B. JAARREKENING

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Terug naar navigatie - Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de financiële verordening gemeente Overbetuwe 2017, vastgesteld door de raad op 6 december 2016 en de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. In deze toelichting worden de balansposten nader toegelicht.


1.       Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.


Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2017 van de commissie BBV het volgende. Gemeenten kunnen op basis van de overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht. De gemeente zal deze onzekerheid in de jaarstukken moeten noemen, ook al ligt de oorzaak niet bij de gemeente.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.


2.       Balans

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen en de waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.


Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief worden annuiteitsgewijs in maximaal 5 jaar afgeschreven.

Saldi van agio en disagio en kosten van sluiten van geldleningen worden afgeschreven in een termijn die gelijk is aan de looptijd van de lening.

Met ingang van 2016 schijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor dat bijdrage in de activa van derden wordt gepresenteerd onder de immateriële vaste activa. Tot en met 2015 werden deze conform de BBV gepresenteerd onder de financiële vast activa.

Bijdragen aan activa van derden worden geactiveerd. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Materiële vaste activa
Deze materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen vervaardigings- c.q. verkrijgingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht, waarbij wordt afgeschreven op het saldo.

# Materiele vaste activa met economisch nut
Materiële vaste activa met economisch nut worden annuiteitsgewijs afgeschreven in:

  1. 60 jaar: aanleg van riolen
  2. 45 jaar: aanleg van pomphutten en persleidingen
  3. 40 jaar: nieuwbouw woonruimten en bedrijfsgebouwen
  4. 25 jaar: renovatie, restauratie woonruimten en bedrijfsgebouwen
  5. 15 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen, aanleg van pompinstallaties
  6. 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen, telefooninstallaties, kantoormeubilair, schoolmeubilair, aanleg tijdelijke terreinwerken, nieuwbouw tijdelijke woonruimten en bedrijfsgebouwen, groot onderhoud woonruimten en bedrijfsgebouwen 
  7. 5 jaar: automatiseringsapparatuur en programmatuur

afschrijvingstermijn afzonderlijk vast te stellen: unieke projecten niet vallend onder het bovenstaande.

Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

Activa met een verkrijgingspijs van minder dan € 5.000,- worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemde worden altijd geactiveerd. Conform de notitie grondexploitaties 2016 van de commissie BBV zijn NIEGG en bouwgronden in exploitatie (BIE) die per 1 januari 2016 uit exploitatie zijn genomen, op basis van een overgangsbepaling tegen de boekwaarde per 1 januari 2016 (ingangsdatum Wijzigingsbesluit) geherrubriceerd naar de materiële vaste activa. Deze overgangsbepaling heeft een looptijd van 4 jaar. Uiterlijk 31 december 2019 zal een toets plaatsvinden op de marktwaarde van deze gronden tegen de geldende bestemming op het moment van de marktwaardetoets. Wordt daarbij een duurzame waardevermindering vastgesteld, dan zal dat uiterlijk 31 december 2019 leiden tot een afwaardering van deze gronden.

# Materiele vaste activa met maatschappelijk nut
Met ingang van 2017 is het niet meer toegestaan om kapitaaluitgaven met een meerjarig maatschappelijk nut gedaan in de openbare ruimte onder aftrek van bijdragen van derden en bestemmingsreserves in één keer ten laste van de exploitatie te brengen. Deze investeringen moeten met ingang van 2017 worden geactiveerd en afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur.

Kapitaaluitgaven in de openbare ruimte met een meerjarig maatschappelijk nut (aanleg, groot onderhoud en reconstructie van wegen, waterwegen, civiele kunstwerken, groen en kunstwerken) worden afgeschreven in 20 jaar.

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.


Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.

Voorraden
De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), alsmede de rentekosten berekend zoals voorgeschreven in het BBV en de administratie- en beheerskosten.

Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Hiervoor moet het resultaat op de grondexploitatie wel op betrouwbare wijze kunnen worden ingeschat. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:

  1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat.
  2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht.
  3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Uitzettingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen hun nominale waarde onder aftrek van eventuele noodzakelijk geachte voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.


Overlopende activa
De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Passiva
Voor zover niet anders vermeld, zijn de passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.
De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die terzake geformuleerd zijn. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid terzake nader uiteengezet.

Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor:

a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten.
b. bestaande risico’s op balansdatum terzake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is.
c. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie.
d. Van derden verkregen middelen (niet zijnde rijk, provincie, EU) die specifiek besteed moeten worden.

Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.


Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en Garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten

 

  Primaire begroting   Begroting na wijziging   Realisatie 2018
  baten lasten saldo   baten lasten saldo   baten lasten saldo
Programma                      
Openbare orde en veiligheid -66.527 3.061.958 2.995.431   -69.831 3.567.277 3.497.446   -117.157 3.527.560 3.410.403
Verkeer, vervoer en waterstaat -25.715 3.955.982 3.930.267   -102.615 4.445.043 4.342.428   -97.777 4.365.781 4.268.003
Economische zaken -742.273 997.743 255.470   -895.773 1.047.743 151.970   -1.025.936 806.644 -219.291
Onderwijs -315.071 5.658.772 5.343.701   -185.117 6.043.312 5.858.195   -200.187 5.503.625 5.303.437
Cultuur, sport en recreatie -1.155.857 7.041.341 5.885.484   -1.133.442 7.623.840 6.490.398   -1.192.765 7.913.681 6.720.916
Sociale voorzieningen en maatsch.dienstverlening -9.866.415 39.894.411 30.027.996   -10.625.967 43.526.868 32.900.901   -10.980.618 45.466.071 34.485.454
Volksgezondheid en milieu -8.259.093 8.389.942 130.849   -8.559.372 9.318.983 759.611   -8.090.130 8.871.202 781.072
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting -1.359.034 2.422.056 1.063.022   -2.047.202 2.747.126 699.924   -2.724.198 3.339.935 615.738
Financiën en bedrijfsvoering -1.044 13.530.157 13.529.113   -891.044 13.912.305 13.021.261   -899.946 14.527.155 13.627.209
Algemeen bestuur -733.748 2.685.439 1.951.691   -936.129 2.912.131 1.976.002   -1.059.520 3.039.918 1.980.399
                       
Subtotaal Programma's -22.524.777 87.637.801 65.113.024   -25.446.492 95.144.628 69.698.136   -26.388.233 97.361.573 70.973.339
                       
Algemene dekkingsmiddelen                      
Lokale heffingen -8.946.057 874.495 -8.071.562   -11.124.057 961.241 -10.162.816   -11.129.741 878.922 -10.250.819
Algemene uitkeringen -59.492.742 0 -59.492.742   -60.238.288 0 -60.238.288   -60.684.687 0 -60.684.687
Dividend -217.069 30.208 -186.861   -237.069 30.208 -206.861   -222.020 15.229 -206.791
Saldo financieringsfunctie -1.233.828 13.583 -1.220.245   -1.403.828 -706.884 -2.110.712   -1.359.487 58.224 -1.301.262
Overige algemene dekkingsmiddelen -586.671 3.448.091 2.861.420   -405.938 2.408.324 2.002.386   -234.182 2.480.716 2.246.534
                       
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen -70.476.367 4.366.377 -66.109.990   -73.409.180 2.692.889 -70.716.291   -73.630.117 3.433.091 -70.197.026
                       
Onvoorzien 0 54.000 54.000   0 22.822 22.822   0 0 0
Vennootschapsbelasting 0 0 0   -113.600 189.000 75.400   -113.597 207.202 93.605
                       
Totaal algemene dekkingsmiddelen -70.476.367 4.420.377 -66.055.990   -73.522.780 2.904.711 -70.693.469   -73.743.714 3.640.293 -70.103.421
                       
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten -93.001.144 92.058.178 -942.966   -98.969.272 98.049.339 -995.333   -100.131.947 101.001.866 869.919

 Toevoeging / onttrekking aan reserves Primaire begroting   Begroting na wijziging   Realisatie 2018
per programma baten lasten saldo   baten lasten saldo   baten lasten saldo
Openbare orde en veiligheid 0 0 0   0 0 0   0 0 0
Verkeer, vervoer en waterstaat -165.090 87.615 -77.475   -65.000 150.115 85.115   -27.125 152.855 125.730
Economische zaken 0 0 0   -355.542 0 -355.542   -388.174 0 -388.174
Onderwijs -47.912 0 -47.912   0 0 0   -18.500 0 -18.500
Cultuur, sport en recreatie -92.786 0 -92.786   -162.002 0 -162.002   -145.616 0 -145.616
Sociale voorzieningen en maatsch.dienstverlening 0 0 0   -333.861 0 -333.861   -289.859 0 -289.859
Volksgezondheid en milieu 0 0 0   -719.000 0 -719.000   -509.104 0 -509.104
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting -178.441 0 -178.441   -155.482 0 -155.482   -64.820 70.535 5.715
Financien en bedrijfsvoering -139.275 3.587 -135.688   -482.734 256.587 -226.147   -348.440 256.444 -91.996
Algemeen bestuur 0 0 0   -154.275 0 -154.275   -154.275 0 -154.275
Algemene Dekkingsmiddelen -182.249 7.145 -175.104   -182.249 1.956.517 1.774.268   -180.377 1.956.668 1.776.291
Reserves sociaal deelfonds 0 236.000 236.000   0 236.000 236.000   0 236.000 236.000
Subtotaal mutaties reserves -805.753 334.347 -471.406   -2.610.145 2.599.219 -10.926   -2.126.290 2.672.502 546.212
                       
Totaal -93.806.897 92.392.525     -101.579.417 100.648.558     -102.258.237 103.674.367  
                       
Gerealiseerde resultaat     -1.414.372       -930.859       1.416.131


Een positief getal = negatief resultaat

Een negatief getal = positief resultaat

Toelichting overzicht van baten en lasten

Toelichting overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Toelichting overzicht van baten en lasten
Bij TussenRapportage 4 werd er een positief rekeningsresultaat verwacht van afgerond  €       930.859
In het dienstjaar 2018 is een negatief rekeningsresultaat behaald van afgerond  €   1.416.131
Per saldo een hoger resultaat dan geraamd van  €   2.346.990
Oorzaak (benoeming van de taakvelden met een afwijking groter dan € 100.000):  

 

  Voordeel  Nadeel
Programma Openbare orde en veiligheid voordeel (€ 87.000)  87.000  
Geen taakvelden met een afwijking groter dan € 100.000    
     
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat (voordeel € 74.000) 74.000  
Geen taakvelden met een afwijking groter dan € 100.000    
     
Programma Economische zaken (voordeel € 371.000)    
TV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 349.000  
Overige taakvelden: saldo van de voor- en nadelen 22.000  
     
Programma Onderwijs (voordeel € 555.000)    
TV 4.2 Onderwijshuisvesting 421.000  
TV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 134.000  
     
Programma Cultuur en recreatie (nadeel € 231.000)    
TV 5.2 Sportaccommodaties 139.000  
TV 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie   364.000
Overige taakvelden: saldo van voor- en nadelen   6.000
     
Programma Sociale voorz. en maatsch. Dientverl. (nadeel € 1.585.000)    
TV 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 307.000  
TV 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (Schuldhulpverlening) 164.000  
Overige taakvelden: saldo van voor- en nadelen   170.000
     
Producten sociaal domein: Totaal   1.886.000
TV 6.2 Wijkteams    
TV 6.4 Begeleide participatie    
TV 6.5 Arbeidsparticipatie    
TV 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO).    
TV 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+.    
TV 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-.    
TV 6.82 Geëscaleerde zorg 18-.    
     
