Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

In de Programmabegroting geven we bij elk programma een beknopte inhoudelijke duiding en we vermelden wat we willen bereiken. Wat we daarvoor concreet gaan doen is in detail uitgewerkt in de verschillende speerpunten in de Uitvoeringsagenda 2016-2018. In de voorliggende begroting benoemen wij de speerpunten die betrekking hebben op het komende jaar.

Bij elk programma tonen wij de totale lasten en baten. Deze zijn tevens gespecificeerd weergegeven per taakveld (conform de voorgeschreven administratieve voorschriften).

Vanaf 2017 rapporteren wij vier keer per jaar over de beleidsmatige en financiële voortgang van de begroting inclusief de speerpunten van de Uitvoeringsagenda. Deze rapportages zijn in de plaats gekomen van de voor- en najaarsnota. Ook in 2018 zullen we vier tussenrapportages aan de raad voorleggen, twee rapportages voor en twee rapportages na het zomerreces. De ervaringen van deze vernieuwde rapportagemethodiek zullen we begin 2018 met de auditcommissie bespreken en evalueren en waar nodig verbeteringen doorvoeren.

In deze programmabegroting staan eveneens de beleidsnota’s vermeld die betrekking hebben op het programma en de bijbehorende taakvelden. Deze nota’s zijn – in digitale vorm – te openen. Hiermee is relevante informatie snel beschikbaar.

Tevens vermelden we beleidsindicatoren per programma. Volgens de vernieuwde voorschriften dienen de gemeenten met ingang van de begroting 2017 beleidsindicatoren op te nemen ter toelichting van de maatschappelijke effecten. Dit zijn verplichte indicatoren ontleend aan voorgeschreven bronnen (CBS e.d).

De PNL-posten zijn in een aparte tabel per programma opgenomen. Voor een inhoudelijke toelichting van deze posten verwijzen wij naar de Kadernota 2018.