Programma 5 | Cultuur, sport en recreatie

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

De gemeente streeft naar een variatie en diversiteit in culturele uitingen. Kernwoorden daarbij zijn verbinding, samenwerken en ontmoeten, waarbij jeugd en educatie belangrijke onderwerpen zijn. Met voorzieningen passend bij de profielen van de verschillende kernen willen we beter aansluiten bij de wensen van de bewoners en de eigen positie tussen Arnhem en Nijmegen versterken. De leefbaarheid van dorpen moet dus behouden blijven, met aandacht voor de diverse karakters. Overbetuwe heeft al veel te bieden aan kunst, cultuur en erfgoed. Dat willen we graag behouden en verder ontwikkelen. 

Uit de meest recente sportnota blijkt dat de gemeente een sportieve gemeente is. Voor de inwoner is er van alles te doen. Van binnen- tot buitensporten en van individuele tot teamsporten. Een belangrijke bouwsteen is de keuze voor de versterking van de sportieve infrastructuur. Daarnaast willen we de positieve maatschappelijke effecten van sport, zoals gezondheid en participatie beter benutten.  Het taakveld recreatie en toerisme heeft als doelstelling om samen met de gemeente Lingewaard recreatie en toerisme te versterken en daardoor de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten.  Dit doen we bijvoorbeeld door verblijfsmogelijkheden uit te breiden, dagrecreatie te bevorderen en bereikbaarheid te optimaliseren.  Daarbij zijn marketing en communicatie sleutelwoorden.

Cultuur, sport en recreatie staan overigens niet los van andere beleidsterreinen. Het zijn namelijk beleidsterreinen die een bijdrage leveren aan het realiseren van onze brede maatschappelijke doelen, zoals meedoen, multifunctionaliteit en eigen kracht.

 

Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?

Terug naar navigatie - Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?

Speerpunt 3: uitwerken kostendekkende tarieven accommodaties.
Dit voorstel wordt als onderdeel meegenomen in de nadere uitwerking van de visie op vastgoed. In dat kader zal in 2018 een aantal keuzescenario’s worden voorgelegd. Zie ook onder speerpunt 67.

Speerpunt 4: Investeren in maatschappelijke voorzieningen Herveld/Andelst
In 2018 wordt gestart met de realisatie van het nieuwe MFC. Afhankelijk van de exacte start en snelheid bouw, zal de oplevering aan het einde van 2018 dan wel in de eerste helft van 2019 plaatsvinden.

Speerpunt 5: Visie Zwembaden
In 2018 zullen wij deze visie opstellen.

Speerpunt 6: Uitvoering visie op bibliotheekfuncties
Voor het subsidiejaar 2018 willen wij concrete prestatieafspraken maken met de bibliotheek en deze vastleggen in de subsidiebeschikking. Dit doen wij in en na overleg met andere gemeenten die diensten afnemen van de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid. Dit omdat wij graag gezamenlijk afspraken maken over de wijze waarop wij de diensten die wij afnemen financieren en de manier waarop wij deze afspraken monitoren. Maatschappelijke effecten en doelstellingen liggen aan de basis van deze prestatieafspraken en bespreken wij vooraf met de raad.

Speerpunt 29: Besparen op onderhoud sportaccommodaties
Dit voorstel wordt als onderdeel meegenomen in de nadere uitwerking van de visie op vastgoed. In dat kader zal in 2018 een aantal keuzescenario’s worden voorgelegd. Zie ook onder speerpunt 67.

Speerpunt 52: MFC Valburg
In 2018 wordt gestart met de realisatie van het nieuwe MFC. Afhankelijk van de exacte start en snelheid bouw, zal de oplevering aan het einde van 2018 dan wel in de eerste helft van 2019 plaatsvinden.

Speerpunt 57: Nota Recreatie en Toerisme
In nauwe samenwerking met de gemeente Lingewaard is er voor de periode 2017 -2022 een nieuwe nota Recreatie en Toerisme opgesteld. Voor beide gemeenten creëren we hiermee een eenduidig beleid op het gebied van recreatie en toerisme. Daarbij blijven we oog houden voor de kwaliteiten van de individuele gemeente, maar werken we vanuit de gedachte ‘eenheid in verscheidenheid’. Op 10 januari  2017 is de nieuwe beleidsnota door de gemeenteraad vastgesteld. In deze nota worden de actiepunten genoemd waar voor de jaren 2017 t/m 2022 op het gebied van recreatie en toerisme verder vorm aan wordt gegeven. Het beoogd effect wordt na twee jaar voor beide gemeenten gemonitord. Een tussenevaluatie van de nieuwe nota is voorzien medio 2018.In het actiepogramma van de nota staan specifiek voor 2018 de onderstaande actiepunten ter uitvoering opgenomen:
-           Uitvoering promotiecampagne “De Betuwe, Een dijk van een landschap”
-           Ontwikkeling toeristische kaart “De Betuwe”
-           Realisatie 3 campeerplaatsen
-           Boerenrustpunten, TOP’s en pleisterplaatsen voorzien van watertap- en oplaadpunten

Speerpunt 58a: Landschapsparken Park Lingezegen
Eind 2018 zullen naar verwachting alle werkzaamheden voor het realiseren van de basisuitrusting afgerond zijn. De verdere ontwikkeling van Park Lingezegen heeft bijzondere aandacht. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden wat met het begrotingsoverschot van 4 mln. van de Parkorganisatie gaat gebeuren. Hierbij is er specifieke aandacht voor missing links, knelpunten en overige benodigde verbindingen en mogelijke grondaankoop van de provincie. Daarnaast zal er een nieuwe parkorganisatie moeten worden ingericht voor de vervolgfase, het beheer en bewaken van de kwaliteit. Om het beheer juridisch goed te borgen zal in ieder geval de WGR aangepast moeten worden.

Speerpunt 66: Sport in beeld
(zie PNL-post 17)
In het vierde kwartaal van 2017 is als opvolgdocument van de Sportnota de Uitvoeringsnota Sport 2018-2020 gereed. De centrale uitvoeringspartner hiervoor is Overbetuwebeweegt.nl. Overbetuwebeweegt.nl zet in op het verhogen van de sportparticipatie bij sportverenigingen, verhogen van beweging, voorkomen en reduceren van overgewicht bij kinderen/tieners, verhogen van de leefbaarheid in de kernen in combinatie met een lichte vorm van jongerenwerk en het verhogen van de zelfredzaamheid van senioren. Verder gaat Overbetuwe nieuwe samenwerkingsverbanden zoeken, creëren en daar waar mogelijk verzilveren. Kansrijke verbindingen zijn bijvoorbeeld kinderen en gezondheid, uitkeringsgerechtigden en arbeidsre-integratie door middel van sport en senioren die langer vitaal thuiswonen door middel van bewegen en participeren.

Met ingang van 2017 heeft de gemeente een budget van € 200.000 beschikbaar, verkregen vanuit de rijksoverheid vanwege deelname aan de regeling 'Brede impuls combinatiefuncties'. Vanuit het regulier sportbudget wordt in 2018 € 50.000 toegevoegd aan het budget voor Overbetuwebeweegt.nl. Bij het honoreren van de PNL-aanvraag wordt vanuit de gemeente een aanvullende eenmalige bijdrage van € 100.000 geleverd. Met de bijdrage van de partners van Overbetuwebeweegt.nl is daarmee in 2018 € 500.000 beschikbaar. Van de partners van Overbetuwebeweegt.nl wordt verwacht dat zij € 150.000 aan cofinanciering organiseren vanuit hun eigen middelen en door middel van ureninzet,  sponsoring, subsidies en  deelnemersgelden.  De uitvoering van Overbetuwebeweegt.nl zullen wij in de loop van 2018 monitoren en evalueren met aandacht voor smart-vertaling (hebben we bereikt wat we wilden?). Afhankelijk daarvan zal een structurele voortzetting kunnen plaatsvinden, waarvoor wij dan een voorstel zullen doen. 

Integrale ontwikkeling De Pas
In het kader van de ontwikkeling van vitale sportparken hebben we bij de provincie een subsidieaanvraag lopen voor De Pas e.o. Met behulp van deze subsidie kan een integraal ontwikkelplan worden gemaakt voor De Pas. Aspecten als parkeren en een zo breed mogelijk en multifunctioneel gebruik van het sportpark zullen we hier onder andere in meenemen. Een trainingsuitbreiding van Spero maakt dan onderdeel uit van de integrale afweging over De Pas. We geven op deze wijze gevolg aan de eerder aangenomen motie 5 bij de kadernota. We verwachten in het vierde kwartaal van 2017 een beslissing van de provincie over onze subsidieaanvraag.  

Speerpunt 67: Visie op vastgoed
De basis rondom maatschappelijk vastgoed is met de vulling van het vastgoedbeheersysteem op orde. Hiermee is er goed inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen van het vastgoed.
Naast een inventarisatie van de wensen en behoeften van de gebruikers zijn er eind 2017 scenario’s opgesteld waarmee richting kan worden gegeven aan de vastgoedportefeuille van de gemeente.  Aan de hand van het gekozen scenario kan in 2018 een integrale visie op vastgoed worden vastgesteld. Hiermee wordt duidelijk wanneer, welke accommodatie voor de beleidsdoelstellingen op maatschappelijk gebied ingezet kan worden. Ook is deze visie een basis om te beslissen over verkoop of onderhoud van het maatschappelijk vastgoed. Met de visie kan verder worden ingezet op voorzieningen op maat voor toekomstbestendige dorpen.

