Sitemap

Jaarstukken 2018 Blz. 1
Intro begrotingsapp Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Jaarrekening in een oogopslag Blz. 4
Jaarrekening in een oogopslag Blz. 5
Analyse rekeningresultaat en structurele doorwerking naar 2019 Blz. 6
Analyse rekeningresultaat en structurele doorwerking naar 2019 Blz. 7
Bestemming rekeningresultaat Blz. 8
Bestemming rekeningresultaat Blz. 9
A. JAARVERSLAG Blz. 10
Programma's Blz. 11
Programma 1 Openbare orde en veiligheid Blz. 12
Wat hebben we in 2018 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 13
Financiële verantwoording Programma 1 Openbare orde en veiligheid Blz. 14
Financiële verantwoording Programma 1 Openbare orde en veiligheid Blz. 15
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 16
Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid Blz. 17
Verbonden partijen Blz. 18
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 19
Wat hebben we in 2018 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 20
Financiële verantwoording Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 21
Financiële verantwoording Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 22
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer Blz. 23
Taakveld 2.2 Parkeren Blz. 24
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer Blz. 25
Verbonden partijen Blz. 26
Programma 3 Economische zaken Blz. 27
Wat hebben we in 2018 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 28
Financiële verantwoording Programma 3 Economische zaken Blz. 29
Financiële verantwoording Programma 3 Economische zaken Blz. 30
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Blz. 31
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 32
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket- en regelingen Blz. 33
Verbonden partijen Blz. 34
Programma 4 Onderwijs Blz. 35
Wat hebben we in 2018 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 36
Financiële verantwoording Programma 4 Onderwijs Blz. 37
Financiële verantwoording Programma 4 Onderwijs Blz. 38
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 39
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 40
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 41
Verbonden partijen Blz. 42
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Blz. 43
Wat hebben we in 2018 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 44
Financiële verantwoording Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Blz. 45
Financiële verantwoording Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Blz. 46
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Blz. 47
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Blz. 48
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 49
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Blz. 50
Taakveld 5.6 Media (bibliotheek en lokale omroep) Blz. 51
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 52
Verbonden partijen Blz. 53
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Blz. 54
Wat hebben we in 2018 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 55
Financiële verantwoording Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Blz. 56
Financiële verantwoording Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Blz. 57
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 58
Taakveld 6.2 Wijkteams Blz. 59
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Blz. 60
Taakveld 6.4 Begeleide participatie Blz. 61
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 62
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 63
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 64
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 65
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 66
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 67
Verbonden partijen Blz. 68
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 69
Wat hebben we in 2018 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 70
Financiële verantwoording Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 71
Financiële verantwoording Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 72
Taakveld 7.1 Volksgezondheid Blz. 73
Taakveld 7.2 Riolering Blz. 74
Taakveld 7.3 Afval Blz. 75
Taakveld 7.4 Milieubeheer Blz. 76
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen Blz. 77
Verbonden partijen Blz. 78
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 79
Wat hebben we in 2018 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 80
Financiële verantwoording Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 81
Financiële verantwoording Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 82
Taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 83
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Blz. 84
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Blz. 85
Verbonden partijen Blz. 86
Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering Blz. 87
Wat hebben we in 2018 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verrricht? Blz. 88
Financiële verantwoording Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering Blz. 89
Financiële verantwoording Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering Blz. 90
Taakveld 0.4 Overhead Blz. 91
Verbonden partijen Blz. 92
Programma 10 Algemeen bestuur Blz. 93
Wat hebben we in 2018 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 94
Financiële verantwoording Programma 10 Algemeen bestuur Blz. 95
Financiële verantwoording Programma 10 Algemeen bestuur Blz. 96
Taakveld 0.1 Bestuur Blz. 97
Taakveld 0.2 Burgerzaken Blz. 98
Verbonden partijen Blz. 99
Paragrafen Blz. 100
I. Lokale lasten Blz. 101
1.Inleiding Blz. 102
2. Het beleidskader van de lokale heffingen Blz. 103
3. Lokale lastendruk in vergelijking met het regionale en landelijke beeld Blz. 104
4. De kostendekking Blz. 105
II. Weerstandsvermogen Blz. 106
1. Algemeen Blz. 107
2. Incidenteel weerstandsvermogen Blz. 108
3. Structureel weerstandsvermogen Blz. 109
Kengetallen Blz. 110
III. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 111
1. Inleiding Blz. 112
2. Welke afspraken zijn over het onderhoud van de kapitaalgoederen gemaakt? Blz. 113
Kwaliteitsniveaus Blz. 114
4. In plannen vastgelegde kwaliteitsniveaus van het onderhoud Blz. 115
5. Financiële consequenties Blz. 116
IV. Financiering Blz. 117
1. Algemene ontwikkelingen Blz. 118
2. Gemeentefinanciering Blz. 119
V. Bedrijfsvoering Blz. 120
1. Bedrijfsvoeringsparagraaf begroting 2018 Blz. 121
VI. Verbonden partijen Blz. 122
Inleiding Blz. 123
Financieel overzicht Blz. 124
VP Gemeenschappelijke regelingen Blz. 125
VP Vennootschappen en coöperaties Blz. 126
VP Stichtingen en verenigingen Blz. 127
VP Overige verbonden partijen Blz. 128
VII. Grondbeleid Blz. 129
Grondbeleid Blz. 130
B. JAARREKENING Blz. 131
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 132
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 133
Overzicht van baten en lasten Blz. 134
Overzicht van baten en lasten Blz. 135
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 136
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 137
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 138
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 139
Toelichting algemene dekkingsmiddelen Blz. 140
Toelichting algemene dekkingsmiddelen Blz. 141
Mutaties op reserves Blz. 142
Mutaties op reserves Blz. 143
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 144
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 145
Toelichting op reserves Blz. 146
Toelichting op reserves Blz. 147
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Blz. 148
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Blz. 149
Toelichting begrotingsrechtmatigheid Blz. 150
Toelichting begrotingsrechtmatigheid Blz. 151
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 152
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 153
Overzicht aanwending onvoorzien Blz. 154
Overzicht aanwending onvoorzien Blz. 155
Balans Blz. 156
Balans Blz. 157
Balans per 31 december 2018 Blz. 158
Balans per 31 december 2017 Blz. 159
Toelichting op de balans Blz. 160
Toelichting op de balans Blz. 161
Overige gegevens Blz. 162
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 163
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 164
WNT Blz. 165
WNT Blz. 166
Overzicht SISA Blz. 167
Overzicht SISA Blz. 168
C. BIJLAGEN Blz. 169
Lijst met gebruikte afkortingen Blz. 170
Lijst met gebruikte afkortingen Blz. 171
Verplichte BBV-indicatoren Blz. 172
Verplichte BBV-indicatoren Blz. 173
Baten en lasten per taakveld Blz. 174
Baten en lasten per taakveld Blz. 175
Controleverklaring Blz. 176
Controleverklaring Blz. 177
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap