Meer
Publicatiedatum: 26-11-2019

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2018 Blz. 1  
Intro begrotingsapp Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Jaarrekening in een oogopslag Blz. 4  
Jaarrekening in een oogopslag Blz. 5  
Analyse rekeningresultaat en structurele doorwerking naar 2019 Blz. 6  
Analyse rekeningresultaat en structurele doorwerking naar 2019 Blz. 7  
Bestemming rekeningresultaat Blz. 8  
Bestemming rekeningresultaat Blz. 9  
A. JAARVERSLAG Blz. 10  
Programma's Blz. 11  
Programma 1 Openbare orde en veiligheid Blz. 12  
Wat hebben we in 2018 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 13  
Financiële verantwoording Programma 1 Openbare orde en veiligheid Blz. 14  
Financiële verantwoording Programma 1 Openbare orde en veiligheid Blz. 15  
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 16  
Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid Blz. 17  
Verbonden partijen Blz. 18  
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 19  
Wat hebben we in 2018 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 20  
Financiële verantwoording Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 21  
Financiële verantwoording Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 22  
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer Blz. 23  
Taakveld 2.2 Parkeren Blz. 24  
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer Blz. 25  
Verbonden partijen Blz. 26  
Programma 3 Economische zaken Blz. 27  
Wat hebben we in 2018 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 28  
Financiële verantwoording Programma 3 Economische zaken Blz. 29  
Financiële verantwoording Programma 3 Economische zaken Blz. 30  
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Blz. 31  
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 32  
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket- en regelingen Blz. 33  
Verbonden partijen Blz. 34  
Programma 4 Onderwijs Blz. 35  
Wat hebben we in 2018 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 36  
Financiële verantwoording Programma 4 Onderwijs Blz. 37  
Financiële verantwoording Programma 4 Onderwijs Blz. 38  
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 39  
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 40  
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 41  
Verbonden partijen Blz. 42  
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Blz. 43  
Wat hebben we in 2018 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 44  
Financiële verantwoording Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Blz. 45  
Financiële verantwoording Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Blz. 46  
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Blz. 47  
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Blz. 48  
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 49  
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Blz. 50  
Taakveld 5.6 Media (bibliotheek en lokale omroep) Blz. 51  
Verbonden partijen Blz. 52  
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 53  
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Blz. 54  
Wat hebben we in 2018 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 55  
Financiële verantwoording Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Blz. 56  
Financiële verantwoording Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Blz. 57  
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 58  
Taakveld 6.2 Wijkteams Blz. 59  
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Blz. 60  
Taakveld 6.4 Begeleide participatie Blz. 61  
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 62  
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 63  
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 64  
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 65  
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 66  
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 67  
Verbonden partijen Blz. 68  
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 69  
Wat hebben we in 2018 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 70  
Financiële verantwoording Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 71  
Financiële verantwoording Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 72  
Taakveld 7.1 Volksgezondheid Blz. 73  
Taakveld 7.2 Riolering Blz. 74  
Taakveld 7.3 Afval Blz. 75  
Taakveld 7.4 Milieubeheer Blz. 76  
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen Blz. 77  
Verbonden partijen Blz. 78  
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 79  
Wat hebben we in 2018 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 80  
Financiële verantwoording Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 81  
Financiële verantwoording Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 82  
Taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 83  
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Blz. 84  
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Blz. 85  
Verbonden partijen Blz. 86  
Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering Blz. 87  
Wat hebben we in 2018 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verrricht? Blz. 88  
Financiële verantwoording Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering Blz. 89  
Financiële verantwoording Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering Blz. 90  
Taakveld 0.4 Overhead Blz. 91  
Verbonden partijen Blz. 92  
Programma 10 Algemeen bestuur Blz. 93  
Wat hebben we in 2018 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 94  
Financiële verantwoording Programma 10 Algemeen bestuur Blz. 95  
Financiële verantwoording Programma 10 Algemeen bestuur Blz. 96  
Taakveld 0.1 Bestuur Blz. 97  
Verbonden partijen Blz. 98  
Taakveld 0.2 Burgerzaken Blz. 99  
Paragrafen Blz. 100  
I. Lokale lasten Blz. 101  
1.Inleiding Blz. 102  
2. Het beleidskader van de lokale heffingen Blz. 103  
3. Lokale lastendruk in vergelijking met het regionale en landelijke beeld Blz. 104  
4. De kostendekking Blz. 105  
II. Weerstandsvermogen Blz. 106  
1. Algemeen Blz. 107  
2. Incidenteel weerstandsvermogen Blz. 108  
3. Structureel weerstandsvermogen Blz. 109  
Kengetallen Blz. 110  
III. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 111  
1. Inleiding Blz. 112  
2. Welke afspraken zijn over het onderhoud van de kapitaalgoederen gemaakt? Blz. 113  
Kwaliteitsniveaus Blz. 114  
4. In plannen vastgelegde kwaliteitsniveaus van het onderhoud Blz. 115  
5. Financiële consequenties Blz. 116  
IV. Financiering Blz. 117  
1. Algemene ontwikkelingen Blz. 118  
2. Gemeentefinanciering Blz. 119  
V. Bedrijfsvoering Blz. 120  
1. Bedrijfsvoeringsparagraaf begroting 2018 Blz. 121  
VI. Verbonden partijen Blz. 122  
Inleiding Blz. 123  
Financieel overzicht Blz. 124  
VP Gemeenschappelijke regelingen Blz. 125  
VP Vennootschappen en coöperaties Blz. 126  
VP Stichtingen en verenigingen Blz. 127  
VP Overige verbonden partijen Blz. 128  
VII. Grondbeleid Blz. 129  
Grondbeleid Blz. 130  
B. JAARREKENING Blz. 131  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 132  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 133  
Overzicht van baten en lasten Blz. 134  
Overzicht van baten en lasten Blz. 135  
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 136  
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 137  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 138  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 139  
Toelichting algemene dekkingsmiddelen Blz. 140  
Toelichting algemene dekkingsmiddelen Blz. 141  
Mutaties op reserves Blz. 142  
Mutaties op reserves Blz. 143  
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 144  
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 145  
Toelichting op reserves Blz. 146  
Toelichting op reserves Blz. 147  
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Blz. 148  
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Blz. 149  
Toelichting begrotingsrechtmatigheid Blz. 150  
Toelichting begrotingsrechtmatigheid Blz. 151  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 152  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 153  
Overzicht aanwending onvoorzien Blz. 154  
Overzicht aanwending onvoorzien Blz. 155  
Balans Blz. 156  
Balans Blz. 157  
Balans per 31 december 2018 Blz. 158  
Balans per 31 december 2017 Blz. 159  
Toelichting op de balans Blz. 160  
Toelichting op de balans Blz. 161  
Overige gegevens Blz. 162  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 163  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 164  
WNT Blz. 165  
WNT Blz. 166  
Overzicht SISA Blz. 167  
Overzicht SISA Blz. 168  
C. BIJLAGEN Blz. 169  
Lijst met gebruikte afkortingen Blz. 170  
Lijst met gebruikte afkortingen Blz. 171  
Verplichte BBV-indicatoren Blz. 172  
Verplichte BBV-indicatoren Blz. 173  
Baten en lasten per taakveld Blz. 174  
Baten en lasten per taakveld Blz. 175  
Controleverklaring Blz. 176  
Controleverklaring Blz. 177