Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

We willen een schone gemeente zijn waar het fijn wonen, werken en recreeëren is.  Niet alleen voor ons zelf, maar ook voor de generaties na ons. We willen een duurzame gemeente zijn/worden. Een toekomstbestendige gemeente met een langdurige balans tussen ‘people, planet en profit’. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen we, onder andere door in te spelen op lokale en regionale  initiatieven, duurzaamheid in Overbetuwe verstevigen.

 

Speerpunten / Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Speerpunten / Wat willen we bereiken?

Een duurzame, veilige en gezonde samenleving.

Overbetuwe streeft ernaar in 2050 energieneutraal te zijn.  De normen voor milieu  en veiligheid voldoen minimaal aan de wettelijke normen.  Op het gebied van de volksgezondheid sluiten wij aan op de regionale visie "publieke gezondheid".

 

Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?

Terug naar navigatie - Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?

Speerpunt 20: Routekaart duurzaamheid
(zie PNL-post 31)
De gemeente ondersteunt diverse initiatieven  die leiden tot maatregelen en investeringen door bedrijven en particulieren gericht op een afname van het energieverbruik en een reductie van de uitstoot van schadelijke stoffen o.a. door een hoger gebruik van wind-, zon- en warmte energie. In samenwerking met de raadswerkgroep duurzaamheid stimuleren en organiseren wij verschillende allianties op dit gebied. In 2018 staat de uitrol van WATBETERS op het programma in de verschillende dorpskernen. Met het project BE+ richten wij ons met onze partners op het verduurzaamen van bedijventerreinen. Verder richt de gemeente zich op het continue verduurzamen van de eigen organisatie.

Speerpunt 78: Dijkverbetering en eventuele dijkteruglegging Waaldijk
Door klimaatverandering krijgen we te maken met hogere waterstanden. De dijk voldoet nu niet aan de normering. Vrijwel de gehele Waaldijk in Overbetuwe moet daarom worden versterkt. Waterschap Rivierenland heeft als kerntaken te zorgen voor veilige dijken en gaat het project uitvoeren. Het project heeft een looptijd van circa 8 jaar en doorloopt een drietal fasen: een verkenningsfase (2015-2018), een planfase (2018-2020) en een realisatiefase (2020-2023).

De dijkverlegging Oosterhout is in het Deltaprogramma opgenomen in de periode 2030-2050. Om te voorkomen dat inwoners en ondernemers (glastuinders) in Overbetuwe eerst te maken krijgen met dijkverbetering en enkele jaren later met een dijkteruglegging is vanuit Overbetuwe verzocht om deze werkzaamheden te combineren. Wanneer dijkteruglegging nu niet mogelijk blijkt, zal deze op de langere termijn moeten worden gepland dan wel achterwege moeten blijven.  Het al dan niet doorgaan van de dijkteruglegging is afhankelijk van de actualisatie van de voorkeursstrategie van het Deltaprogramma, de financiering en de resultaten van de verkenning die nu wordt uitgevoerd. De actualisatie wordt opgeleverd in augustus 2018.

Speerpunt 65: Uitvoeringsprogramma handhaving
Op het gebied van handhaving is er medio 2017  een uitvoeringsprogramma  vastgesteld. Dit programma zit ook op het jaar 2018.  Voor een aantrekkelijke leefomgeving willen wij aan de ene kant voldoende ruimte geven aan inwoners en bedrijven, maar aan de andere kant ook zorgen voor toezicht en handhaving waar dit nodig is. In dit programma worden de prioriteiten aangegeven voor handhaving op het gebied van APV, bijzondere wetten en omgevingsrecht (uitgezonderd milieu, dat via de ODRA loopt). 

 

Saldi programma/ Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Saldi programma/ Wat mag het kosten?

 

 

Exploitatie Primair Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Lasten 8.389.942 8.389.942 8.389.942 8.389.942
Baten 8.259.093 8.259.093 8.259.093 8.259.093

Taakveld | 7.2 Riolering

Terug naar navigatie - Taakveld | 7.2 Riolering

 

 

Exploitatie Primair Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Lasten 2.321.491 2.321.491 2.321.491 2.321.491
Baten 3.354.292 3.354.292 3.354.292 3.354.292

Taakveld | 7.3 Afval

Terug naar navigatie - Taakveld | 7.3 Afval
Exploitatie Primair Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Lasten 3.623.372 3.623.372 3.623.372 3.623.372
Baten 4.832.351 4.832.351 4.832.351 4.832.351

Taakveld | 7.4 Milieubeheer

Terug naar navigatie - Taakveld | 7.4 Milieubeheer
Exploitatie Primair Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Lasten 1.068.896 1.068.896 1.068.896 1.068.896

Taakveld | 7.5 Begraafplaatsen

Terug naar navigatie - Taakveld | 7.5 Begraafplaatsen
Exploitatie Primair Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Lasten 83.959 83.959 83.959 83.959
Baten 72.450 72.450 72.450 72.450

PNL-posten 2018-2021 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)

Terug naar navigatie - PNL-posten 2018-2021 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)
Nr. Omschrijving Jaar uitv. Invester. BCF 2018 2019 2020 2021
29. Duurzame energie 2018 (exploitatie) 13.500      
31. Routekaart duurzaamheid            
a. Kap.lasten investeringen duurzaamheidsmaatreg. 2018 (exploitatie) 30.000      
32. Verhoging budget ODRA ivm invent. bedrijvenbest. 2018 (exploitatie) 72.160      
      TOTAAL 115.660 0 0 0

 

Nr. Omschrijving Jaar uitv. Eenmalig BCF 2018 2019 2020 2021
30. Lokale acties publieke gezondheid 2018 50.000 50.000      
31. Routekaart duurzaamheid            
b. Routekaart duurzaamheid jaarschijf 2018 2018 80.000 80.000      
33. Project Steenbreek (vergroening straten en tuinen) 2018 50.000 50.000      
      TOTAAL 180.000 0 0 0

 

 

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator eenheid periode regio waarde Bron Beschrijving
Fijn huishoudelijk restafval kg per inwoner 2015 Overbetuwe 131 CBS - Statistiek Huishoudelijk afval Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
2015 Nederland 200
Hernieuwbare elektriciteit % 2015 Overbetuwe 1,6 Rijkswaterstaat Klimaatmonitor Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
2015 Nederland 11,8