Jaarrekening in een oogopslag

Jaarrekening in een oogopslag

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2018 aan. In de jaarstukken leggen we verantwoording af over de uitvoering van het in de begroting vastgestelde beleid. De jaarstukken bestaan uit twee delen, te weten

  • Het jaarverslag met daarin de programmaverantwoording en de paragrafen.
  • De jaarrekening met daarin een overzicht van de baten en lasten alsmede de balans met bijbehorende toelichtingen.

In de begroting 2018 voorzagen we een overschot van € 1,4 miljoen. Dit overschot parkeerden we in de Algemene Reserve in afwachting van de daadwerkelijke lasten en baten.

Door de stijgende kosten voor de Jeugdzorg bleken de werkelijke lasten in 2018 (€ 103,7 miljoen) hoger dan de baten (€ 102,3 miljoen). Het saldo (€ 1,4 miljoen)  is gelijk aan het geraamde begrotingsoverschot. Daarmee is het gelukt om de forse tegenvaller op de Jeugdzorg binnen de oorspronkelijke begroting op te vangen. Daar staat tegenover we niets toevoegen aan de algemene reserve

Hieronder ziet u een weergave van de werkelijke lasten en baten van 2018.

 WERKELIJKE UITGAVEN 2018  (bedragen afgerond op € 100.000)  
 1. Openbare orde en veiligheid  €        3.500.000
 2. Verkeer, vervoer en waterstaat  €        4.400.000
 3. Economische zaken  €            800.000
 4. Onderwijs  €        5.500.000
 5. Cultuur, sport en recreatie  €        7.900.000
 6. Sociale voorzieningen en maatschapp. dienstverlening  €     45.500.000
 7. Volksgezondheid en milieu  €        8.900.000
 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting €        3.400.000
 9. Financiën en bedrijfsvoering  €     14.500.000
 10. Algemeen bestuur  €        3.000.000
 Totale uitgaven programma’s en bijbehorende projecten  €    97.400.000
 Diverse overige lasten (onvoorz., inning belast., stort. reserves)  €        6.300.000
 Totaal uitgaven  €   103.700.000

 WERKELIJKE INKOMSTEN 2018  (bedragen afgerond op € 100.000)  
 OZB  €        7.200.000
 Afvalstoffenheffing  €        3.900.000
 Rioolheffing  €        2.300.000
 Huuropbrengst accommodaties (o.a. De Helster)  €        1.200.000
 Precariobelasting
€        2.800.000
 Uitkeringen gemeentefonds  €      38.700.000
 Uitkeringen sociaal deelfonds  €      22.000.000
 Rente eigen en vreemd vermogen  €        1.100.000
 Leges (o.a. bouwvergunningen, APV)  €        2.700.000
 Doeluitkeringen Rijk (o.a. WWB)  €        9.100.000
 Onttrekkingen uit reserves  €        2.100.000
 Diverse overige baten (incl. rekeningresultaat)  €     9.200.000
 Totaal inkomsten   €    102.300.000

Zoals hierboven beschreven zit de stijging van de lasten vooral bij de Jeugdzorg. Dit is een ontwikkeling die zich voordoet in veel gemeenten en een structureel effect zal hebben op onze meerjarenbegroting. Over de omvang en de dekkingsmogelijkheden komen we bij u terug in de TR 2-2019 en de Kadernota 2020.

Weerstandsvermogen (mogelijkheden om eenmalige en structurele risico’s op te vangen):
• Structureel: goed
• Eenmalig: ruim voldoende
Uitgangspunt is dat risico’s en verliezen (zie bijv. grondexploitatie) zoveel mogelijk direct worden opgelost en niet naar de toekomst worden verschoven.

De algemene reserve is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen onder andere als gevolg van de positieve rekeningresultaten. Het werkelijke saldo van de Algemene reserves is op 31 december 2018 € 19,3 miljoen. We verwachten dat het saldo de komende jaren niet zo zal toenemen als in de begroting 2019 is gepresenteerd. Het creëren van structurele oplossingen voor stijgende lasten van de Jeugdzorg vraagt tijd. De inzet van de algemene reserve als tijdelijk dekkingsmiddel sluiten we niet uit.

Leeswijzer
In het eerste deel (A) – Jaarverslag – zijn de beleidsmatige en financiële verantwoording van de programma’s en ook de voorgeschreven paragrafen opgenomen. Naast de verplichte programmaverantwoording hebben we hier ook de mutaties ten opzichte van de primaire begroting 2018 toegelicht. In het tweede deel (B) – Jaarrekening - is het overzicht van baten en lasten en de balans opgenomen waarin meer financieel technische informatie en bijbehorende toelichtingen zijn verwerkt. Het laatste deel (C) – Bijlagen - betreft een overzicht van gebruikte afkortingen.