Programma Volksgezondheid en milieu (nadeel € 21.000)    
TV 7.2 Riolering   173.000
TV 7.3 Milieubeheer 112.000  
Overige taakvelden: saldo van voor- en nadelen 40.000  
     
Programma Ruimtelijke ord.en Volksh.vesting  (voordeel € 84.000)    
TV 8.1 Ruimtelijke ordening 140.000  
TV 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)   276.000
TV 8.3 Wonen en bouwen 220.000  
     
Programma Financiën en bedrijfsvoering (nadeel € 606.000)    
TV 0.4 Overhead   606.000
     
Programma Algemeen bestuur (nadeel € 4.000)   4.000
Geen taakvelden met een afwijking groter dan € 100.000    
     
Subtotaal programma's 2.209.000 3.485.000
     
  Voordeel  Nadeel
Algemene dekkingsmiddelen (nadeel € 515.000)    
TV 0.5 Treasury   810.000
TV 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 446.000  
TV 0.8 Overige baten en lasten   221.000
Overige taakvelden: saldo van voor- en nadelen 70.000  
     
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen 516.000 1.031.000
     
Toevoeging/onttrekking aan reserves per programma    
Openbare orde en veiligheid   38.000
Verkeer, vervoer en waterstaat 30.000  
Economische zaken 19.000  
Onderwijs   16.000
Cultuur, sport en recreatie   44.000
Sociale voorzieningen en maatsch.dienstverlening   210.000
Volksgezondheid en milieu   91.000
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting   205.000
Financiën en bedrijfsvoering    
Algemeen bestuur    
Algemene Dekkingsmiddelen   2.000
Reserves sociaal deelfonds    
     
Subtotaal Reserves 49.000 606.000
     
Afrondingsverschillen   1.000
     
TOTAAL 2.774.000 5.121.000
    - 2.347.000


Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de financiële verantwoording van de programma's.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overzicht algemene dekkingsmiddelen

 

Taakveld Omschrijving Raming 2018 na wijziging Werkelijk 2018 Voordeel / Nadeel (-)
  a) Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is:      
0.61 Baten OZB-woningen -4.926.400 -4.932.196 -5.796
0.62 Baten OZB-niet woningen -2.246.800 -2.239.385 7.415
0.64 Baten Hondenbelasting -278.243 -284.400 -6.157
0.64 Baten Reclamebelasting -76.300 -75.525 775
0.64 Baten Precariobelasting -2.855.250 -2.854.397 853
0.64 Lasten heffingen en invorderingen 220.177 135.194 -84.983
  Totaal a -10.162.816 -10.250.709 -87.893
         
  b) Algemene uitkering      
0.7 Algemene uitkering                                    -38.246.544 -38.692.942 -446.398
0.7 Uitkering deelfonds sociaal domein -21.991.744 -21.991.745 -1
  Totaal b -60.238.288 -60.684.687 -446.399
         
0.5 c) Dividend      
  Deelneming/Dividend  BNG -54.330 -53.970 360
  Deelneming/ Dividend Vitens -109.544 -113.855 -4.311
  Deelneming/Dividend Ondernemingscentrum De Schalm -40.000 -40.000 0
  Totaal c -203.874 -207.824 -3.950
         
0.5/0.8 d) Saldo van de financieringsfunctie            Totaal d -1.209.109 -97.971 -1.111.138
         
  e) Overige algemene dekkingsmiddelen      
0.8 Financiële Ruimte (excl. onvoorzien, zie onderaan) 0 0 0
         
0.9 Vennootschapsbelasting 75.400 0 93.605
0.8 Stelposten 87.132 0 -87.132
0.8 Aan projecten toe te rekenen kosten 0 0 0
0.8 Onderuitputting -170.933 0 170.933
  Totaal -8.401 0 177.406
         
0.8 Onvoorzien 22.822 0 -22.822
  Totaal e 14.421 0 154.584
         
  TOTALEN -71.799.666 -71.241.191 -1.494.796Toelichting algemene dekkingsmiddelen

Toelichting algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Toelichting algemene dekkingsmiddelen

 

Toelichting taakveld 0.5  Treasury Voordelen Nadelen I/S
- Op grond van de BBV-voorschriften moeten de rentekosten aan de desbetreffende taakvelden worden toegerekend. Deze toerekening van rentekosten vindt plaats op basis van een bij de begroting (voor)gecalculeerd omslagrentepercentage. Het bij de begroting 2018 berekende percentage kwam uit op 2,02% . Dit mag worden afgerond op een half procent en dus is in de begroting 2018 (net als in de begroting 2017) een omslagpercentage gehanteerd van 2,5%. Het verschil tussen die 2,5% en 2,02% is als renteresultaat geraamd op het taakveld 0.5 Treasury. Bij het opmaken van de jaarstukken 2018 bleek dat het werkelijke rentepercentage is uitgekomen op 1,94%.  Het verschil tussen het werkelijke en het begrote rentepercentage was hierdoor dusdanig groot dat op grond van de BBV-voorschriften een nacalculatie verplicht was. Het gevolg van deze rentecorrectie is dat op alle taakvelden sprake is van lagere rentelasten. Immers in de begroting was gerekend met 2,5% en werkelijk is gerekend met 1,94%. De lagere rentelasten op de taakvelden hebben echter geen budgettair effect omdat door de nacalculatie op het taakveld 0.5 Treasury een veel lager dan verwacht renteresultaat is ontstaan (€ 769.000). Uitzondering hierop zijn de lagere rentelasten op het taakveld 7.2 Riolering ter grootte van € 147.000. Deze lagere rentelasten komen namelijk ten gunste van de burgers (verrekend via de rioolheffing) en dus betekent dat wel een budgettair nadeel voor de gemeente.

- Lagere rente ten gunste van de algemene dienst door lagere saldi van de voorzieningen per 1 januari 2018.

Saldo diverse overige voor- en nadelen
  769.000


23.000


18.000

I


I


I
Totaal 0 810.000  

 

Toelichting taakveld 0.7  Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds  Voordelen Nadelen I/S

In TR4-2018 was de Algemene Uitkering (AU)nog gebaseerd op de septembercirculaire 2018. Nadien is de decembercirculaire ontvangen, waaruit nog enkele (geringe) verhogingen van de AU voortvloeiden. Verder is de inkomstenmaatstaf uiteindelijk wat minder negatief uitgevallen en verschillen de bij de maatstaven gehanteerde werkelijk aantallen wat van de  gehanteerde begrote aantallen. Tenslotte hebben er nog nabetalingen plaats gevonden over 2016 en 2017. Per saldo heeft dit geresulteerd in een voordeel van € 446.000 ten opzichte van de bijgestelde raming in TR4-2018. Omdat een deel hiervan echter via de resultaatbestemming wordt gereserveerd komt het budgettaire voordeel ten opzichte van de TR4 uit op € 231.000.

Hieronder de verschillenanalyse:
- Nog niet afgerekend lager accres 2018. Bij het opstellen van TR4-2018 was al duidelijk dat sprake zal zijn van een aanzienlijke onderuitputting op de Rijksbegroting 2018 door voornamelijk lagere uitgaven voor zorg en infrastructuur. Vanwege het "samen de trap op en samen de trap af" zal dit naar verwachting een effect van ca. € 100 miljoen  hebben op het gemeentefonds. Dit betekent voor ons ca. 8 punten en dus een bedrag van ca.
€ 215.000 dat moet worden terugbetaald. De daadwerkelijke afrekening vindt echter pas plaats in 2019 bij de meicirculaire 2019. Hoewel aan de ramingskant van de AU hier al rekening mee is gehouden, is het op grond van de BBV-voorschriften niet toegestaan om hiervoor ook al een werkelijke balanspost op te nemen. In de jaarrekening moet volgens de voorschriften de laatst gepubliceerde accresmededeling worden verwerkt en dat is die uit de septembercirculaire 2018. Dit betekent in deze jaarrekening dus een voordeel van € 215.000 dat via de resultaatbestemming in een reserve wordt gestort in afwachting van de definitieve afrekening in mei 2019.

- Verhoging van de uitkeringsfactor met 1 punt.

- Inkomstenmaatstaf minder negatief.

- Positief saldo van hoeveelheidsverschillen tussen begrote en werkelijke aantallen bij de maatstaven.

- Hoger bedrag aan afrekeningen AU 2016 en 2017 naar aanleiding van definitieve vaststelling maatstaven.

- Overige kleine verschillen.
215.000

26.000

85.000

76.000


21.00023.000

I

S

S

S


I


Totaal 446.000 0  

In de begroting 2019 is al rekening gehouden met deze structurele mutaties.Toelichting taakveld 0.8  Overige baten en lasten Voordelen Nadelen I/S
- Noodzakelijke aanvulling van de voorziening dubieuze debiteuren op basis van een recente herberekening.

- Noodzakelijke aanvulling van de voorziening dubieuze debiteuren belastingen op basis van recente herberekening.

- De slotafrekening van de huur van de huisvesting bij het CWI leidde tot een niet voorziene eenmalige nabetaling.

- Betaalde rente aan de Belastingdienst vanwege naheffingsaanslagen BTW-compensatiefonds en omzetbelasting.

Saldo diverse overige voor- en nadelen
  138.000


41.000


17.000


20.000


5.000
I


I


III
Totaal 0 221.000  

Mutaties op reserves

Mutaties op reserves

Terug naar navigatie - Mutaties op reserves
Lasten Begr.na wijz. 2018 Werkelijk 2018 Verschil
61099005  Mutaties reserves programma 02 150.115 152.855 -2.740
61099035  Mutaties reserves programma 08 0 70.535 -70.535
61099040  Mutaties reserves programma 09 256.587 256.444 143
61099050  Mutaties reserves al 1.956.517 1.956.668 -151
61099055  Toev.reser.soc.df 236.000 236.000 0
Totaal 2.599.219 2.672.502 -73.283
       
Baten Begr.na wijz. 2018 Werkelijk 2018 Verschil
61099000  Mutaties reserves programma 01 -65.000 -27.125 -37.875
61099005  Mutaties reserves programma 02 -355.542 -388.174 32.632
61099010  Mutaties reserves programma 03 0 -18.500 18.500
61099015  Mutaties reserves programma 04 -162.002 -145.616 -16.386
61099020  Mutaties reserves programma 05 -333.861 -289.859 -44.002
61099025  Mutaties reserves programma 06 -719.000 -509.104 -209.896
61099030  Mutaties reserves programma 07 -155.482 -64.820 -90.662
61099035  Mutaties reserves programma 08 -482.734 -348.440 -134.294
61099040  Mutaties reserves programma 09 -154.275 -154.275 0
61099045  Mutaties reserves programma 10 0 0 0
61099050  Mutaties reserves al -182.249 -180.377 -1.872
Totaal -2.610.145 -2.126.290 -483.855
       
Saldo Begr.na wijz. 2018 Werkelijk 2018 Verschil
61099000  Mutaties reserves programma 01 -65.000 -27.125 -37.875
61099005  Mutaties reserves programma 02 -205.427 -235.319 29.892
61099010  Mutaties reserves programma 03 0 -18.500 18.500
61099015  Mutaties reserves programma 04 -162.002 -145.616 -16.386
61099020  Mutaties reserves programma 05 -333.861 -289.859 -44.002
61099025  Mutaties reserves programma 06 -719.000 -509.104 -209.896
61099030  Mutaties reserves programma 07 -155.482 -64.820 -90.662
61099035  Mutaties reserves programma 08 -482.734 -277.905 -204.829
61099040  Mutaties reserves programma 09 102.312 102.169 143
61099045  Mutaties reserves programma 10 0 0 0
61099050  Mutaties reserves al 1.774.268 1.776.291 -2.023
61099055  Toev.reser.soc.df 236.000 236.000 0
Totaal -10.926 546.212 -557.138

 

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Terug naar navigatie - Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
Toevoegingen 2018
Toevoeging aan reserves programma 01 0
Toevoeging aan reserves programma 02 0
Toevoeging aan reserves programma 03 0
Toevoeging aan reserves programma 04 0
Toevoeging aan reserves programma 05 0
Toevoeging aan reserves programma 06 0
Toevoeging aan reserves programma 07 0
Toevoeging aan reserves programma 08 0
Toevoeging aan reserves programma 09 0
Toevoeging aan reserves programma 10 0
Toevoeging aan reserves algemene dekkingsmiddelen 0
Totaal toevoegingen 0
   
Onttrekkingen 2018
Onttrekkingen aan reserves programma 01 0
Onttrekkingen aan reserves programma 02 166.441
Onttrekkingen aan reserves programma 03 0
Onttrekkingen aan reserves programma 04 47.918
Onttrekkingen aan reserves programma 05 92.786
Onttrekkingen aan reserves programma 06 0
Onttrekkingen aan reserves programma 07 0
Onttrekkingen aan reserves programma 08 178.441
Onttrekkingen aan reserves programma 09 139.275
Onttrekkingen aan reserves programma 10 0
Onttrekkingen aan reserves algemene dekkingsmiddelen 0
Totaal onttrekkingen 624.861


De rentebijschrijvingen zijn net als in de begroting 2018 als incidenteel aangemerkt.

