Programma 4 | Onderwijs

Toelichting

Goed en passend onderwijs biedt alle kinderen een goede basis voor de rest van hun leven. We gaan uit van de kracht van de kinderen en hun ouders. Gemeente schept kansen door onderwijs goed te faciliteren op de gebieden waar zij verantwoordelijk voor is: huisvesting, een zorgstructuur, schoolbegeleiding en educatie op het gebied van cultuur, natuur en milieu. Uitgangspunt is dat onderwijs en zorg dichtbij ieder kind beschikbaar zijn voor zover dat mogelijk is gezien de schaalgrootte van onze gemeente. Voor kinderen die een extra steun in de rug nodig hebben, investeren we meer dan wettelijk voorgeschreven in voor- en vroegschoolse educatie, passend onderwijs en leerlingenvervoer.

Wij willen de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren. Bijvoorbeeld door lokale en regionale ondernemers aan het onderwijs te koppelen. Wij willen een goede beroepskeuze (en voorafgaand daaraan een geschikte profielkeuze) stimuleren voor alle leerlingen van het Voorgezet Onderwijs. 

Voldoende digitale, reken- en lees- en schrijfvaardigheden zijn een basis vereiste om mee te kunnen blijven doen in de maatschappij. Daarom willen wij extra werk maken van de bestrijding van laaggeletterdheid.

 

Speerpunten / Wat willen we bereiken?

In stand houden van een divers onderwijsaanbod in voldoende ruime, adequate en toekomstbestendige gebouwen. Door een kwalitatief goede leer- en ontwikkelomgeving te bieden maken wij een leven lang leren mogelijk.

 

Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?

Speerpunt 22: Onderwijsagenda
Samen met de gemeente Lingewaard en de gezamenlijke schoolbesturen in beide gemeenten hebben we de krimp in het basis- en voortgezet onderwijs geïnventariseerd. Dit resulteert in een transitieatlas, waarbij verschillende scenario’s worden geschetst, en een koers/visiedocument met acties voor 2018 en verder. Ook werken we samen met Lingewaard in 2018 verder aan een goede inrichting van het KCO om een doorgaande leerlijn voor onze jeugd in stand te houden. Een ander speerpunt van de onderwijsagenda is de bestrijding van laaggeletterdheid. Op basis van een plan van aanpak zetten we samen met partners gerichte acties in om dit probleem te signaleren en aan te pakken. Verder continueren we in 2018 Betuwe on stage en gaan we op zoek naar andere manieren om lokale en regionale ondernemers aan het onderwijs te koppelen.

Speerpunt 23: Huisvesting OBC
Nadat in 2017 de locatie voor het OBC is vastgesteld, zal er in 2018 worden doorgewerkt aan de planvorming van de nieuwbouw van het OBC en omliggende openbare gebied. Het voorontwerp- en ontwerpbestemmingsplan zullen in procedure worden gebracht. 

Actief ouderschap
Actief Ouderschap is vanaf januari 2017 een pilot vanuit de transformatieagenda in Heteren bij 3 basisscholen en 3 kinderopvangorganisaties. De bedoeling is dat beroepskrachten van de kinderopvang, basisschool en jeugdgezondheidszorg zich gedragen als partner naar ouders en daardoor getransformeerd werken. Na succes van deze pilot wordt dezelfde aanpak en een borgingstraject in 50% cofinanciering per dorp aangeboden aan de overige 30 organisaties. Het resultaat is een visie, sterke punten, wensen, verwachtingen en activiteitenplan per organisatie en alle beroepskrachten zijn getraind in een gesprekstraining ouderpartnerschap.
De kosten (totaal € 98.370 voor 2018 t/m 2020) kunnen worden gedekt ten laste van het rekeningoverschot sociaal domein 2016.

Saldi programma/ Wat mag het kosten?

Exploitatie Primair Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Lasten 5.658.772 5.658.772 5.658.772 5.658.772
Baten 315.071 315.071 315.071 315.071

Taakveld | 4.1 Openbaar basisonderwijs

Exploitatie Primair Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Lasten 7.540 7.540 7.540 7.540

Taakveld | 4.2 Onderwijshuisvesting

Exploitatie Primair Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Lasten 3.151.381 3.151.381 3.151.381 3.151.381
Baten 71.691 71.691 71.691 71.691

Taakveld | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Exploitatie Primair Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Lasten 2.499.851 2.499.851 2.499.851 2.499.851
Baten 243.380 243.380 243.380 243.380

PNL-posten 2018-2021 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)

Nr. Omschrijving Jaar uitv. Invester. BCF 2018 2019 2020 2021
10. Huisvesting OBC            
a. Huisvesting OBC schoolgebouw 2017 5.344.400 290.072      
b. Uitbreiding 1e inrichting  2017 96.886 11.070      
c. Huisvesting OBC gymzaal 2017 700.000 37.993      
11. Onderwijshuisvesting            
a. Huisvesting De Vallei in Driel 2017 600.000 23.902      
b. Uitbreiding 1e inrichting basisschool De Vallei 2017 24.423 2.791      
c. Huisvesting speciaal onderwijs in De Plataan 2017 110.000 5.970      
d. Uitbreiding eerste inrichting basisschool De Vallei 2018 32.557   3.720    
e. Terugbet. voorfinanc. huisv. Lyceum Elst 2018 2018 420.758 18.875      
f. Uitbreiding 1e inrichting basiss. De Meeuwenberg 2018 17.098   1.954    
g. Uitbreiding schoolgebouw basiss. De Meeuwenberg 2018 163.900   6.529    
h. 1e inrichting basisschool Zonnepoort 2018 5.385   615    
      TOTAAL 390.673 12.818 0 0

 

 

Beleidsindicatoren

Indicator eenheid periode regio waarde Bron Beschrijving
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % % 2014 Overbetuwe 1,6 DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
2014 Nederland 2
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 2016 Overbetuwe 1,46 Ingrado Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.
2016 Nederland 2,01
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 2016 Overbetuwe 16,26 Ingrado Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
2016 Nederland 26,88