Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2017
  1. Blz. 2 Intro begrotingsapp
  2. Blz. 3 Digitaal en transparant!
  3. Blz. 4 Programma’s
   1. Blz. 5 Jaarrekening in een oogopslag
    1. Blz. 6 Jaarrekening in een oogopslag
   2. Blz. 7 Analyse rekeningresultaat en structurele doorwerking naar 2018
    1. Blz. 8 Analyse rekeningresultaat en structurele doorwerking naar 2018
   3. Blz. 9 Bestemming rekeningresultaat
    1. Blz. 10 Bestemming rekeningresultaat
   4. Blz. 11 A. JAARVERSLAG
    1. Blz. 12 Programma's
    2. Blz. 13 Programma 1 Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 14 Wat hebben we in 2017 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht?
     2. Blz. 15 Financiële verantwoording Programma 1 Openbare orde en veiligheid
     3. Blz. 16 Financiële verantwoording Programma 1 Openbare orde en veiligheid
     4. Blz. 17 Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
     5. Blz. 18 Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid
    3. Blz. 19 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
     1. Blz. 20 Wat hebben we in 2017 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht?
     2. Blz. 21 Financiële verantwoording Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
     3. Blz. 22 Financiële verantwoording Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
     4. Blz. 23 Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer
     5. Blz. 24 Taakveld 2.2 Parkeren
     6. Blz. 25 Taakveld 2.5 Openbaar vervoer
    4. Blz. 26 Programma 3 Economische zaken
     1. Blz. 27 Wat hebben we in 2017 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht?
     2. Blz. 28 Financiële verantwoording Programma 3 Economische zaken
     3. Blz. 29 Financiële verantwoording Programma 3 Economische zaken
     4. Blz. 30 Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling
     5. Blz. 31 Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
     6. Blz. 32 Taakveld 3.3 Bedrijfsloket- en regelingen
    5. Blz. 33 Programma 4 Onderwijs
     1. Blz. 34 Wat hebben we in 2017 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht?
     2. Blz. 35 Financiële verantwoording Programma 4 Onderwijs
     3. Blz. 36 Financiële verantwoording Programma 4 Onderwijs
     4. Blz. 37 Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs
     5. Blz. 38 Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
     6. Blz. 39 Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
    6. Blz. 40 Programma 5 Cultuur, sport en recreatie
     1. Blz. 41 Wat hebben we in 2017 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht?
     2. Blz. 42 Financiële verantwoording Programma 5 Cultuur, sport en recreatie
     3. Blz. 43 Financiële verantwoording Programma 5 Cultuur, sport en recreatie
     4. Blz. 44 Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
     5. Blz. 45 Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
     6. Blz. 46 Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
     7. Blz. 47 Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed
     8. Blz. 48 Taakveld 5.6 Media (bibliotheek en lokale omroep)
     9. Blz. 49 Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
    7. Blz. 50 Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
     1. Blz. 51 Wat hebben we in 2017 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht?
     2. Blz. 52 Financiële verantwoording Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
     3. Blz. 53 Financiële verantwoording Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
     4. Blz. 54 Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
     5. Blz. 55 Taakveld 6.2 Wijkteams
     6. Blz. 56 Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
     7. Blz. 57 Taakveld 6.4 Begeleide participatie
     8. Blz. 58 Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
     9. Blz. 59 Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
     10. Blz. 60 Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
     11. Blz. 61 Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
     12. Blz. 62 Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
    8. Blz. 63 Programma 7 Volksgezondheid en milieu
     1. Blz. 64 Wat hebben we in 2017 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht?