Toelichting op reserves

Toelichting op reserves

Terug naar navigatie - Toelichting op reserves

 

Toelichting op de afwijking: Bedragen voordelen Bedragen
nadelen
Incident. (I) of Struct. (S)
       
Mutaties reserves: nadeel € 557.138      
       
Voordelen:      
Programma 02      
Niet geraamde onttrekking saldo 2018 complex B016 Afslag 38 153.000   I
Niet geraamde onttrekking saldo 2018 complex B012 Spoorzone 9.000   I
Hogere onttrekking uit reserves:      
- Kapitaallasten vervanging materieel Openbare Werken 1.000   I
       
Programma 03      
Hogere onttrekking uit reserves:      
- Mobiliteitsmanagement 19.000   I
       
Programma 06      
Hogere onttrekking uit reserves:      
- Inhuur procesbegeleider SD 5.000   I
       
Programma 08      
Hogere onttrekking uit reserves:      
- Grondaankoop Zetten 6.000   I
       
Nadelen:      
Programma 01      
Lagere onttrekking uit reserves:      
- Project ondermijning   38.000 I
       
Programma 02      
Hogere rentebijschrijving BR Verv. materieel Openbare Werken   3.000 I
Lagere onttrekking uit reserves      
- Huurkosten Ginaf   1.000 I
- Bevorderen optimale verbindingen tussen kernen    17.000 I
- Lichtplan 2018 (vervanging masten)   135.000 I
       
Programma 04      
Lagere onttrekking uit reserves:      
- Subsidie De Vlinderboom   13.000 I
- Visie basisonderwijs   4.000 I
       
Programma 05      
Lagere onttrekking uit reserves:      
- Uitvoering nota recreatie en toerisme   19.000 I
- Voorbereiding nieuwbouw zwembad De Helster   22.000
I
- Projectregisseur speelplannen   2.000 I
       
Programma 06      
Lagere onttrekking uit reserves:      
- Uitvoeringsplan Opgeteld Beter   160.000 I
- Preventie schuldhulpverlening   4.000 I
- Onderzoek kerngericht werken   51.000 I
       
Programma 07      
Lagere onttrekking uit reserves:      
- Haalbaarheidsstudie verkabeling hoogspanningslijnen   32.000 I
- Huurkosten Ginaf   5.000 I
- Routekaart Duurzaamheid   53.000 I
       
Programma 08      
Lagere onttrekking uit reserves:      
- Invoering omgevingswet   61.000 I
- Aanleg tijdelijk plein Heteren   26.000 I
- Projectbureau glasvezel   47.000 I
- Project handhaving strijdige bewoning   4.000 I
- Project BAG-terugmeldingen   2.000 I
Niet geraamde storting bijdragen fonds bovenwijkse voorzieningen   71.000 I
       
Programma 90 Algemene dekkingsmiddelen      
Lagere onttrekking uit reserves:      
- Startersleningen   2.000 I
       
Totaal 193.000 750.000  
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Terug naar navigatie - Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

 

  Begroting na wijziging   Realisatie 2018   Begrotingsafwijking
  baten lasten saldo   baten lasten saldo   baten lasten saldo
Programma                      
Openbare orde en veiligheid -69.831 3.567.277 3.497.446   -117.157 3.527.560 3.410.403   47.326 39.717 87.043
Verkeer, vervoer en waterstaat -102.615 4.445.043 4.342.428   -97.777 4.365.781 4.268.003   -4.838 79.262 74.425
Economische zaken -895.773 1.047.743 151.970   -1.025.936 806.644 -219.291   130.163 241.099 371.261
Onderwijs -185.117 6.043.312 5.858.195   -200.187 5.503.625 5.303.437   15.070 539.687 554.758
Cultuur, sport en recreatie -1.133.442 7.623.840 6.490.398   -1.192.765 7.913.681 6.720.916   59.323 -289.841 -230.518
Sociale voorzieningen en maatsch.dienstverlening -10.625.967 43.526.868 32.900.901   -10.980.618 45.466.071 34.485.454   354.651 -1.939.203 -1.584.553
Volksgezondheid en milieu -8.559.372 9.318.983 759.611   -8.090.130 8.871.202 781.072   -469.242 447.781 -21.461
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting -2.047.202 2.747.126 699.924   -2.724.198 3.339.935 615.738   676.996 -592.809 84.186
Financiën en bedrijfsvoering -891.044 13.912.305 13.021.261   -899.946 14.527.155 13.627.209   8.902 -614.850 -605.948
Algemeen bestuur -936.129 2.912.131 1.976.002   -1.059.520 3.039.918 1.980.399   123.391 -127.787 -4.397
                       
Subtotaal Programma's -25.446.492 95.144.628 69.698.136   -26.388.233 97.361.573 70.973.339   941.741 -2.216.945 -1.275.203
                       
Algemene dekkingsmiddelen                      
Lokale heffingen -11.124.057 961.241 -10.162.816   -11.129.741 878.922 -10.250.819   5.684 82.319 88.003
Algemene uitkeringen -60.238.288 0 -60.238.288   -60.684.687 0 -60.684.687   446.399 0 446.399
Dividend -237.069 30.208 -206.861   -222.020 15.229 -206.791   -15.049 14.979 -70
Saldo financieringsfunctie -1.403.828 -706.884 -2.110.712   -1.359.487 58.224 -1.301.262   -44.341 -765.108 -809.450
Overige algemene dekkingsmiddelen -405.938 2.408.324 2.002.386   -234.182 2.480.716 2.246.534   -171.756 -72.392 -244.148
                       
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen -73.409.180 2.692.889 -70.716.291   -73.630.117 3.433.091 -70.197.026   220.937 -740.202 -519.265
                       
Onvoorzien 0 22.822 22.822   0 0 0   0 22.822 22.822
Vennootschapsbelasting -113.600 189.000 0   -113.597 207.202 93.605   -3 -18.202 -18.205
                       
Totaal algemene dekkingsmiddelen -73.522.780 2.904.711 -70.693.469   -73.743.714 3.640.293 -70.103.421   220.934 -735.582 -496.443
                       
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten     -995.333       776.314       -1.771.647
                       
Toevoeging/onttrekking aan reserves                      
Openbare orde en veiligheid 0 0 0   0 0 0   0 0 0
Verkeer, vervoer en waterstaat -65.000 150.115 85.115   -27.125 152.855 125.730   -37.875 -2.740 -40.615
Economische zaken -355.542 0 -355.542   -388.174 0 -388.174   32.632 0 32.632
Onderwijs 0 0 0   -18.500 0 -18.500   18.500 0 18.500
Cultuur, sport en recreatie -162.002 0 -162.002   -145.616 0 -145.616   -16.386 0 -16.386
Sociale voorzieningen en maatsch.dienstverlening -333.861 0 -333.861   -289.859 0 -289.859   -44.002 0 -44.002
Volksgezondheid en milieu -719.000 0 -719.000   -509.104 0 -509.104   -209.896 0 -209.896
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting -155.482 0 -155.482   -64.820 70.535 5.715   -90.662 -70.535 -161.197
Financiën en bedrijfsvoering -482.734 256.587 -226.147   -348.440 256.444 -91.996   -134.294 143 -134.151
Algemeen bestuur -154.275 0 -154.275   -154.275 0 -154.275   0 0 0
Algemene Dekkingsmiddelen -182.249 1.956.517 1.774.268   -180.377 1.956.668 1.776.291   -1.872 -151 -2.023
Reserves sociaal deelfonds 0 236.000 236.000   0 236.000 236.000   0 0 0
                       
Subtotaal mutaties reserves -2.610.145 2.599.219 -10.926   -2.126.290 2.672.502 546.212   -483.855 -73.283 -557.138
                       
Totaal -101.579.417 100.648.558     -102.258.237 103.674.367     678.820 -3.025.809  
                       
Gerealiseerde resultaat     -930.859       1.416.131       -2.346.990

 

 

Toelichting begrotingsrechtmatigheid

Terug naar navigatie - Toelichting begrotingsrechtmatigheid

Programma Cultuur, sport en recreatie
Begrotingsoverschrijding € 289.841. Dit wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door hogere dan geraamde uitgaven voor aan derden uitbesteed werk voor groenonderhoud. De hogere uitgaven komen deels doordat in 2018 nog facturen zijn betaald voor in 2017 verrichte werkzaamheden. Daarnaast is een deel van de kosten uit het groenbestek niet juist toegerekend aan andere taakvelden. Hierdoor staat tegenover het nadeel op andere taakvelden binnen andere programma's een voordeel (lagere uitgaven dan geraamd).

Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Begrotingsoverschrijding € 1.939.203. De belangrijkste oorzaak hiervoor zit in het Sociaal Domein en betreffen hogere dan geraamde uitgaven voor jeugdzorg. Daarnaast heeft een afboeking plaatsgevonden van nog openstaande bijstandsvorderingen. Dit wordt echter grotendeels gecompenseerd door een niet geraamde vrijval uit de voorziening dubieuze debiteuren SoZa.

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Begrotingsoverschrijding € 592.809.  Dit heeft twee grote oorzaken. Zo moest voor het complex Heteren Centrum een aanvullende storting van € 391.000 worden gedaan in de voorziening verliesgevende complexen op basis van een geactualiseerde exploitatieopzet. Daarnaast zijn er ca. € 360.000  aan niet geraamde uitgaven vanwege de uitkoop van een woning onder een hoogspanningsverbinding. Deze laatste uitgaven zijn volledig gecompenseerd door een niet geraamde bijdrage van het Rijk op grond van de van toepassing zijn uitkoopregeling.

Programma Financiën en bedrijfsvoering
Begrotingsoverschrijding € 614.850. Dit betreft voornamelijk loonkosten van de ondersteunende teams en Team Projectrealisatie. Tegenover een deel van deze overschrijdingen staan echter lagere

dan geraamde loonkosten bij andere programma's. Daarnaast is onder meer sprake van hogere dan geraamde uitgaven voor ICT (software en hardware) door onder een nagekomen factuur 2017.

Programma Algemeen bestuur
Begrotingsoverschrijding € 127.787. Ongeveer de helft van deze overschrijding wordt veroorzaakt door een hogere afdracht aan het Rijk voor afgegeven reisdocumenten en een hogere afdracht aan de RDW voor afgegeven rijbewijzen. Deze hogere lasten worden volledig gecompenseerd door een hogere legesopbrengst dan geraamd. De andere helft van de overschrijding betreft meerkosten van het college inclusief voormalige wethouders waaronder extra opleidingskosten en pensioenvoorziening als gevolg van de nieuwe collegesamenstelling na de gemeenteraadsverkiezingen.

T
oevoeging aan reserves
Bij de stortingen in de reserves (lasten) doet zich een begrotingsoverschrijding voor van € 73.283. Dit is nagenoeg geheel het gevolg van geraamde storting in de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen wegens ontvangen bijdragen voor bovenwijks. Tegenover deze niet geraame storting staat een niet geraamde ontvangst van dezelfde omvang.

Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht incidentele baten en lasten

 

Progr. Taakveld Incidentele baten en lasten Voordeel  Nadeel
3 3.2 Vrijval voorziening verliesgevende complexen (Spoorallee, Elst Centraal, De Merm en De Merm Oost)  460.000  
4 4.2 Lagere kapitaallasten onderwijshuisvesting door vertraging in uitvoering nieuwbouw projecten     160.000  
4 4.2 Lagere rentelasten door verplichte nacalculatie rente. 270.000    
5
5.7
Hogere uitgaven aan derden uitbesteed werk voor groenonderhoud
  288.000
6 6.1 Minder uitgaven integratie en participatie van vergunninghouders      280.000  
6 6.3
Geen uitgaven voor het Uitvoeringsplan Opgeteld Beter (Schuldhulpverlening)
160.000   
6
Diversen
Hogere uitgaven Sociaal Domein (hoofdzakelijk jeugdzorg)
  1.886.000
7
7.2
Lagere kapitaallasten door nacalculatie rente en vertraging in uitvoering projecten
169.000
 
7
7.2
Doorschuiven werkzaamheden rioolinspectie naar 2019
137.000
 
7
7.2
Lagere onttrekking uit de voorziening riolering
  563.000
8 8.1 Minder uren besteed aan ruimtelijke ordening algemeen     135.000  
8
8.2
Storting in voorziening verliesgevende complexen vanwege complex Heteren Centrum   391.000
8
8.3
Hogere opbrengst leges omgevingsvergunningen
131.000
 
9 0.4 Hogere kosten P-budget   128.000
9 0.4 Hogere loonkosten ondersteunende teams       240.000
Alg. dek. 0.5 Lagere renteresultaat op taakveld Treasury door nacalculatie rente       769.000
Alg. dek.
0.7
Nog niet afgerekend lager accres 2018
215.000  
Alg. dek.
0.8
Storting in de voorziening dubieuze debiteuren
  138.000
       2.117.000 4.403.000Overzicht aanwending onvoorzien

Terug naar navigatie - Overzicht aanwending onvoorzien

Overzicht aanwending post "onvoorzien" 2018, ex. artikel 28, sub b BBV

Maand Nr. wijz. Omschrijving Bedrag
    Raming oorspronkelijke begroting 2018 54.000
       
Januari 3 Financiële consequenties vaststellen GRP 2018-2022 43.254
  51 Voorzieningen oudere jeugd Driel: betreft dekking beheers- en kapitaallasten - 15.518
  52 Aanvullend budget aankoop grond Park Lingezegen: betreft rentelast - 2.500
Februari 8 Lichtplan Overbetuwe: onderhoudskosten - 42.780
Mei 59 Kappen eikenbomen Kerklaan Heteren: betreft dekking kapitaallasten - 3.496
Juni 60 Boscompensatie A50: aanvullend budget: betreft dekking  kapitaallasten - 6.735
September 66 Aanvullende bijdrage kleedaccommodatie Spero: betreft dekking kapitaallasten - 1.992
Oktober 67 Aanpassing voetbalkooi Narcissenstraat Heteren: betreft dekking kapitaallasten -1.411
    Restantraming in jaarrekening 2018  22.822

 

Balans per 31 december 2018

Terug naar navigatie - Balans per 31 december 2017

 

ACTIVA

PASSIVA
(bedragen x € 1.000,--)      Ultimo 2018       Ultimo 2017 (bedragen x € 1.000,--)         Ultimo 2018         Ultimo 2017
Vaste activa         Vaste passiva        
Immateriële activa   988   1.014 Eigen vermogen   41.236   42.106
  - Bijdragen aan activa in eigendom van derden 988   1.014   - Algemene reserve 20.751   17.497  
          - Bestemmingsreserves 21.901   21.372  
Materiële vaste activa   121.432   121.215   42.652   38.868  
- Investeringen met een economisch nut         - Gerealiseerde resultaat -1.416   3.238  
  - overige investeringen met een economisch nut 85.896   85.547            
- Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van         Voorzieningen   24.024   24.572
  kosten een heffing kan worden geheven 29.054   29.122   - Voorzieningen voor risico's 6.393   6.717  
- Investeringen in openbare ruimte met uitsluitend een          - Voorzieningen voor egalisatie 4.287   4.147  
  maatschappelijk nut 6.482   6.546   - Voorzieningein voor beklemde middelen 13.344   13.708  
                   
Financiële vaste activa   8.190   8.581 Vaste schulden met een rentetypische    64.397   63.954
- Kapitaalverstrekkingen aan:         looptijdvan één jaar of langer        
  - deelnemingen 209   209   - Onderhandse leningen van:        
  - gemeenschappelijke regelingen 0   0     - binnenlandse banken en overige financiële instellingen 52.905   62.221  
  - overige verbonden partijen 545   545     - buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en         
              overige sectoren 11.469   1.702  
- Leningen aan:         - Waarborgsommen 23   31  
  - woningbouwcorporaties 0   0            
  - Overige langlopende leningen u/g 7.437   7.828            
                   
Totaal vaste activa   130.609   130.810 Totaal vaste passiva   129.658   130.632
                   
Vlottende activa         Vlottende passiva        
Voorraden   10.147   12.495          
- Onderhanden werk                  
 - gronden in exploitatie 10.147   12.495            
                   
                   
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar   4.726   5.217 Netto vlottende schulden met een rentetypische korter dan één jaar   8.533   9.365
- Vorderingen op openbare lichamen 78   82   - Kasgeldleningen 5.000   5.000  
- Rekening-courantverhoudingen met het Rijk 832   1.576   - Banksaldi 1   576  
- Overige vorderingen 3.816   3.559   - Overige schulden 3.532   3.790  
                   
Liquide middelen   292   109          
- Kassaldi 11   16            
- Banksaldi 282   93            
                   
Overlopende activa   6.448   6.448 Overlopende passiva   14.032   15.081
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 6.448   6.448   - Overige nog te betalen bedragen en vooruitontvangen bedragen 9.991   10.964  
- Van overheidslichamen n.t.o. specifieke uitkeringen         - Van overheidslichamen ontvangen nog te besteden specifieke        
        EU           uitkeringen: EU 0   0  
        Rijk                             Rijk 3.620   3.705  
        Overige 0   0                       Overige 421   413  
                   
Totaal vlottende activa   21.613   24.270 Totaal vlottende passiva   22.565   24.447
                   
TOTAAL ACTIVA   152.223   155.079 TOTAAL PASSIVA   152.223   155.079
                   
          Borg- en garantstellingen 190.262   205.222  

 

 

Toelichting op de balans

Terug naar navigatie - Toelichting op de balans

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

 

 Bijdragen aan activa in eigendom derden

Boekwaarde 31-12-2017

1.013.773

Investeringen

0

Desinvesteringen

0

Afschrijvingen

26.215

Bijdragen van derden

0

Afwaarderingen

 0

Boekwaarde 31-12-2018

987.558


Materiële vaste activa

MVA  met een economisch nut

 

Gronden en terreinen

Strategische gronden

Woonruimten

Bedrijfsgebouwen

Boekwaarde 31-12-2017 15.208.704 5.007.922 361.540 61.882.832
Voorzieningen 31-12-2017 0 3.173.707 0 0
Balanswaarde 31-12-2017 15.208.704 1.834.215 361.540 61.882.832
Correctie rubricering       17.017
Balanswaarde 01-01-2018 15.208.704 1.834.215 361.540 61.899.849
Investeringen 886.845 594.385 261.062 1.607.737
Desinvesteringen 98.592 118.566 0 0
Afschrijvingen 242.403 0 9.340 2.526.398
Bijdragen van derden 450.869 0 0 18.270
Afwaarderingen 0 63.911 0 0
Boekwaarde 31-12-2018 15.303.685 2.246.123 613.263 60.962.919

 

 

 

 

 

 

Grond-, weg en waterbouwkundige werken

Vervoermiddelen

Machines, apparaten en installaties

Overige materiële vaste activa

Boekwaarde 31-12-2017 1.866.971 1.092.769 433.407 2.866.441
Voorzieningen 31-12-2017 0 0 0  
Balanswaarde 31-12-2017 1.866.971 1.092.769 433.407 2.866.441
Correctie rubricering        
Balanswaarde 01-01-2018 1.866.971 1.092.769 433.407 2.866.441
Investeringen 0 57.983 196.938 1.348.111
Desinvesteringen 0 0 0 0
Afschrijvingen 29.608 178.555 42.193 842.656
Bijdragen van derden 0 0 0 0
Afwaarderingen 0 0 0 0
Boekwaarde 31-12-2018 1.837.363 972.197 588.153 3.371.897

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

Boekwaarde 31-12-2017 88.720.586      
Voorzieningen 31-12-2017 3.173.707      
Balanswaarde 31-12-2017 85.546.879      
Correctie rubricering 17.017      
Balanswaarde 01-01-2018 85.563.896      
Investeringen 4.953.061      
Desinvesteringen 217.158      
Afschrijvingen 3.871.152      
Bijdragen van derden 469.138      
Afwaarderingen 63.911      
Boekwaarde 31-12-2018 85.895.598      

 

 

MVA  met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

 

Grond-, weg en waterbouwkundige werken

Boekwaarde 31-12-2017

29.122.160

Investeringen

314.805

Desinvesteringen

0

Afschrijvingen

351.079

Bijdragen van derden

32.216

Bijdragen uit reserves 

0

Afwaarderingen

0

Boekwaarde 31-12-2018

29.053.670


MVA in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

 

Grond-, weg en waterbouwkundige werken tot en met 2016

Grond-, weg en waterbouwkundige werken vanaf 2017

Totaal

Balanswaarde 31-12-2017 5.386.858 1.158.710 6.545.568
Investeringen 670.302 1.148.650 1.818.952
Desinvesteringen 0 0 0
Afschrijvingen 267.972 40.244 308.217
Bijdragen van derden 236.798 1.337.209 1.574.007
Bijdragen uit reserves  0 0 0
Afwaarderingen 0 0 0
Totaal materiële vaste activa per 31-12-2018     121.431.564

 

 

 

Financiële vaste activa

 

Kapitaalverstrekkingen deelnemingen

Kapitaalverstrekking gemeenschappelijke regelingen

Kapitaalverstrekkingen overige verbonden partijen

Leningen aan woningbouwcorporaties

Balans waarde 31-12-2017

208.883

0

544.717

0

Correctie rubricering

0

0

0

0

Balanswaarde 01-01-2018

208.883

0

544.717

0

Investeringen

- 80

0

0

0

Desinvesteringen

- 31

0

0

0

Afschrijvingen/aflossingen

0

0

0

0

Afwaarderingen

0

0

0

0

Boekwaarde 31-12-2018

208.834

0

544.717

0

 

 

 

 

 

 

Overige langlopende leningen

 

 

Totaal

Balans waarde 31-12-2017

7.827.695

 

 

8.581.295

Correctie rubricering

-17.017

 

 

-17.017

Balanswaarde 01-01-2018

7.801.678

 

 

8.564.279

Investeringen

101.449

 

 

101.369

Desinvesteringen

475.456

 

 

475.425

Afschrijvingen/aflossingen

0

 

 

0

Afwaarderingen

0

 

 

0

Boekwaarde 31-12-2018

7.436.672

 

 

8.190.223VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Onderhanden werk     10.147.412
Boekwaarde 31-12-2017   19.714.050  
Vermeerderingen in begrotingsjaar   1.206.222  
Verminderingen in begrotingsjaar   -8.809.036  
Resultaat in boekjaar    186.934  
Boekwaarde 31-12-2018   12.298.170  
Voorzieningen grondexploitatie   2.150.758  
    10.147.412  
       
Specificatie boekwaarde 31-12-2017      
Woningbouw actief 4.216.455    
Bedrijven actief 8.081.715    
  12.298.170      Complex   Vermeerderingen - verminderingen in begrotingsjaar Nog te realiseren  
    BW 1-1-2018 Kosten 2018 Opbrengsten Resultaat BW 31-12-2018 Kosten Opbrengsten Saldo GREX
                   
  Woningbouwcomplexen                
135 Steenbeekstraat   121.041     121.041 695.325,00 906.534,00 -90.168
14 Elst Zuid 636.760 29.047     665.807 150.450 900.000 -83.743
41 Pr Irenestraat - Elst 836.265 200.319 1.036.584   0 0 0 0
49 Tobbenhof - Elst 401.043 106.264 507.307   0 0 0 0
71 Elst Centraal 1e fase 5.124.798 179.967 4.734.050   570.715 398.582 715.000 254.297
84 Heteren Centrum 2.893.095 255.797 290.000   2.858.892 1.109.044 3.255.478 712.458
  subtotaal 9.891.961 892.435 6.567.941 0 4.216.455 2.353.401 5.777.012 792.844
                   
  Bedrijvencomplexen                
53 De Merm Elst 2.929.975 74.995 303.550   2.701.420 470.478 2.619.350 552.548
55 De Merm Oost Elst 2.902.662 68.387     2.971.049 304.784 2.817.990 457.843
56 PvMG Zuid Heteren 1.998.172 117.110 1.721.545 186.934 580.671 66.872 907.465 -259.922
74 Spoorallee 1.991.280 53.295 216.000   1.828.575 494.090 2.084.180 238.485
  subtotaal 9.822.089 313.787 2.241.095 186.934 8.081.715 1.336.224 8.428.985 988.954
                   
  Totaal 19.714.050 1.206.222 8.809.036 186.934 12.298.170 3.689.625 14.205.997 1.781.798


Voor een nadere uiteenzetting van de grondexploitatie zie de paragraaf Grondbeleid.
Toelichting op de grondcomplexen in exploitatie

135 Steenbeekstraat
Volgens de grondexploitatie per 1-1-2019  wordt verwacht dat dit complex per 31-12-2021 kan worden afgesloten met een positief saldo van € 90.168. Met een project ontwikkelaar is een kooprealisatie overeenkomst gesloten, de nog te maken kosten het bouw-en woonrijpmaken.

