak tot plaatsing van extra tijdelijke woningen. Wij willen deze extra inspanning plegen om vluchtelingen met status conform de wettelijke taakstelling op een zodanige wijze te huisvesten dat de wachttijd van reguliere woningzoekenden niet langer wordt.
In het bestuursakkoord "Verhoogde Asielinstroom" (november 2015) is een financiële verrekensystematiek afgesproken. Dit systeem houdt in dat gemeenten die niet aan de wettelijke huisvestingstaakstelling voldoen, een "boete"krijgen. Het rijk stelt hierbij voor om deze gemeenten de kosten in rekening te brengen die het COA extra maakt doordat een vergunninghouder langer in een AZC verblijft. In het akkoord is afgesproken dat dit systeem op 1 juli 2016 in werking zou treden. Dat is echter niet gelukt. Aan de landelijke regietafel is afgesproken dat er vanaf 1 juli 2016  gemonitord wordt welke gemeenten achterstanden oplopen. 
Het Rijk is bezig dit verrekensysteem vast te leggen in een wet  (Wet kostenverhaal huisvesting vergunninghouders). Het kan om een bedrag gaan van ca. € 1.850 euro per maand per statushouder. Deze "boete" gaat onderdeel uitmaken van de interventieladder interbestuurlijk toezicht (niveau 4 die door provincies wordt gehanteerd bij het uitvoeren van hun toezicht). Om gemeenten een 'boete' op te leggen dient wel sprake te zijn van verwijtbaar gedrag.  Het is op dit moment niet duidelijk wanneer het wetsvoorstel aan het parlement wordt aangeboden. Gelet op de duur van de kabinetsformatie is het twijfelachtig of deze wet nog in 2017 in werking treedt.
De achterstand in Overbetuwe bedroeg per 1 januari 2017  41 te huisvesten statushouders. De taakstelling voor 2017 bedraagt 64 personen (totale taakstelling; 105 personen).  Per 1 augustus 2017 zijn reeds 59 personen gehuisvest . Tot begin oktober worden in ieder geval nog eens 22 personen gehuisvest. De sinds 2014 opgelopen achterstand wordt daarmee merkbaar  ingelopen. De verwachting lijkt gerechtvaardigd dat Overbetuwe eind 2017 de gehele achterstand in het huisvesten van statushouders heeft ingelopen en de wettelijke taakstelling gaat halen.

Speerpunt 74: Herprogrammering Woningbouw
In februari 2017 werd de Woonagenda unaniem door de Raad vastgesteld. Daarna zijn we voortvarend aan de slag gedaan met het (daarin genoemde) speerpunt 'prioritering woningbouw'. We veranderen het woningbouwprogramma zodat het beter aansluit bij de behoefte van mensen die een nieuwe woning zoeken. De behoefte aan sociale woningbouw maakt hiervan per definitie onderdeel uit. We lossen de 'overprogrammering' op en voorzien tegelijkertijd in de kwaliteiten die gewenst zijn (andere segmenten, typologieën en woonmilieus). Tevens dragen we bij aan 'versnelling' door meer focus te leggen op kansrijke projecten; dit zijn initiatieven die sociale woningbouw bieden dan wel op een andere wijze onderscheidend zijn. We verwachten dat dit vanaf 2018 leidt tot snellere woningbouw en een blijvend betere match tussen vraag en aanbod. Dit proces dat in 2017 wordt doorlopen, moet vanaf 2018 een meer flexibele en adaptieve wijze van programmeren mogelijk maken waar - passend bij de behoefte - ruimte gemaakt kan worden voor goede nieuwe woningbouwplannen.

 

Saldi programma/ Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Saldi programma/ Wat mag het kosten?
Exploitatie Primair Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Lasten 2.422.056 2.422.056 2.422.056 2.422.056
Baten 1.359.034 1.359.034 1.359.034 1.359.034

Taakveld |8.1 Ruimtelijke Ordening

Terug naar navigatie - Taakveld |8.1 Ruimtelijke Ordening
Exploitatie Primair Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Lasten 781.963 781.963 781.963 781.963
Baten 151.705 151.705 151.705 151.705

Taakveld | 8.3 Wonen en bouwen

Terug naar navigatie - Taakveld | 8.3 Wonen en bouwen
Exploitatie Primair Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Lasten 1.218.451 1.218.451 1.218.451 1.218.451
Baten 845.814 845.814 845.814 845.814

PNL-posten 2018-2021 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)

Terug naar navigatie - PNL-posten 2018-2021 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)
Nr. Omschrijving Jaar uitv. Invester. BCF 2018 2019 2020 2021
34. Schil Zetten-Hemmen 2017 350.000 22.451      
      TOTAAL 22.451 0 0 0

 

Nr. Omschrijving Jaar uitv. Eenmalig BCF 2018 2019 2020 2021
35. Taakveld Wonen/ Uitvoering Woonagenda 2020            
a. Taakv. Wonen/ Uitv. Woonagenda 2020 jaar 2018 2018 21.239 21.239      
b. Taakv. Wonen/ Uitv. Woonagenda 2020 jaar 2019 2019 21.239   21.239    
c. Taakv. Wonen/ Uitv. Woonagenda 2020 jaar 2020 2020 21.239     21.239  
36. Invoering Omgevingswet 2018 100.000 100.000      
37. Project handhaving strijdige bewoning 2018 100.000 100.000      
38. Project BAG-terugmeldingen 2018 87.500 87.500      
      TOTAAL 308.739 21.239 21.239 0

 

 

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator eenheid periode regio waarde Bron Beschrijving
Woonlasten éénpersoonshuishouden euro 2017 Overbetuwe 535 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
2017 Nederland 644
Woonlasten meerpersoonshuishouden euro 2017 Overbetuwe 618 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
2017 Nederland 723
WOZ-waarde woningen dzd euro 2016 Overbetuwe 223 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
2016 Nederland 209
Nieuwbouw woningen aantal per 1.000 woningen 2014 Overbetuwe 7,5 ABF - Systeem Woningvoorraad Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
2014 Nederland 6
Demografische druk % 2017 Overbetuwe 76,2 CBS - Bevolkingsstatistiek De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
2017 Nederland 69