Speerpunt 68: Cultuurnota
In 2018 voeren we de werkzaamheden uit zoals benoemd in de actiepunten van de beleidsnota Kunst, Cultuur en Erfgoed 2017-2020 “Schatten van waarde”. De actiepunten zijn daarin vertaald naar de vijf thema’s:

  • Media en letteren
  • Cultureel erfgoed, archeologie en monumenten
  • Beeldende kunst en bouwkunst
  • Amateurkunsten, podiumkunsten en kunsteducatie
  • Cultuureducatie

Speerpunt 69: Multifunctionele accommodatie (MFA) Randwijk
In 2018 wordt gestart met de realisatie van het nieuwe MFC.   

Overige ontwikkelingen maatschappelijke voorzieningen in Zetten, Oosterhout en Driel
Elke kern heeft met zijn eigen profiel een passende set aan voorzieningen nodig. In 2018 willen we voor de kernen Zetten, Oosterhout en Driel de ingezette lijn van voorzieningen op maat door gaan zetten en daarmee helderheid verkrijgen over de beste mogelijke combinatie van voorzieningen voor deze kernen.

Speerpunt 33: Andere opzet kleinere subsidies en uitbreiding Fonds maatschappelijke activiteiten (Fmi)
In 2018 werken we verder aan de verbetering van het Fmi. Op basis van de ervaringen in 2016 en 2017 maken we het Fonds toegankelijker, efficiënter en méér inwonergericht. We streven naar een extern, centraal en waarschijnlijk digitaal platform voor de koppeling tussen maatschappelijke initiatieven en middelen. Inwoners krijgen daar zelf meer mogelijkheden in. Uitvoering van de andere opzet voor kleine subsidies in 2018 is afhankelijk van de keuze die we in 2017 gaan maken: Is een volledige aanpassing van het stelsel nodig of repareren we enkele onderdelen? Dit hangt samen met de implementatie van de nota 'Samenspel' (over andere manieren van subsidiëren en aanbesteden).

Saldi programma/ Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Saldi programma/ Wat mag het kosten?
Exploitatie Primair Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Lasten 7.041.341 7.041.341 7.041.341 7.041.341
Baten 1.155.857 1.155.857 1.155.857 1.155.857

Taakveld | 5.2 Sportaccommodaties

Terug naar navigatie - Taakveld | 5.2 Sportaccommodaties
Exploitatie Primair Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Lasten 2.178.730 2.178.730 2.178.730 2.178.730
Baten 915.990 915.990 915.990 915.990

PNL-posten 2018-2021 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)

Terug naar navigatie - PNL-posten 2018-2021 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)
Nr. Omschrijving Jaar uitv. Invester. BCF 2018 2019 2020 2021
12. MFC Herveld 2016 4.000.000 79.673      
13. Landschapspark De Danenberg            
a. Gemeentelijke bijdrage 2017 2017 500.000 32.074      
b. Gemeentelijke bijdrage 2018 2018 300.000   19.244    
c. Gemeentelijke bijdrage 2019 2019 200.000     12.829  
14. Kunstgrasveld SC Valburg 2017 450.000 21.500      
15. Vitaal sportpark De Pas 2018 pm        
18. Bloemrijke gras- en akkerranden 2018 (exploitatie) 5.000      
      TOTAAL 138.247 19.244 12.829 0

 

Nr. Omschrijving Jaar uitv. Eenmalig BCF 2018 2019 2020 2021
16. Uitvoer. actiepunten Nota Recreatie en Toerisme            
a. Actiepunten jaarschijf 2018 2018 41.875 41.875      
b. Actiepunten jaarschijf 2019 2019 12.500   12.500    
17. Overbetuwebeweegt.nl 2018 100.000 100.000      
19. Speelplannen            
a. Doorontw. particip.meth. speelplannen 2018 2018 20.000 20.000      
b. Doorontw. particip.meth. speelplannen 2019 2019 20.000   20.000    
c. Doorontw. particip.meth. speelplannen 2020 2020 20.000     20.000  
d. Inzet projectregisseur speelplannen 2018 2018 17.500 17.500      
e. Inzet projectregisseur speelplannen 2019 2019 17.500   17.500    
f. Inzet projectregisseur speelplannen 2020 2020 17.500     17.500  
20. Bijdrage voor natuurspeeltuin Elst Morel 2018 15.000 15.000      
      TOTAAL 194.375 50.000 37.500 0

 

 

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator eenheid periode regio waarde Bron Beschrijving
% Niet-wekelijkse sporters % Overbetuwe ? Gezondheidsenquête (CBS, RIVM) Percentage niet-wekelijks sporters
Nederland ?