Analyse rekeningresultaat en structurele doorwerking naar 2019

Analyse rekeningresultaat en structurele doorwerking naar 2019

Terug naar navigatie - Analyse rekeningresultaat en structurele doorwerking naar 2019

Analyse rekeningresultaat
Hieronder is een (beknopte) analyse opgenomen van het verschil tussen het werkelijke rekeningresultaat 2018 en het verwachte resultaat op basis van Tussenrapportage 4 - 2018 (TR4 - 2018).

Verwacht saldo 2018 bij TR4 - 2018 930.859
Werkelijk saldo 2018 - 1.416.131
Te verklaren verschil - 2.346.990

 

Budgettaire verschillen > € 100.000 t.o.v. TR4 - 2018  
Nadelen  
Hogere bestedingen Sociaal Domein (Jeugdzorg) - 1.886.000
Meerkosten onderhoud groen door derden en materieel groen - 320.000
Netto nadeel op de overheadkosten - 231.000
Meerkosten taakveld bijstandsverlening  - 231.000
Storting in voorzieningen dubieuze debiteuren en debiteuren belastingen - 179.000
Lagere toerekening (voornamelijk loonkosten en overhead) aan taakveld riolering - 172.000
Lagere rente over voorzieningen en renteresultaat - 171.000
Totaal nadelen  - 3.190.000
   
Voordelen  
Hogere Algemene Uitkering (o.a. decembercirculaire 2018) 446.000
Niet bestede middelen uitvoering asielakkoord (statushouders) 280.000
Niet bestede middelen armoedebestrijding kinderen (Klijnsmagelden) 180.000
Lagere kapitaallasten onderwijshuisvesting 160.000
Onderuitputting onderwijsbeleid en leerlingenzaken 134.000
Meeropbrengst bouwleges 131.000
Totaal voordelen  1.331.000
Saldo kleinere overige voor- en nadelen (per saldo nadeel) - 577.000
Totaal verklaard lager voordelig resultaat - 2.346.990Structurele doorwerking naar 2019
De meeste afwijkingen ten opzichte van de  TR4 - 2018 zijn incidenteel en hebben geen effect op de begroting 2019 en verder. Dit geldt niet voor de afwijking op het taakveld Milieubeheer (€ 17.000 voordeel) en de hogere lasten op het taakveld Jeugd.
  Gebleken is dat de uitvoering van de Jeugdwet niet mogelijk is de middelen die het rijk hiervoor beschikbaar stelde.   Wat dit exact betekent voor onze meerjarenbegroting brengen wij bij de tussenrapportage 2019 en de Kadernota 2020-2023 in beeld.

Taakveld Voordeel Nadeel
7.4 Milieubeheer 17.000  
Jeugdwet   PM
Totaal 17.000 PM


Structurele voor- en nadelen op het product riolering (TV 7.2) zijn in bovenstaand staatje buiten beschouwing gelaten omdat deze in de betreffende tarieven worden verwerkt.