Programma 1 | Openbare orde en veiligheid

Toelichting

Overbetuwe is een veilige gemeente en werkt daar voortdurend aan. We laten aan inwoners zien dat we daarmee succes hebben. Zo behouden en versterken we het gevoel van veiligheid. Overbetuwe richt zich daarbij vooral op vijf onderwerpen:

  1. Preventie woninginbraken
  2. Verkeersveiligheid
  3. Risicocommunicatie over de gevolgen op het gebied van veiligheid van gebeurtenissen die plaatsvinden of kunnen plaatsvinden.
  4. Overlast van personen in bepaalde woonvormen, bijvoorbeeld begeleid wonen, Heldringstichting.
  5. Ondermijning (vermenging onderwereld met de bovenwereld)

Dit zijn onderwerpen waarbij we onze actieve rol op het gebied van veiligheid meer naar buiten willen laten zien. Veiligheid mag zich meer gaan profileren, juist ook om het veiligheidsgevoel dat er heerst onder de Overbetuwe inwoners te behouden. Het verbeteren van de veiligheid is vastgelegd in de Uitvoeringsagenda 2014-2018.

 

Speerpunten / Wat willen we bereiken?

Verhoging van de objectieve en subjectieve veiligheid voor álle inwoners, bezoekers en organisaties van Gemeente Overbetuwe om op die manier de kwaliteit van de leef-, woon- en werkomgeving te verbeteren.

Integrale Veiligheid is vooral een manier van (samen)werken. Dit gebeurt door een goede afstemming tussen de bestuurlijke en ambtelijke organisatie van de gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en, indien nodig, andere betrokken instanties in het district Rivierenland. Deze samenwerking bepaalt de effectiviteit van het veiligheidsbeleid. Samenwerking van de partijen versterkt de sociale cohesie in Overbetuwe en draagt daarbij bij aan het verbeteren van het veiligheidsgevoel.

 

Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?

Speerpunt 9: Integrale veiligheid
We gaan in 2018 door met aandacht voor woninginbraken, overlast door woonvormen en verkeersveiligheid conform de Nota Integrale Veiligheid 2015-2019 (IV). Bij de aanpak van deze geprioriteerde thema’s en alle andere activiteiten richten we ons vooral op het versterken van de weerbaarheid van onze samenleving.

Speerpunt 77: Ondermijning
(zie PNL-post 1)
Eind 2017 hebben we een beeld van de ondermijnende criminaliteit in onze gemeente. In 2018 gaan we in samenwerking met onze veiligheidspartners gericht aan de slag met de geprioriteerde signalen en casussen. Bij dit speerpunt richten we ons ook op het versterken van de weerbaarheid van onze samenleving.

Saldi programma/ Wat mag het kosten?

Exploitatie Primair Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Lasten 3.061.958 3.061.958 3.061.958 3.061.958
Baten 66.527 66.527 66.527 66.527

Taakveld | 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Exploitatie Primair Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Lasten 2.142.502 2.142.502 2.142.502 2.142.502

Taakveld | 1.2 Openbare orde en Veiligheid

Exploitatie Primair Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Lasten 919.456 919.456 919.456 919.456
Baten 66.527 66.527 66.527 66.527

PNL-posten 2018-2021 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)

Nr. Omschrijving Jaar uitv. Eenmalig BCF 2018 2019 2020 2021
1. Aanpak ondermijning 2018 65.000 65.000      
      TOTAAL 65.000 0 0 0

Beleidsindicatoren

Indicator eenheid periode regio waarde Bron Beschrijving
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2016 Overbetuwe 1,1 CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen Het aantal winekdiefstallen per 1.000 inwoners.
2016 Nederland 2,3
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2016 Overbetuwe 3,7 CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
2016 Nederland 5,3
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2016 Overbetuwe 2,7 CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
2016 Nederland 3,3
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2016 Overbetuwe 4 CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.
2016 Nederland 5,6
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar per 10.000 inw. 2016 Overbetuwe 73,9 Bureau Halt Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
2016 Nederland 137,4
Hardekern jongeren per 10.000 inw. 2014 Overbetuwe 0,5 Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.
2014 Nederland 1,3