14 Elst Zuid
Volgens de geactualiseerde grondexploitatie per 1-1-2019 wordt verwacht dat dit complex per 31-12-2018 kan worden afgesloten met een positief saldo van € 69.146.
De nog te maken kosten hebben betrekking op het woonrijpmaken, en de aanpassing van het bestemmingsplan. In 2019 wordt voor de verkoop van de laatste 9 woningen een verkoopovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar.

41 Prinses Irenestraat
Dit grondcomplex is 31-12-2018 afgesloten met een nadelig van € 249.278. Dit nadelig saldo is gedekt uit de getroffen voorziening ad. € 237.410, waardoor per saldo een nadelig saldo € 11.868 is behaald.

47 Tobbenhof
Dit grondcomplex is 31-12-2018 afgesloten met een nadelig van € 65.711. Dit nadelig saldo is gedekt uit de getroffen voorziening ad. € 45.010, waardoor per saldo een nadelig saldo € 20.701 is behaald.

71 Elst Centraal
Volgens de geactualiseerde grondexploitatie per 1-1-2019 wordt verwacht dat dit complex per 31-12-2020 kan worden afgesloten met een nadelig saldo van € 5.101.925 voor dit bedrag is een voorziening gevormd.
De nog te maken kosten hebben betrekking op het woonrijpmaken en plankosten. De planning is dat tot en met 2020 voor € 715.000 aan bouwgrond zal worden verkocht.

84 Heteren Centrum
Volgens de geactualiseerde grondexploitatie per 1-1-2019 wordt verwacht dat dit complex per 31-12-2023 kan worden afgesloten met een nadelig saldo van € 712.459, voor dit bedrag is een voorziening gevormd.  De nog te maken kosten hebben betrekking op het bouw-en woonrijpmaken.
De nog te realiseren inkomsten hebben betrekking op de grondverkopen, waarvoor een aanvullende koop- en realisatieovereenkomst wordt gesloten met de ontwikkelaar.

53 De Merm
Volgens de geactualiseerde grondexploitatie per 1-1-2019 wordt verwacht dat dit complex per 31-12-2025 kan worden afgesloten met een nadelig saldo van € 552.548, voor dit bedrag is een voorziening gevormd. De nog te maken kosten hebben betrekking op het woonrijpmaken, en plan- en begeleidingskosten en. De planning is dat tot en met 2025 de laatste 21,8 ha. bedrijventerrein zal worden verkocht.

55 De Merm Oost
Volgens de geactualiseerde grondexploitatie per 1-1-2019 wordt verwacht dat dit complex per 31-12-2021 kan worden afgesloten met een nadelig saldo van € 457.843 , voor dit bedrag is een voorziening gevormd. De nog te maken kosten hebben betrekking op het woonrijpmaken en plan- en begeleidingskosten. De planning is dat tot en met 2021 de laatste 24 ha. bedrijventerrein zal worden verkocht.

56 De Poort van Midden Gelderland Zuid
Volgens de geactualiseerde grondexploitatie per 1-1-2019 wordt verwacht dat dit complex per 31-12-2020 kan worden afgesloten met een Positief saldo van € 259.923. In 2018 is voor dit complex conform de richtlijnen van het BBV (POC-methode) een tussentijdse winstgenomen van € 186.934. De nog te maken kosten hebben betrekking op het woonrijpmaken en plan- en begeleidingskosten. De planning is dat tot en met 2020 de laatste kavel 7.891 m2 bedrijventerrein zal worden verkocht.

77 Spoorallee
Volgens de geactualiseerde grondexploitatie per 1-1-2019 wordt verwacht dat dit complex per 31-12-2020 kan worden afgesloten met een nadelig saldo van € 238.484, voor dit bedrag is een voorziening gevormd. De nog te maken kosten hebben betrekking op het woonrijpmaken en plan- en begeleidingskosten. De planning is dat tot en met 2020 – 17 ha. bedrijventerrein zal worden verkocht.


23001   Voorziening verliesgevende complexen (bestemd)

Bestemming: opvang verliezen actieve grondcomplexen.
Achtergrondinformatie: jaarlijks worden actuele berekeningen gemaakt van de grondcomplexen en wordt de stand van de voorziening afgestemd op de te verwachten verliezen.

Jaarrekening 2018

 

Werkelijke stand 1-1-2018

7.218.875

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

408.442

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 5.476.555

Werkelijke stand 31-12-2018

2.150.762

Toelichting mutatie 2018
De storting van € 408.442 betreft de complexen Heteren Centrum (€ 390.642) en De Merm (€ 17.800).

De vermindering van € 5.411.674 betreft enerzijds een afboeking van € 4.734.050 aan boekwaarde van het complex Elst Centraal (zie ook toelichting in de paragraaf Grondbeleid). Daarnaast heeft de onttrekking betrekking op (gedeeltelijke) vrijval van de complexen; Spoorallee (€ 245.962), Prinses Irenestraat (€ 237.410), Elst Centraal (€ 113.568), De Merm, (€ 64.881), Tobbenhof (€ 45.010) en De Merm Oost (€ 35.674).


23006   Voorziening complexen MVA

Bestemming: opvang mogelijke afwaardering complexen
Achtergrondinformatie: jaarlijks worden actuele berekeningen gemaakt van de complexen MVA en wordt de stand van de voorziening afgestemd op de te verwachten verliezen.

Jaarrekening 2018

 

Werkelijke stand 1-1-2018

3.173.707

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 1.656.820

Werkelijke stand 31-12-2018

1.516.887

Toelichting mutatie 2018
De vermindering van € 1.656.820 betreft het complex Steenbeekstraat in Zetten dat in 2018 in exploitatie is genomen en dus niet meer behoort tot de MVA.


23007   Voorziening Faciliterende projecten

Bestemming: opvang mogelijke verliezen van faciliterende projecten.
Achtergrondinformatie: jaarlijks worden actuele berekeningen gemaakt van de faciliterende projecten en wordt de stand van de voorziening afgestemd op de te verwachten verliezen

Jaarrekening 2018

 

Werkelijke stand 1-1-2018

2.518.883

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

64.999

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

 

Werkelijke stand 31-12-2018

2.583.882

Toelichting mutatie 2018
De storting van € 64.999 betreft de complexen Westeraam (€ 36.332), Europaplein Zuid – Elst (€ 11.474), Aamsepoort Noord Elst (€ 8.249), Zetten Zuid (€ 5.777) en Julianaweg Heteren (€ 3.168).


Uitzettingen korter dan één jaar

 

Boekwaarde 31-12-2018

Voorziening oninbaarheid

Balanswaarde 31-12-2018

Balanswaarde 31-12-2017

Vorderingen openbare lichamen 78.341   78.341 82.386
RC verhouding met het Rijk 831.663   831.663 1.575.713
Overige vorderingen 6.321.358 2.505.820 3.813.538 3.558.977
  7.231.362 2.505.820 4.725.542 5.217.076

 

 

 

 

 

Per 26 maart 2018 was van de overige vorderingen, exclusief de voorziening oninbaarheid, nog € 5.676.000 te ontvangen.


21008   Voorziening dubieuze debiteuren

Bestemming: opvang verliezen uit dubieuze debiteuren.
Achtergrondinformatie: behoeft geen nadere toelichting

Jaarrekening 2018

 

Werkelijke stand 1-1-2018

       42.222

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

137.897

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 38.898

Werkelijke stand 31-12-2018

141.222

Toelichting mutatie 2018
De stand van de voorziening is eind 2018 afgestemd op een geactualiseerde onderbouwing. Hieruit bleek dat een bedrag van € 137.897 moest worden gestort. De vermindering van € 38.897 heeft betrekking op de afboeking van oninbare vorderingen.


21022   Voorziening dubieuze debiteuren belastingen

Bestemming: opvang verliezen uit dubieuze belastingdebiteuren.
Achtergrondinformatie: behoeft geen nadere toelichting.

Jaarrekening 2018

 

Werkelijke stand 1-1-2018

130.870

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

41.524

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 42.080

Werkelijke stand 31-12-2018

130.314

Toelichting mutatie 2018
De stand van de voorziening is eind 2018 afgestemd op een geactualiseerde onderbouwing. Hieruit bleek dat een bedrag van € 41.524 moest worden gestort. De vermindering van € 42.080 heeft betrekking op de afboeking van oninbare vorderingen.21039   Voorziening dubieuze debiteuren Soza

Bestemming: opvang verliezen uit dubieuze debiteuren Soza.
Achtergrondinformatie: bijstandsvorderingen moeten op grond van de voorschriften zijn opgenomen op de balans. Omdat naar verwachting van Team Zorg & Inkomen niet alle vorderingen kunnen worden geïncasseerd is tegelijkertijd een voorziening dubieuze debiteuren gevormd

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

2.618.877

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 384.593 

Werkelijke stand 31-12-2018

2.234.284

Toelichting mutatie 2018
De stand van de voorziening is eind 2018 afgestemd op een geactualiseerde onderbouwing. Hieruit bleek dat een bedrag van € 384.593 kon vrijvallen.


Schatkistbankieren

Begroting: 2018   92.392.525    
Limiet: 0,7500% 692.944    
         
 
2018
Gemiddeld
saldo BNG
Gemiddeld
saldo ABN/Amro
totaal onder /
overschrijding
1e kwartaal 166.707 58.160 224.867 468.077
2e kwartaal 257.808 18.631 276.439 416.504
3e kwartaal 297.289 33.511 330.801 362.143
4e kwartaal  208.969 46.525 255.493 437.451

 

 

 

 

 

 Positief bedrag is onderschrijding. Negatief bedragen is overschrijding.


