Programma 9 | Financiën en bedrijfsvoering

Toelichting

Gemeente Overbetuwe voert een vernieuwend, solide financieel beleid. We doen geen uitgaven die we niet kunnen betalen en kiezen voor goede langetermijn investeringen. Door realistisch te begroten en regelmatig te rapporteren, houden we grip op onze financiën. We spannen ons in om de gemeentelijke lasten voor onze inwoners op een laag niveau te houden. We behoren nu tot de 15% goedkoopste gemeenten van Nederland.

Binnen dit programma zijn de volgende speerpunten geformuleerd:

 • Invoeren “anders werken, altijd digitaal, plaatsonafhankelijk (@@P)”
 • Zorgen voor solide en toekomstbestendige financiën
 • Verbeteren sturing
 • visie op vastgoed

In de paragraaf bedrijfsvoering vindt u op hoofdlijnen nadere informatie over deze speerpunten en andere bedrijfsvoeringsaspecten.

Speerpunten / Wat willen we bereiken?

De gemeentelijke bedrijfsvoering volgt en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij, door de optimale ondersteuning van het primaire proces. Dit komt tot uiting in een solide, transparante, vraaggerichte en flexibele bedrijfsvoering ten behoeve van dit primaire proces. In 2020 kenmerkt de relatie van bedrijfsvoering met het primaire proces zich als een ‘klant-leverancier’ relatie. De komende jaren werken we daar als organisatie, samen met externe partners, in juiste stappen naartoe.

 

Speerpunten / Wat willen we er voor doen?

Speerpunt 67: Visie op vastgoed
De basis rondom maatschappelijk vastgoed is met de vulling van het vastgoedbeheersysteem op orde. Hiermee is er goed inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen van het vastgoed.
Naast een inventarisatie van de wensen en behoeften van de gebruikers zijn er eind 2017 scenario’s opgesteld waarmee richting kan worden gegeven aan de vastgoedportefeuille van de gemeente.  Aan de hand van het gekozen scenario kan in 2018 een integrale visie op vastgoed worden vastgesteld. Hiermee wordt duidelijk wanneer, welke accommodatie voor de beleidsdoelstellingen op maatschappelijk gebied ingezet kan worden. Ook is deze visie een basis om te beslissen over verkoop of onderhoud van het maatschappelijk vastgoed. Met de visie kan verder worden ingezet op voorzieningen op maat voor toekomstbestendige dorpen.

In de Uitvoeringsagenda 2016-2018 hebben we diverse speerpunten opgenomen die specifiek betrekking hebben op dienstverlening, organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering.

Voor 2018 (en komende jaren) staan de volgende speerpunten nog ter (verdere) uitvoering.
- Speerpunt 42: Van buiten naar binnen
- Speerpunt 44: Flexibel werken met passende faciliteiten
- Speerpunt 46: Door ontwikkelen dienstverlening
- Speerpunt 48: Verbeterde Planning & Control – cyclus
- Speerpunt 70: Goed rentmeesterschap

De dienstverlening aan onze inwoners is klantgericht, duidelijk en bij de tijd. Hiertoe hebben we een nieuwe dienstverleningsvisie opgesteld die we met ingang van het tweede kwartaal van 2017 zijn gaan uitrollen. Daarbij geven we invulling aan:

 • Vernieuwen van de website, waarbij de focus ligt op digitale dienstverlening en minder op informatieverstrekking;
 • Aanpassen kwaliteitshandvest, zodat deze past bij een nieuwe toekomstbestendige dienstverlening.
 • Nieuwe afspraken maken over dienstverleningskanalen (zoals het werken op afspraak, werken met gastheer/gastvrouw, telefonische bereikbaarheid, openingstijden, nieuwe werktijden).

De komende jaren werken we aan het centraliseren en toekomstbestendig maken van de gemeentelijke huisvesting. We dragen zorg voor een adequate, centrale huisvesting voor bestuur en medewerkers in een toekomstbestendig en duurzamer gebouw. Met daarbij de faciliteiten die nodig zijn om medewerkers op de plaats en het tijdstip te kunnen laten werken die het meest efficiënt zijn vanuit de organisatiedoelen. En faciliteiten die de flexibiliteit bieden om wijzigingen in de omvang en structuur van de organisatie adequaat op te kunnen vangen.

Vanuit goed rentmeesterschap blijven we zorgdragen voor solide en toekomstbestendige gemeentefinanciën. Daarbij zorgen we voor een goed eenmalig en structureel weerstandsvermogen. Dit houdt onder andere in:

 • Een algemene reserve van behoorlijke omvang (minimumnorm hanteren);
 • Meerjarig structurele begrotingsoverschotten van een gezond niveau;
 • Het uitbreiden van risicomanagement  (in december 2017 nota ter vaststelling door de raad);
 • Een consistent beleid voeren t.a.v. belastingen en heffingen (anticiperen op toekomstige ontwikkelingen lokale belastingen).

Saldi programma/ Wat mag het kosten?

Exploitatie Primair Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Lasten 13.530.157 13.530.157 13.530.157 13.530.157
Baten 1.044 1.044 1.044 1.044

Taakveld | 0.4 Overhead

Exploitatie Primair Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Lasten 13.530.157 13.530.157 13.530.157 13.530.157
Baten 1.044 1.044 1.044 1.044

PNL-posten 2018-2021 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)

Nr. Omschrijving Jaar uitv. Invester. BCF 2018 2019 2020 2021
39. Aanpassing huisvesting            
a. Fase 1 (al beschikbaar gesteld) 2017 2.250.000 122.000      
  Dekking door struc. voordeel bedr.voering     -122.000      
b. Fase 2 (gebouw) 2018 6.000.000   325.800    
  Fase 2 (meubilair) 2018 350.000   40.000    
  Dekking door struc. voordeel bedr.voering       -309.000    
  Dekking door inzet bestemmingsreserve kapitaallasten       -26.200    
      TOTAAL 0 30.600 0 0