C. BIJLAGEN

Lijst met gebruikte afkortingen

Terug naar navigatie - Lijst met gebruikte afkortingen

 

AR   Algemene Reserve
AWBZ Algemene wet bijzondere bijstand
BBV  Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ  Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BR Bestemmings Reserve
CAK Centraal advieskantoor bijzondere ziektekosten
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
EFRO Europees Fonds Regionale Ontwikkeling
FIDO Financiering Decentrale Overheden
GREX Grondexploitatie
GRP Gemeentelijk Rioleringsplan
IGS Intergemeentelijk Subsidiebureau
KAN Knooppunt Arnhem Nijmegen
LOP Landschapsontwikkelingsplan
MFC Multifunctioneel Centrum
MOP Meerjaren Onderhoudsplan
MRA Milieu Regio Arnhem
MTC Multimodaal Transportcentrum
NUP Nationaal uitvoeringsprogramma
ODRA Omgevingsdienst Regio Arnhem
P&C Planning en Control
RBT Regionaal Buro Toerisme
VZ Voorziening
WGR Wet Gemeenschappelijke regelingen
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNT Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen
WWB Wet Werk en Bijstand

 

 

Verplichte BBV-indicatoren

Verplichte BBV-indicatoren

Terug naar navigatie - Verplichte BBV-indicatoren
Prog. Indicator eenheid periode regio / dimensie waarde bron omschrijving
1 Winkeldiefstal aantal per 1.000 inwoners 2017 Overbetuwe 0,9 Politie Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
      2017 Nederland 2,2    
1 Diefstal uit woning aantal per 1.000 inwoners 2017 Overbetuwe 1,9 Politie Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
      2017 Nederland 2,9    
1 Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners 2017 Overbetuwe 3,8 Politie Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
      2017 Nederland 5,1    
1 Vernieling aantal per 1.000 inwoners 2017 Overbetuwe 4,3 Politie Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag  zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een  criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
      2017 Nederland 6,3    
1 Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar aantal per 10.000 inw 12-17jr 2017 Overbetuwe 77 Bureau Halt Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
      2017 Nederland 131    
               
3 Banen per 1.000 inw 15-74jr 2018 Overbetuwe 606,5 CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 74 jaar.
      2018 Nederland 663,0    
3 Vestigingen per 1.000 inw 15-74jr 2018 Overbetuwe 126,3 CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.
      2018 Nederland 125,0    
3 Functiemenging % 2017 Overbetuwe 51,2 CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
      2017 Nederland 52,4    
               
4 Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % 2016-2017 Overbetuwe 1,3 DUO/Ingrado Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

De cijfers van DUO hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2017/2018"
      2016-2017 Nederland 2,0    
4 Absoluut verzuim per 1.000 inw. 5-18 jr 2017 Overbetuwe 0,00 DUO/Ingrado Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht niet is ingeschreven op een school en ook niet vrijgesteld is van de inschrijvingsplicht.
 
De cijfers van Ingrado hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2016/2017".
      2017 Nederland 1,82    
4 Relatief verzuim per 1.000 inw. 5-18 jr 2017 Overbetuwe 15,78 DUO/Ingrado Van relatief verzuim is sprake als een op een school ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige jongere ongeoorloofd afwezig is.

De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2016/2017".
      2017 Nederland 26,58    
               
5 % Niet-sporters % 2016 Overbetuwe 47,2 Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
      2016 Nederland 48,7    
               
6 Netto arbeidsparticipatie % 2017 Overbetuwe 69,8 CBS - Arbeidsdeelname Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  (potentiële) beroepsbevolking.
      2017 Nederland 66,6    
6 Bijstandsuitkeringen per 1.000 inw 18jr eo 1e halfjaar 2018 Overbetuwe 21,4 CBS - Participatiewet Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
      1e halfjaar 2018 Nederland 40,1    
6 Aantal re-integratievoorzieningen aantal per 1.000 inw.15-74jr 1e halfjaar 2018 Overbetuwe 27,9 CBS - Participatiewet Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar
      1e halfjaar 2018 Nederland 26,1    
6 Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 1.000 inw 1e halfjaar 2018 Overbetuwe 28 CBS - Monitor Sociaal Domein WMO Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.
      1e halfjaar 2018 Nederland 58    
6 % Kinderen in armoede 2015 Overbetuwe 2,56 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
      2015 Nederland 6,58    
6 % Jeugdwerkloosheid 2015 Overbetuwe 0,77 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel Vervalt
      2015 Nederland 1,52    
6 Jongeren met delict voor rechter % 2015 Overbetuwe 1,58 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
      2015 Nederland 1,45    
6 Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 1e halfjaar 2018 Overbetuwe 11,7 CBS - Beleidsinformatie Jeugd Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
      1e halfjaar 2018 Nederland 9,2    
6 Jongeren met jeugdreclassering % 1e halfjaar 2018 Overbetuwe 0,3 CBS - Beleidsinformatie Jeugd Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
      1e halfjaar 2018 Nederland 0,3    
6 Jongeren met jeugdbescherming % 1e halfjaar 2018 Overbetuwe 0,9 CBS - Beleidsinformatie Jeugd Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
      1e halfjaar 2018 Nederland 1,0    
               