Liquide middelen

 

Boekwaarde 31-12-2018

Boekwaarde 31-12-2017

Kas gemeentewerf Andelst 300 300
Kas gemeentewerf Elst 6.111 8.483
Kas sportcentrum de Helster 253 108
Kas afdeling Publiekszaken 2.416 5.570
Sub kassen afd. Publiekszaken 1.500 1.500
BNG-algemeen 213.300 0
ABN-AMRO-bank Overbetuwe 62.038 86.864
ABN-AMRO-bank Westeraam 6.370 6.470
  292.288 109.295

 
Overlopende activa

 

Boekwaarde 31-12-2018

Boekwaarde 31-12-2017

Vooruitbetaalde bedragen 930.676 365.683
Nog te ontvangen bedragen 5.517.524 6.082.309
Van overheidslichamen nog te ontvangen specifieke     
  bestedingsdoelen 0 0
  6.448.200 6.447.992

 


PASSIVA
VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

    Boekwaarde Boekwaarde
    31-12-2018 31-12-2017
Algemene reserve   20.751.107 17.496.694
Bestemmingsreserves   21.901.284 21.371.549
Gerealiseerde resultaat   -1.416.131 3.237.936
    41.236.260 42.106.179
       
  Algemene Bestemmings- Nog te bestem-
  reserve reserves men resultaat
Boekwaarde 01-01-2018 17.496.694 21.371.549  
Toevoeging 1.657.668 1.090.254  
Onttrekking 1.156.191 633.653  
Vermindering ter dekking van afschrijving   411.866  
  17.998.171 21.416.284  
Bestemming resultaat 2017 2.752.936 485.000  
Boekwaarde 31-12-2018 20.751.107 21.901.284 -1.416.131

 

Reserves
 
Saldo
01-01-2018
Resultaat
2017
Saldo
01-01-2018
Vermeerde-ringen Ont-
trekkingen
Vermind.
 afschrijvingen
Saldo
 31-12-2018
 
 
             
    10001  Algemene Reserve 17.496.694 2.752.936 20.249.630 1.657.668 1.156.191 0 20.751.107
    Algemene Reserve
 
17.496.694 2.752.936 20.249.630 1.657.668 1.156.191 0 20.751.107
               
    12106  BR Bovenwijkse voorz. 1.926.966 0 1.926.966 145.955 75.420 0 1.997.501
    12115  BR Verv.materiaal OR/Brandweer 3.611.190 0 3.611.190 152.855 189.772 0 3.574.272
    12127  BR Vitens 620.640 0 620.640 0 155.160 0 465.480
    12135  BR Woningbouwbudget Stadsregio Arnh/Nijm 190.000 0 190.000 0 0 0 190.000
    12139  BR Afslag 38 Elst/Oosterhout 2.450.428 0 2.450.428 0 153.101 0 2.297.327
    12141  BR Spoorzone 1.435.549 0 1.435.549 0 9.245 0 1.426.304
    12143  BR Telecommunicatietoepassing 137.758 0 137.758 3.444 50.955 0 90.246
    12144  BR Precario 1.746.000 0 1.746.000 0 0 0 1.746.000
    Bestemmingsreserves algemeen 12.118.530 0 12.118.530 302.254 633.653 0 11.787.131
 
 
             
    12206  BR Kap.l.Ambtshuis 963.269 0 963.269 0 0 26.420 936.849
    12208  BR Kapl.l. Hockeycomplex 1.220.674 0 1.220.674 0 0 68.381 1.152.293
    12209  BR Kapitaallasten Heteren Centrum 4.518.675 0 4.518.675 0 0 178.441 4.340.234
    12210  BR Kap.lasten Kunstgrasvelden Spero 329.144 0 329.144 0 0 24.405 304.739
    12211  BR Kap.lasten sporthal HPC Zetten 1.446.524 0 1.446.524 0 0 47.918 1.398.606
    12212  BR Kap.lst.tijdelijke huisvestingsmaatr. 374.070 0 374.070 0 0 61.900 312.170
    12213  BR kapitaallasten P&R garage 400.662 0 400.662 0 0 4.401 396.261
    12214  BR Kapitaallasten Huisvesti 0 0 0 788.000 0 0 788.000
    12215  BR Kapitaallasten Bemmelsew 0 485.000 485.000 0 0 0 485.000
    Bestemmingsreserves t.b.v. kapitaallasten 9.253.019 485.000 9.738.019 788.000 0 411.866 10.114.153
    Bestemmingsreserves totaal
 
21.371.549 485.000 21.856.549 1.090.254 633.653 411.866 21.901.284
               
    13000  Saldo jaarrekening 3.237.936 -3.237.936 0 -1.416.131 0 0 -1.416.131
    Resultaat na bestemming
 
3.237.936 -3.237.936 0 -1.416.131 0 0 -1.416.131
                 
Totaal
 
42.106.179 0 42.106.179 1.331.791 1.789.844 411.866 41.236.260Toelichting Reserves

Overzicht reserves en voorzieningen 2018 (werkelijke cijfers), inclusief achtergrondinformatie en een toelichting op de volgende mutaties 2017:

- voor reserves: mutaties > € 50.000
- voor voorzieningen: mutaties > € 40.000

I. Reserves
Onderdeel A:  Algemene reserve 

10001   Algemene Reserve

Bestemming:

 - deels buffer voor opvang eenmalige risico’s
-  andere deel in principe vrij aanwendbare middelen om eenmalige (grote) uitgaven te dekken

Achtergrondinformatie: in de paragraaf weerstandsvermogen bij de programmabegroting worden o.a. de risico’s, die beslag leggen op eenmalige dekkingsmiddelen zoveel mogelijk uitgedrukt in bedragen en vindt er een confrontatie plaats met de beschikbare eenmalige dekkingsmiddelen, waarvan de algemene reserve de belangrijkste is.

Jaarrekening 2018

 

Werkelijke stand 1-1-2018

20.249.630

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

1.657.668

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 1.156.191

Werkelijke stand 31-12-2018

20.751.107

Toelichting mutatie 2018
Zie overzicht achter deze bijlage.


Onderdeel B:  Bestemmingsreserves (BR)

Bestemmingsreserves algemeen

12106   BR Bovenwijkse voorzieningen           

Bestemming: dekking van kosten van voorzieningen, die niet alleen van belang zijn voor één bepaald gebied maar voor meerdere wijken van nut zijn.
Achtergrondinformatie: in deze reserve worden ten laste van grondexploitaties vaste bedragen per woning voor woningbouwprojecten en bedragen per m2 voor bedrijventerreinen gestort ter bekostiging van -zoals de naam al aangeeft- bovenwijkse voorzieningen.

Jaarrekening 2018

 

Werkelijke stand 1-1-2018

1.926.966

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

70.535

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

 

Werkelijke stand 31-12-2018

1.997.501

Toelichting mutatie 2018
De storting van € 70.535 betreft het totaal van in 2018 ontvangen diverse kleinere bijdragen voor bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ontwikkelingen.


12115   BR Vervanging materiaal Openbare Werken

Bestemming: dekking kapitaallasten van investeringen van vervanging van materieel.
Achtergrondinformatie: deze bestemmingsreserve is gebaseerd op het in april 2009 door de raad vastgestelde herziene systeem van "vervanging materieel afdelingen Openbare Ruimte en Veiligheid”. De reserve wordt gevoed met stortingen ten laste van de exploitatie. Op deze wijze ontstaat er een jaarlijks gelijke belasting van het gemeentebudget, worden grote schommelingen op de afzonderlijke begrotingsposten voorkomen en is er een goede basis voor de jaarlijkse berekening van de uurtarieven van de machines en voertuigen. Bij de Najaarsnota 2014 is het nieuwe vervangingsschema 2012-2018 vastgesteld.

Jaarrekening 2018

 

Werkelijke stand 1-1-2018

3.611.190

+ rentetoevoeging

90.280

+ storting tlv expl.

62.575

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

-189.772

Werkelijke stand 31-12-2018

3.574.272

Toelichting mutatie 2018
Om de kapitaallasten van de investeringen van voorgaande jaren te dekken is € 189.772 onttrokken. De storting van € 62.575 betreft de verkoopopbrengst van twee tractoren en een vrachtauto.12127   BR Vitens

Bestemming: opvang tekort dat is ontstaan door verkoop aandelen Vitens
Achtergrondinformatie: in 2006 zijn de preferente aandelen Vitens aan dat bedrijf verkocht voor een bedrag van € 2.327.400. Hoewel dit bedrag gedurende vijftien jaar (in 2007 t/m 2021) in gelijke termijnen zal worden ontvangen, diende op grond van de BBV-voorschriften de gehele verkoopopbrengst te worden verantwoord in boekjaar 2006, het jaar waarin de transactie feitelijk plaatsvond. Met ingang van de begroting 2007 was echter rekening gehouden met een structurele jaarlijkse ontvangst van € 155.160 (= 1/15e deel van de verkoopopbrengst). Om te voorkomen dat vanaf 2007 in de begroting een gat zou ontstaan ter grootte van dit bedrag, is via de bestemming van het rekeningsresultaat 2006 de verkoopopbrengst gestort in een nieuw gevormde bestemmingsreserve Vitens. Gedurende vijftien jaar (voor het eerst in 2007) wordt conform de oorspronkelijke bedoeling jaarlijks een bedrag van € 155.160 aan deze bestemmingsreserve onttrokken om de begroting sluitend te krijgen.

Jaarrekening 2018

 

Werkelijke stand 1-1-2018

620.640

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

-155.160

Werkelijke stand 31-12-2018

465.480

Toelichting mutatie 2018
Zie bij achtergrondinformatie


12135   BR Besteding woningbouwbudget Stadsregio Arnhem/Nijmegen        

Bestemming: dekking uitgaven besteding van het woningbouwbudget Stadsregio Arnhem/Nijmegen
Achtergrondinformatie: het college kan de ontvangen gelden van de Stadsregio besteden aan projecten en activiteiten ter bevordering van de (ver- en) nieuwbouw van woningen in het algemeen en het realiseren van betaalbare woningen in het bijzonder. Kader is de “Verordening besteding woningbouwbudget KAN gemeente Overbetuwe 2005-2010”.

Jaarrekening 2018

 

Werkelijke stand 1-1-2017

190.000

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

 

Werkelijke stand 31-12-2018

190.000

Toelichting mutatie 2018
In 2018 geen mutatie.


12139   BR Afslag 38 Elst/Oosterhout   

Bestemming: dekking kosten verkeerskundige aanpassingen afslag 38.
Achtergrondinformatie: de gemeente Overbetuwe moet financieel bijdragen in een verkeerskundige oplossing die leidt tot een goede ontsluiting van Park 15. Voor een goede ontsluiting zijn aanpassingen aan afslag 38 noodzakelijk.

Jaarrekening 2018

 

Werkelijke stand 1-1-2018

2.450.428

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 153.101

Werkelijke stand 31-12-2018

2.297.327

Toelichting mutatie 2018
Jaarlijks wordt het saldo per 31 december van het bovenwijks complex B016 Afslag 38 verrekend met deze bestemmingsreserve. Omdat in het jaar 2018 meer uitgaven dan inkomsten waren, is over 2018 sprake van een negatief saldo van € 153.101. Dit bedrag is onttrokken aan deze bestemmingsreserve.


12141   BR Spoorzone

Bestemming: opvang nadelige saldo project Spoorzone.
Achtergrondinformatie: ter dekking van het te verwachten nadelige saldo is er in 2012 een bestemmingsreserve gevormd.

Jaarrekening 2018

 

Werkelijke stand 1-1-2018

1.435.549

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 9.245

Werkelijke stand 31-12-2018

1.426.304

Toelichting mutatie 2018
Jaarlijks wordt het saldo per 31 december van het bovenwijks complex B012 Spoorzone verrekend met deze bestemmingsreserve. Omdat in het jaar 2018 meer uitgaven dan inkomsten waren, is over 2018 sprake van een negatief saldo van € 9.245. Dit bedrag is onttrokken aan deze bestemmingsreserve.12143   BR Telecommunicatietoepassing

Bestemming: dekking van de kapitaallasten voor de aanschaf van de telecommunicatietoepassing en de smartphones.
AchtergrondinformatieIn het krediet voor de herhuisvestingsmaatregelen van de ambtelijke organisatie was voor de vervanging van de telefooncentrale een budget opgenomen van € 300.000. De aangeschafte integrale telecommunicatietoepassing is veel meer een digitale oplossing en zijn de exploitatielasten hoger.
Het oorspronkelijke investeringsbedrag van € 300.000 is omgezet naar de BR telecommunicatietoepassing.

Jaarrekening 2018

 

Werkelijke stand 1-1-2018

137.757

+ rentetoevoeging

3.443

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 50.955

Werkelijke stand 31-12-2018

90.246

Toelichting mutatie 2018
De vermindering betreft de kapitaallasten van 2018.


12144   BR Precario

Bestemming: dekking mogelijke terugbetaling betwist deel precarioheffing.
Achtergrondinformatie: vanaf 1 november 2014 is een precarioheffing op kabels en leidingen ingevoerd. Over de jaren 2014 (deel van het jaar), 2015 en 2016 zijn aanslagen opgelegd voor elektriciteitsnetwerken en voor gasleidingen. De aanslag 2015 voor het elektriciteitsnetwerk wordt betwist. In afwachting van de uitkomst hiervan is deze bestemmingsreserve gevormd.

Jaarrekening 2018

 

Werkelijke stand 1-1-2018

      1.746.000

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

 

Werkelijke stand 31-12-2018

1.746.000

Toelichting
Afhankelijk van de afloop van de bewaarprocedure (in februari 2018 is het bezwaarschrift) ongegrond verklaard, kan een eventuele vrijval kan plaatsvinden. 


