Bestemming rekeningresultaat

Bestemming rekeningresultaat

Terug naar navigatie - Bestemming rekeningresultaat

Toelichting
In de begroting 2018 voorzagen we een overschot van € 1.414.372. Dit overschot parkeerden we in de Algemene Reserve in afwachting van de daadwerkelijke lasten en baten. De daadwerkelijke lasten bleken € 1.416.131 hoger te zijn dan de baten die we ontvingen in 2018. Dit verschil is nagenoeg gelijk aan  het geraamde begrotingsoverschot.

Wij stellen u voor om de toevoeging van het geraamde begrotingsoverschot terug te draaien door € 1.416.131 te onttrekken aan de Algemene Reserve.


Reserveringen voor verhoogde asielinstroom en armoedebeleid kinderen
In het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom is afgesproken om zowel het partieel effect op het gemeentefonds door de extra rijksuitgaven aan eerstejaarsopvang als de extra middelen voor integratie en participatie van vergunninghouders aan gemeenten beschikbaar te stellen volgens het uitgangspunt ‘geld volgt vergunninghouder’. Via de Algemene Uitkering en het overschot van € 426.000 vanuit 2017 was in totaal € 625.000 beschikbaar in 2018 voor de verhoogde asielinstroom partieel effect en participatie. Hiervan resteert in 2018 € 280.000.

Via de Algemene Uitkering ontvangen wij vanaf 2017 jaarlijks een bedrag voor de armoedebestrijding onder kinderen, ook wel bekend als de Klijnsmagelden. De uitvoering van deze taak is meegenomen in de Startnotitie Integraal Armoedebeleid 2019 - 2023 die eind 2018 naar de raad is gegaan. In 2019 wordt het uitvoeringsplan opgesteld en vervolgens zullen de beschikbare ingezet gaan worden. Van het beschikbare budget van 2018 is € 180.000 nog niet ingezet. 

In beide gevallen is in het verleden besloten om de nog niet bestede middelen voor deze twee doelen beschikbaar te houden. Dit kan op verschillende manieren. Tot op heden kozen we ervoor om de middelen die over waren  via de bestemming van het rekeningresultaat naar het volgende jaar over te brengen.

Aangezien er in 2018 geen sprake is van een rekeningoverschot stellen wij u voor om de resterende middelen binnen de algemene reserve specifiek te oormerken voor deze twee doelen.