7 Fijn huishoudelijk restafval kg per inwoner 2017 Overbetuwe 90 CBS - Statistiek Huishoudelijk afval Niet gescheiden ingezameld restafval dat te groot of te zwaar is om op dezelfde wijze als het huishoudelijk restafval te worden aangeboden.
      2017 Nederland 174    
7 Hernieuwbare elektriciteit % 2017 Overbetuwe 3,5 Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor  
      2017 Nederland 13,5    
               
8 Demografische druk  % 2018 Overbetuwe 77,3 CBS - Bevolkingsstatistiek De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
      2018 Nederland 69,6    
8 Woonlasten éénpersoonshuishouden euro 2018 Overbetuwe 545 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
      2018 Nederland 649    
8 Woonlasten meerpersoonshuishouden euro 2018 Overbetuwe 593 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
      2018 Nederland 721    
8 WOZ-waarde woningen dzd euro 2018 Overbetuwe 235 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
      2018 Nederland 230    
8 Nieuwbouw woningen aantal per 1.000 woningen 2016 Overbetuwe 7,8 ABF - Systeem Woningvoorraad

Het aantal nieuwbouwwoningen.

 

Baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Baten en lasten per taakveld
Taakveld 2018 (LASTEN) x € 1.000 Begr.na wijz Werkelijk
TV0.1     Bestuur. 1.828 1.892
TV0.2     Burgerzaken. 1.084 1.147
TV0.4     Overhead. 13.912 14.527
TV0.5     Treasury. -677 73
TV0.61    OZB woningen. 281 245
TV0.62    OZB niet-woningen. 64 41
TV0.64    Belastingen overig. 616 593
TV0.8     Overige baten en lasten. 2.431 2.481
TV0.9     Vennootschapsbelasting (VpB). 189 207
TV0.10    Mutaties reserves. 2.599 2.673
TV0.11    Resultaat v.d.rekening van baten/lasten. 2.140 0
HFDST.0   Bestuur en ondersteuning. 24.468 23.880
TV1.1     Crisisbeheersing en brandweer. 2.143 2.128
TV1.2     Openbare orde en veiligheid. 1.425 1.400
HFDST.1   Veiligheid. 3.567 3.528
TV2.1     Verkeer en vervoer. 4.175 4.128
TV2.2     Parkeren. 191 166
TV2.5     Openbaar vervoer. 79 72
HFDST.2   Verkeer en vervoer. 4.445 4.366
TV3.1     Economische ontwikkeling. 319 315
TV3.2     Fysieke bedrijfsinfrastructuur. 689 444
TV3.3     Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen. 40 48
HFDST.3   Economie. 1.048 807
TV4.1     Openbaar basisonderwijs. 8 8
TV4.2     Onderwijshuisvesting. 3.556 3.136
TV4.3     Onderwijsbeleid en leerlingzaken. 2.480 2.360
HFDST.4   Onderwijs. 6.043 5.504
TV5.1     Sportbeleid en activering. 519 497
TV5.2     Sportaccommodaties. 2.287 2.188
TV5.3     Cultuurpresentatie,-productie en partic. 271 280
TV5.5     Cultureel erfgoed. 76 88
TV5.6     Media. 786 793
TV5.7     Openbaar groen en (openlucht) recreatie. 3.685 4.068
HFDST.5   Sport, cultuur en recreatie. 7.624 7.914
TV6.1     Samenkracht en burgerparticipatie. 4.817 4.677
TV6.2     Wijkteams. 862 785
TV6.3     Inkomensregelingen. 11.255 11.649
TV6.4     Begeleide participatie. 4.264 4.259
TV6.5     Arbeidsparticipatie. 897 934
TV6.6     Maatwerkvoorzieningen (WMO). 2.277 2.108
TV6.71    Maatwerkdienstverlening 18+. 5.027 5.026
TV6.72    Maatwerkdienstverlening 18-. 13.116 15.116
TV6.81    Geëscaleerde zorg 18+. 81 81
TV6.82    Geëscaleerde zorg 18-. 931 832
HFDST.6   Sociaal domein. 43.527 45.466
TV7.1     Volksgezondheid. 1.266 1.216
TV7.2     Riolering. 2.297 1.929
TV7.3     Afval. 4.316 4.413
TV7.4     Milieubeheer. 1.355 1.235
TV7.5     Begraafplaatsen. 84 78
HFDST.7   Volksgezondheid en milieu. 9.319 8.871
TV8.1     Ruimtelijke ordening. 819 901
TV8.2     Grondexploitatie (niet bedr.terr.). 572 800
TV8.3     Wonen en bouwen. 1.356 1.639
HFDST.8   Volkshuisv,. RO en Sted. Vern. 2.747 3.340
SALDO 102.789 103.674