Bestemmingsreserves opvang kapitaallast

12206   BR Kapitaallasten Ambtshuis

Bestemming: dekking kapitaallasten investering aankoop Ambtshuis Elst.
Achtergrondinformatie: de aankoopkosten van het ambtshuis worden in 40 jaar afgeschreven en de jaarlijkse kapitaallasten worden gedekt uit bovenvermelde bestemmingsreserve. De omvang van de reserve is gelijk aan de boekwaarde van het pand.

Jaarrekening 2018

 

Werkelijke stand 1-1-2018

963.269

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 26.420

Werkelijke stand 31-12-2018

936.849

Toelichting mutatie 2018
De vermindering betreft de kapitaallasten van 2018.


12208   BR kapitaallasten Hockeycomplex      

Bestemming: dekking van de kapitaallasten van het hockeycomplex
Achtergrondinformatie: de kapitaallasten van het hockeycomplex worden jaarlijks gedekt door onttrekkingen uit deze bestemmingsreserve. De investeringen in de aanleg van de kunstgrasvelden, was- en kleedaccommodaties en het parkeerterrein worden lineair afgeschreven in resp. 30, 40 en 20 jaar. Over de bestemmingsreserve wordt jaarlijks 2,5% rente berekend. (Rentepercentage afgestemd op percentage dat gehanteerd wordt voor de investering.)

Jaarrekening 2018

 

Werkelijke stand 1-1-2018

1.220.674

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 68.381

Werkelijke stand 31-12-2018

1.152.293

Toelichting mutatie 2018
De vermindering betreft de kapitaallasten van 2018.


12209   BR kapitaallasten Heteren-Centrum

Bestemming: dekking van een deel van de kapitaallasten van het project Heteren-Centrum
Achtergrondinformatie: op 26 augustus 2008 heeft de raad ingestemd met het project Heteren Centrum. De kapitaallasten van dit project zullen gedeeltelijk gedekt worden door jaarlijkse onttrekkingen aan deze nieuw gevormde bestemmingsreserve.

Jaarrekening 2018

 

Werkelijke stand 1-1-2018

4.518.675

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 178.441

Werkelijke stand 31-12-2018

4.340.234

Toelichting mutatie 2018
De mutatie 2018 betreft het gedeelte van de kapitaallast van het maatschappelijk vastgoed waarover lineair wordt afgeschreven. De onttrekking is conform de (primaire) begroting 2018.


12210   BR kunstgras Spero       

Bestemming: dekking van de kapitaallasten van de investering kunstgras bij Spero
Achtergrondinformatie: de kapitaallasten van één van de kunstgrasvelden van Spero worden jaarlijks gedekt door onttrekkingen uit deze bestemmingsreserve. De investering wordt lineair afgeschreven in 30 jaar. Over de bestemmingsreserve wordt jaarlijks 2,5% rente berekend.
Indien het 2e trainingsveld van Spero niet omgezet zou zijn in een kunstgrasveld had de gemeente groot-onderhoud aan dit veld moeten uitvoeren. De middelen voor dit groot-onderhoud zijn gestort in deze bestemmingsreserve. Spero betaalt jaarlijks de extra lasten voor een 2e kunstgrasveld ten opzichte van de lasten van een natuurgrasveld. Het bedrag van het niet uitgevoerde groot-onderhoud valt in 15 jaar vrij ten gunste van de exploitatie.

Jaarrekening 2018

 

Werkelijke stand 1-1-2018

329.144

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 24.405

Werkelijke stand 31-12-2018

304.739

Toelichting mutatie 2018
De vermindering betreft de kapitaallasten van het veld in 2018. 


12211   BR kapitaallasten sporthal HPC 

Bestemming: dekking van een gedeelte van de kapitaallasten van sporthal HPC
Achtergrondinformatie: de raad heeft op 26 januari 2010 ingestemd met de bouw van de sporthal bij het Hendrik Pierson College. De extra kapitaallasten van de sporthal worden jaarlijks gedekt door onttrekkingen uit deze bestemmingsreserve. De investering wordt lineair afgeschreven in 15, 20 en 40 jaar tegen 2,5% rente.

Jaarrekening 2018

 

Werkelijke stand 1-1-2018

1.446.524

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 47.918

Werkelijke stand 31-12-2018

1.398.606

Toelichting mutatie 2018
De vermindering betreft de kapitaallasten van 2018. 


12212   BR kapitaallasten tijdelijke huisvestingsmaatregelen       

Bestemming: dekking van de kapitaallasten tijdelijke huisvestingsmaatregelen.
Achtergrondinformatie: de raad heeft 3 december 2013 ingestemd met het uitvoeren van tijdelijke huisvestingsmaatregelen ter overbrugging van de periode naar een definitieve huisvestingsoplossing. Deze maatregelen betreffen voor het merendeel economische investeringen, welke op grond van de voorschriften dus moeten worden afgeschreven in meerdere jaren. De kapitaallasten van deze investeringen worden jaarlijks gedekt door onttrekkingen uit deze bestemmingsreserve. De investering wordt lineair afgeschreven in 10 jaar tegen 2,5% rente

Jaarrekening 2018

 

Werkelijke stand 1-1-2018

374.070

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 61.900

Werkelijke stand 31-12-2018

312.170

Toelichting mutatie 2018
De vermindering betreft de kapitaallasten van 2018.


12213   BR kapitaallasten P&R garage       

Bestemming: dekking van een deel van de kapitaallasten van de P&R-garage.
Achtergrondinformatie: vanuit het grondcomplex Elst Centraal (complex G071) is in 2014 een bijdrage van € 412.759 betaald aan de investering van de P&R-garage. Deze bijdrage mag op grond van de voorschriften echter niet in mindering worden gebracht op het bruto investeringsbedrag omdat het grondcomplex niet valt onder de definitie van “derden”. De bijdrage is daarom gestort in deze nieuw gevormde bestemmingsreserve kapitaallasten P&R-garage. Jaarlijks wordt een deel van deze bestemmingsreserve gebruikt ter dekking van de kapitaallasten (m.i.v. 2015).

Jaarrekening 2018

 

Werkelijke stand 1-1-2018

400.662

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 4.401

Werkelijke stand 31-12-2018

396.261

Toelichting mutatie 2018
Zie boven


12214   BR kapitaallasten Huisvesting    

Bestemming: dekking van een deel van de kapitaallasten van nieuwe huisvesting.
Achtergrondinformatie: het gemeentehuis in Andelst is verkocht met een overwaarde (verkoopwaarde is groter dan de boekwaarde). Deze incidentele opbrengst is gestort in deze bestemmingsreserve kapitaallasten huisvesting. Daarnaast was binnen de voorziening groot onderhoud gemeentelijke accommodaties een bedrag gereserveerd voor groot onderhoud in 2017/2018 van het gemeentehuis Elst. Deze onderhoudswerkzaamheden zijn echter meegenomen in de verbouwing, waardoor dit bedrag dus kon vrijvallen. Ook deze incidentele is gestort in deze bestemmingsreserve. Verder bleken in 2018 nog niet alle beschikbare dekkingsmiddelen ingezet hoeven te worden en was er ook nog sprake van eenmalige vrijval van een deel van de geraamde exploitatielasten van het voormalige gemeentehuis in Andelst. In totaal is € 788.000 in deze bestemmingsreserve gestort. Daarmee kan jaarlijks een bedrag van € 40.362 aan kapitaallasten worden gedekt (bij 2% rente). Na 25 jaar (= de afschrijvingstermijn van de investering) is de bestemmingsreserve dan volledig ingezet.

Jaarrekening 2018

 

Werkelijke stand 1-1-2018

0

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

788.000 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

 

Werkelijke stand 31-12-2018

788.000

Toelichting mutatie 2018
Zie boven. De storting betreft overwaarde gemeentehuis Andelst (€ 253.000), vrijval voorziening groot onderhoud accommodaties (€ 230.000), niet ingezette dekkingsmiddelen in 2018 (€ 170.000) en gedeeltelijke vrijval exploitatielasten gemeentehuis Andelst (€ 135.000).


12215   BR kapitaallasten Bemmelseweg

Bestemming: dekking van een deel van de kapitaallasten van het project Bemmelseweg.
Achtergrondinformatie: in de exploitatie van grondcomplex De Merm was rekening gehouden met een bijdrage aan het project Bemmelseweg. Op grond van de BBV-voorschriften is het echter met ingang van 2017 niet meer toegestaan om deze bijdrage op te nemen in de grondexploitatie. Dit had een positief effect van € 485.100 op de grondexploitatie van het complex De Merm (resultaat minder nadelig) waardoor dus € 485.100 kon vrijvallen uit de voorziening verliesgevende complexen. In de raming van het project Bemmelseweg is deze bijdrage echter wel nodig ter dekking van de uitgaven. De vrijval van € 485.100 is daarom gestort in de nieuw gevormde bestemmingsreserve. bestemmingsreserve kapitaallasten Bemmelseweg. Jaarlijks wordt een deel van deze bestemmingsreserve gebruikt ter dekking van de kapitaallasten. Naar verwachting zal de eerste onttrekking in 2022 plaatsvinden.

Jaarrekening 2018

 

Werkelijke stand 1-1-2018

485.000

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

 

Werkelijke stand 31-12-2018

485.000

Toelichting mutatie 2018
In 2018 geen mutatie.


Voorzieningen

    Boekwaarde Boekwaarde
    31-12-2018 31-12-2017
Voorzieningen voor risico's   6.392.844 6.717.110
Voorzieningen voor egalisatie   4.286.870 4.147.284
Voorzieningen voor beklemde middelen   13.344.090 13.707.826
    24.023.805 24.572.220
       
  Risico's Onderhouds- Beklemde
    egalisatie middelen
Boekwaarde 01-01-2018 6.717.110 4.147.284 13.707.826
Toevoeging 293.671 578.895 0
Vrijval 215.665 230.000 0
Aanwending 402.271 209.309 363.736
Boekwaarde 31-12-2018 6.392.844 4.286.870 13.344.090
 

Voorzieningen   Saldo
01-01-2018
Toevoegingen Vrijval Aanwending Saldo
 31-12-2018
    21005  VZ Wethouderspensioenen 5.886.408,00 1.149,18 192.000,00 146.208,92 5.549.348,26
    21006  VZ Planschades   15.000,00 600,00 0,00 1.775,00 13.825,00
    21036  VZ Nabestaandenpensioen 302.021,00 0,00 0,00 17.427,24 284.593,76
    21045  VZ Wachtgelden voormalige wethouders 310.580,41 203.000,00 0,00 223.727,73 289.852,68
    23002  VZ Afgesloten complexen 203.100,46 88.921,63 23.664,93 13.132,41 255.224,75
    Voorzieningen risico's   6.717.109,87 293.670,81 215.664,93 402.271,30 6.392.844,45
             
    22025  VZ. Groot onderh. gem.accommodaties 4.147.284,23 578.894,69 230.000,00 209.308,67 4.286.870,25
    Voorzieningen voor egalisatie   4.147.284,23 578.894,69 230.000,00 209.308,67 4.286.870,25
             
    22026  VZ Riolering   13.707.826,12 0 0,00 363.736,20 13.344.089,92
    Voorzieningen voor beklemde middelen 13.707.826,12 0 0,00 363.736,20 13.344.089,92
             
Totaal   24.572.220,22 872.565,50 445.664,93 975.316,17 24.023.804,62


II Voorzieningen


Egalisatievoorzieningen

21005   Voorziening Wethouderspensioenen             

Bestemming: opvang van toekomstige pensioenverplichtingen van wethouders
Achtergrondinformatie: elk jaar wordt de noodzakelijke omvang van de voorziening berekend door een extern bureau (Raet).

Jaarrekening 2018

 

Werkelijke stand 1-1-2018

5.886.408

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen (netto)

1.149

- verminderingen

 - 338.209

Werkelijke stand 31-12-2018

5.549.348

Toelichting mutatie 2018
De vermindering 2018 heeft betrekking op uitbetaling pensioen aan ex-wethouders (€ 146.209) en een vrijval op basis van een onderbouwing van de voorziening in het kader van TR4 – 2018 (€ 192.000). Op basis van een recente berekening moet de voorziening € 5.551.000 bedragen per 31 december 2018. Een te verwaarlozen verschil; een extra storting in de voorziening is overbodig.


21006   Voorziening Planschades     

Bestemming: opvang kosten van planschades en kosten externe adviezen hierover.
Achtergrondinformatie: Team Beleidsrealisatie maakt jaarlijks een actueel overzicht van de verwachte planschades. Het niveau van de voorziening wordt hierop afgestemd bij het samenstellen van de jaarrekening. Het beleid van de gemeente is erop gericht om met ontwikkelaars overeenkomsten te sluiten zodat eventuele planschadeclaims voor risico zijn van de ontwikkelaar.

Jaarrekening 2018

 

Werkelijke stand 1-1-2018

15.000

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

600

- verminderingen

   - 1.775

Werkelijke stand 31-12-2018

13.825

Toelichting mutatie 2018
Geen mutaties > € 40.000.


21036   Voorziening Nabestaandenpensioen

Bestemming: opvang lasten nabestaandenpensioen wethouders.
Achtergrondinformatie: de stand van deze voorziening is afgestemd op ontwikkelingen van de ambtenaren CAO. Een extern bureau (Raet) berekent de uitbetalingen aan de nabestaande.

Jaarrekening 2018

 

Werkelijke stand 1-1-2018

302.022

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

-17.428

Werkelijke stand 31-12-2018

284.594

Toelichting mutatie 2018
In 2018 is € 17.428 aan nabestaandenpensioen uitbetaald aan de nabestaande van een ex-wethouder. De noodzakelijke omvang van de voorziening is in 2018 opnieuw berekend. De omvang van de voorziening is toereikend.21045   Voorziening wachtgelden voormalige wethouders         

Bestemming: verschuldigde wachtgeldbetalingen voormalige wethouders.
Achtergrondinformatie: de nieuwe voorziening is afgestemd op de uit te betalen wachtgelden aan drie voormalige wethouders tot aan de pensioendatum.

Jaarrekening 2018

 

Werkelijke stand 1-1-2018

310.580

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

203.000

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 223.727

Werkelijke stand 31-12-2018

289.853

Toelichting mutatie 2018
De vermindering 2018 heeft betrekking op uitbetaling van wachtgeld aan een aantal ex-wethouders. Na de verkiezingen van de gemeenteraad 2018 is de voorziening met € 203.000 verhoogd i.v.m. de daaruit voortvloeiende wachtgeld verplichting. De noodzakelijke omvang van de voorziening per eind 2018 is van voldoende omvang. 23002   Voorziening afgesloten complexen (vrij)

Bestemming: opvang nakomende kosten uit afgesloten grondcomplexen.
Achtergrondinformatie: behoeft geen nadere toelichting.

Jaarrekening 2018

 

Werkelijke stand 1-1-2018

203.100

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

88.922

- verminderingen

- 36.737

Werkelijke stand 31-12-2018

255.225

Toelichting mutatie 2018
De stand van de voorziening is eind 2018 afgestemd op een geactualiseerde onderbouwing. De toevoeging van € 88.922 betreft nog uit te voeren werkzaamheden voor de per 31 december 2018 afgesloten complexen Tobbenhof (€ 94.834) en Prinses Irenestraat (- € 5.912).B. Voorzieningen middelen derden (niet van provincie/rijk

Geen


Voorzieningen onderhoud gebouwen/inventaris

22025   Voorziening groot-onderhoud gemeentelijke accommodaties  

Bestemming: opvang/egalisatie kosten groot-onderhoud van een groot aantal gemeentelijke gebouwen.
Achtergrondinformatie: in het eerste kwartaal van 2014 zijn van de gemeentelijke accommodaties waarvan het groot onderhoud ten laste van deze voorziening gaat, nieuwe Meerjaren Onderhouds Planningen (MOP’s) opgesteld. Het saldo van de voorziening per 1-1-2016 en de jaarlijkse structurele storting zijn gebaseerd op deze nieuwe MOP’s.

Jaarrekening 2018

 

Werkelijke stand 1-1-2018

4.147.284

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

574.510

+ overige toevoegingen

4.385

- verminderingen

- 439.309

Werkelijke stand 31-12-2018

4.286.870

Toelichting mutatie 2018
De storting betreft de betreft de jaarlijkse structurele storting van € 574.510. De vermindering van € 439.309 betreft enerzijds een onttrekking van € 230.000 om vervolgens te storten in de nieuw gevormde BR Huisvesting conform de 2e begrotingswijziging 2018. Daarnaast betreft het een bedrag van € 209.309 voor onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen De onttrekkingen groter dan € 40.000 staan hieronder vermeld:

- De Oldenburg Driel, verbouwing                     €  109.681,45  (adm.wijz.127 2018)


22026   Voorziening Riolering 

Bestemming: in de voorziening worden de nog niet bestede gelden van derden (c.q. rioolinkomsten) opgenomen ter beperking van noodzakelijke tariefsverhogingen rioolheffing op basis van het Ge-meentelijke RioleringsPlan (GRP) en opvang van de kosten van het waterplan in de komende jaren.
Achtergrondinformatie: op 20 augustus 2013 is het GRP 2013-2017 door de raad vastgesteld. In dit GRP zijn de noodzakelijke maatregelen op het gebied van afvalwater, regenwater en grondwater opgenomen en de financiële consequenties die daaruit voortkomen.

Het in het GRP opgenomen saldo van BR/voorziening riolering is leidend voor de tariefbepaling: gerealiseerde voordelige exploitatieresultaten zullen dus een daling van het tarief.

Jaarrekening 2018

 

Werkelijke stand 1-1-2018

13.707.826

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 363.736

Werkelijke stand 31-12-2017

13.344.090

Toelichting mutatie 2018
De totale toe te rekenen kosten voor riolering en waterbeheer in 2017 bedragen € 3.000.854. De netto inkomsten (incl. de ingecalculeerde rente over de voorziening) bedragen € 2.637.118. Het verschil van € 363.736 (afgerond) is onttrokken aan de voorziening. De paragraaf lokale lasten 2018 bevat een analyse op de voor- en nadelen in de exploitatie.Vaste schulden

  Boekwaarde Boekwaarde
Onderhandse leningen: 31-12-2018 31-12-2017
- binnenlandse banken 52.904.756 62.221.021
- buitenlandse banken 1.469.336 1.701.715
- overig 10.000.000  
  64.374.091 63.922.736
- waarborgsommen 23.380 31.070
Totaal 64.397.471 63.953.806
     
De rentelast voor 2018 van deze leningen bedraagt € 1.756.133  
VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden korter dan één jaar


      Boekwaarde Boekwaarde
      31-12-2018 31-12-2017
- Kasgeldleningen     5.000.000 5.000.000
- Banksaldo BNG Algemeen     0 575.430
- Banksaldo BNG Belastingen     1.165 115
- Banksaldo BNG Publiekszaken     11 11
- Banksaldo BNG Werf buitendienst OR     6 6
- Banksaldo BNG de Helster     5 5
- Banksaldo BNG Sociale zaken     3 3
- Overige kortlopende schulden     3.532.036 3.789.850
      8.533.227 9.365.420
         
Per 26 maart 2019 was van de kortlopende schulden nog € 2.685 te betalen.  Overlopende passiva 

Boekwaarde 13-12-2018 Boekwaarde 13-12-2017
Nog te betalen bedragen 9.733.081 10.822.883
Van Overheidslichamen ontvangen nog te besteden    
 voorschotten op specifieke uitkeringen    
 - Rijk 3.620.185 3.704.996
 - Overigen 420.602 412.812
Vooruitontvangen bedragen 258.156 140.786
  14.032.024 15.081.477

Verloop voorschotbedragen voorfinanciëring uitkeringen specifieke bestedingsdoelenOmschrijving 31-12-2017 toevoegingen  vrijval/ aanwending 31-12-2018
Rijk:        
Rijksweg Noord 1.081.912     1.081.912
Elst Centraal 2.359.547     2.359.547
Afdracht Rijk inzake SoZa 147.681     147.681
Rijksbijdrage RWS A50 17.170     17.170
Rijksbijdrage opvang statushouders 98.686   84.811 13.876
         
  3.704.996 0 84.811 3.620.185
         
Overige:        
Provinciale subsidie Energie 20.000     20.000
Subsidie project veer Heteren 33.773     33.773
Bijdrage ontwikkeling Noordoever 65.752 11.345   77.096
Bijdrage mobiliteitsmanagement 24.619     24.619
Brijdrage Randwijkse Waarden 176.260   27.496 148.764
Bijdrage Nederrijn pad 32.773     32.773
Bijdragen fietsverb. Wester-Lingestr. 59.635     59.635
Bijdragen provin. Vitaal sportpark de Pas 0 23.941   23.941
         
  412.812 35.286 27.496 420.603Overige bepalingen inzake de balans

Buiten de balans opgenomen borg- en garantstellingen
Totalen Garantieverplichtingen per 31 december 2018      Oorspronkelijk 31-12-2018 31-12-2017
      bedrag    
           
WSW achtervang   52.409.000 41.757.000 42.753.317
WEW achtervang * 128.500.000 128.500.000 142.500.000
SWS achtervang   490.000 252.190 295.000
      181.399.000 170.509.190 185.548.317
           
Gemeente garantie   27.380.239 15.063.212 15.205.068
Overige garanties en borgstellingen   2.913.817 4.689.703 4.468.537
      30.294.056 19.752.915 19.673.605
           
Totaal   211.693.056 190.262.105 205.221.922* Dit bedrag is het aandeel van de gemeente Overbetuwe in de nog openstaande verstrekte hypotheken met NHG garantie.

Er zijn in het begrotingsjaar geen betalingen gedaan inzake de borg- en garantstelling. 
Voor een risico-inschatting van de gewaarborgde leningen wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen.


Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten
- De gemeente Overbetuwe is voor 50% aandeelhouder van GEM Westeraam Elst C.V. en hoofdelijk aansprakelijk voor de door GEM Westeraam Elst C.V. aangegane verplichtingen.

- Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming is op grond van de WMO een eigen bijdrage verschuldigd. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van de 
gemeentelijke verordening WMO en de inkomensgegevens van de aanvrager. In de wet is bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage niet wordt uitgevoerd door
de gemeente zelf, maar door het CAK. Door privacyoverwegingen is de gegevensverstrekking van het CAK aan de gemeente Overbetuwe ontoereikend om de volledigheid en juistheid van de eigen bijdragen te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor dejuistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Over het boekjaar 2018 is van het CAK een Third Party Mededeling ontvangen. Dit houdt in
dat de beheersingsmaatregelen binnen het uitvoeringsproces van de eigen bijdragen WMO van het CAK voldoen aan de daaraan te stellen eisen om de juistheid en volledigheid van de berekende
en opgelegde eigen bijdragen aan de aanvragers te waarborgen. Doordat bij het onderzoek voor het geven van deze mededeling de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de gegevens van de 
Belastingdienst, Gemeentelijke basisadministratie, de gemeente Overbetuwe en de zorgaanbieders echter niet betrokken is, is de Third Party Mededeling niet voldoende om hierop volledig te kunnen steunen ten behoeve van de volledigheid van de eigen bijdragen in de jaarrekening 2018. Hierdoor heeft de gemeente Overbetuwe  onvoldoende zekerheid omtrent de volledigheid van de eigen bijdragen WMO van € 512.937  in haar jaarrekening 2018. Wel kan middels de mededeling zekerheid worden verkregen dat het totaalbedrag aan vastgestelde eigen bijdragen gelijk is aan de door het CAK geïnde en doorbetaalde eigen bijdragen aan de gemeente. Hiermee beschikt door de gemeente Overbetuwe in voldoende mate over de zekerheid dat de eigen bijdragen in de jaarrekening 2018 juist zijn verantwoord. Eventuele mogelijke niet verantwoorde eigen bijdragen worden ingeschat als niet significant c.q. materieel.

-
Gemeente Overbetuwe heeft meerjarige contracten en overeenkomsten zoals voor energie, onderhoud en huur afgesloten. 

 

Overige gegevens

Gebeurtenissen na balansdatum

WNT

Terug naar navigatie - WNT

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
De WNT is van toepassing op de gemeente Overbetuwe. Het voor de gemeente Overbetuwe toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000.

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstdekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.