 

Taakveld 2018 (BATEN) x € 1.000 Begr. na wijz Werkelijk
TV0.1     Bestuur. -192 -192
TV0.2     Burgerzaken. -744 -868
TV0.4     Overhead. -891 -900
TV0.5     Treasury. -1.641 -1.582
TV0.61    OZB woningen. -4.926 -4.932
TV0.62    OZB niet-woningen. -2.247 -2.239
TV0.64    Belastingen overig. -3.951 -3.958
TV0.7     Alg. uitk. en ov. uitk. gemeentefonds. -60.238 -60.685
TV0.8     Overige baten en lasten. -406 -234
TV0.9     Vennootschapsbelasting (VpB). -114 -114
TV0.10    Mutaties reserves. -2.610 -2.126
TV0.11    Resultaat v.d.rekening van baten/lasten. -1.209 0
HFDST.0   Bestuur en ondersteuning. -79.169 -77.829
TV1.1     Crisisbeheersing en brandweer. -20 -34
TV1.2     Openbare orde en veiligheid. -49 -83
HFDST.1   Veiligheid. -70 -117
TV2.1     Verkeer en vervoer. -103 -84
TV2.5     Openbaar vervoer. 0 -13
HFDST.2   Verkeer en vervoer. -103 -98
TV3.1     Economische ontwikkeling. 0 -20
TV3.2     Fysieke bedrijfsinfrastructuur. -859 -963
TV3.3     Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen. -37 -43
HFDST.3   Economie. -896 -1.026
TV4.2     Onderwijshuisvesting. -9 -11
TV4.3     Onderwijsbeleid en leerlingzaken. -176 -189
HFDST.4   Onderwijs. -185 -200
TV5.1     Sportbeleid en activering. 0 0
TV5.2     Sportaccommodaties. -931 -972
TV5.3     Cultuurpresentatie,-productie en partic. -25 -25
TV5.5     Cultureel erfgoed. -15 -15
TV5.7     Openbaar groen en (openlucht) recreatie. -162 -180
HFDST.5   Sport, cultuur en recreatie. -1.133 -1.193
TV6.1     Samenkracht en burgerparticipatie. -676 -699
TV6.3     Inkomensregelingen. -9.460 -9.755
TV6.6     Maatwerkvoorzieningen (WMO). 0 -13
TV6.71    Maatwerkdienstverlening 18+. -490 -513
TV6.72    Maatwerkdienstverlening 18-. 0 0
HFDST.6   Sociaal domein. -10.626 -10.981
TV7.1     Volksgezondheid. -135 -135
TV7.2     Riolering. -3.212 -2.671
TV7.3     Afval. -5.159 -5.238
TV7.4     Milieubeheer. 0 9
TV7.5     Begraafplaatsen. -53 -55
HFDST.7   Volksgezondheid en milieu. -8.559 -8.090
TV8.1     Ruimtelijke ordening. -174 -396
TV8.2     Grondexploitatie (niet bedr.terr.). -378 -330
TV8.3     Wonen en bouwen. -1.496 -1.999
HFDST.8   Volkshuisv,. RO en Sted. Vern. -2.047 -2.724
SALDO -102.789 -102.258

Controleverklaring

Terug naar navigatie - Controleverklaring


Accountants

 

Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Bijster 39                                             
Postbus 3814                                    
4800 DV Breda                                 

T: +31 (0)76 525 00 00                
F: +31 (0)76 525 00 50                

breda@bakertilly.nl                       
www.bakertilly.nl                            
 
KvK: 24425560                                

Aan de gemeenteraad van Gemeente Overbetuwe

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT


A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van gemeente Overbetuwe te Elst gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

  • Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva van gemeente Overbetuwe op 31 december 2018 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
  • Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2018;
2. het overzicht van baten en lasten over 2018;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen;
4. de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en
5. Het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het Contoleprotocol dat is vastgesteld door de gemeenteraad en het controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van gemeente Overbetuwe zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leiding-gevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereist toelichting juist en volledig is.

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 1.036.000. De bij onze controle toegepaste  goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 2018. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met de gemeenteraad overeengekomen dat wij aan de gemeenteraad tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de EUR 50.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

  • Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen;

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in titel IV in de Gemeentewet en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad voor de jaarrekening

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het college van burgemeester en wethouders is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder het normenkader.

In dit kader is het college van burgemeester en wethouders tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het College van Burgemeester en Wethouders afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeente in staat te stellen de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het College van Burgemeester en Wethouders moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico’s kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

De Raad is als kaderstellend en controlerend orgaan op grond van de Gemeentewet verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeente.


Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door de gemeenteraad, het Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico’s
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
o dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.

Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente;
 
• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het college van burgemeester en wethouders en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

 

• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente;

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het college van burgemeester en wethouders en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de gemeenteraad onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.


Breda, 28 juni 2019
Baker Tilly Berk N.V.


Was getekend,

drs. R.G. de Kort RA