     2. Blz. 65 Financiële verantwoording Programma 7 Volksgezondheid en milieu
     3. Blz. 66 Financiële verantwoording Programma 7 Volksgezondheid en milieu
     4. Blz. 67 Taakveld 7.1 Volksgezondheid
     5. Blz. 68 Taakveld 7.2 Riolering
     6. Blz. 69 Taakveld 7.3 Afval
     7. Blz. 70 Taakveld 7.4 Milieubeheer
     8. Blz. 71 Taakveld 7.5 Begraafplaatsen
    9. Blz. 72 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
     1. Blz. 73 Wat hebben we in 2017 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht?
     2. Blz. 74 Financiële verantwoording Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
     3. Blz. 75 Financiële verantwoording Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
     4. Blz. 76 Taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening
     5. Blz. 77 Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
     6. Blz. 78 Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
    10. Blz. 79 Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering
     1. Blz. 80 Wat hebben we in 2017 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verrricht?
     2. Blz. 81 Financiële verantwoording Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering
     3. Blz. 82 Financiële verantwoording Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering
     4. Blz. 83 Taakveld 0.4 Overhead
    11. Blz. 84 Programma 10 Algemeen bestuur
     1. Blz. 85 Wat hebben we in 2017 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht?
     2. Blz. 86 Financiële verantwoording Programma 10 Algemeen bestuur
     3. Blz. 87 Financiële verantwoording Programma 10 Algemeen bestuur
     4. Blz. 88 Taakveld 0.1 Bestuur
     5. Blz. 89 Taakveld 0.2 Burgerzaken
    12. Blz. 90 Paragrafen
    13. Blz. 91 I. Lokale lasten
     1. Blz. 92 1.Inleiding
     2. Blz. 93 2. Het beleidskader van de lokale heffingen
     3. Blz. 94 3. Lokale lastendruk in vergelijking met het regionale en landelijke beeld
     4. Blz. 95 4. De kostendekking
    14. Blz. 96 II. Weerstandsvermogen
     1. Blz. 97 1. Algemeen
     2. Blz. 98 2. Incidenteel weerstandsvermogen
     3. Blz. 99 3. Structureel weerstandsvermogen
     4. Blz. 100 Kengetallen
    15. Blz. 101 III. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 102 1. Inleiding
     2. Blz. 103 2. Welke afspraken zijn over het onderhoud van de kapitaalgoederen gemaakt?
     3. Blz. 104 Kwaliteitsniveaus
     4. Blz. 105 4. In plannen vastgelegde kwaliteitsniveaus van het onderhoud
     5. Blz. 106 5. Financiële consequenties
    16. Blz. 107 IV. Financiering
     1. Blz. 108 1. Algemene ontwikkelingen
     2. Blz. 109 2. Gemeentefinanciering
    17. Blz. 110 V. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 111 1. Bedrijfsvoeringsparagraaf begroting 2017
    18. Blz. 112 VI. Verbonden partijen
     1. Blz. 113 Verbonden partijen
    19. Blz. 114 VII. Grondbeleid
     1. Blz. 115 Grondbeleid
   5. Blz. 116 B. JAARREKENING
    1. Blz. 117 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
     1. Blz. 118 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    2. Blz. 119 Overzicht van baten en lasten
     1. Blz. 120 Overzicht van baten en lasten
    3. Blz. 121 Toelichting overzicht van baten en lasten
     1. Blz. 122 Toelichting overzicht van baten en lasten
    4. Blz. 123 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 124 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
    5. Blz. 125 Toelichting algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 126 Toelichting algemene dekkingsmiddelen
    6. Blz. 127 Mutaties op reserves
     1. Blz. 128 Mutaties op reserves
    7. Blz. 129 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
     1. Blz. 130 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
    8. Blz. 131 Toelichting op reserves
     1. Blz. 132 Toelichting op reserves
    9. Blz. 133 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid
     1. Blz. 134 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid
    10. Blz. 135 Toelichting begrotingsrechtmatigheid
     1. Blz. 136 Toelichting begrotingsrechtmatigheid
    11. Blz. 137 Overzicht incidentele baten en lasten
     1. Blz. 138 Overzicht incidentele baten en lasten
    12. Blz. 139 Overzicht aanwending onvoorzien
     1. Blz. 140 Overzicht aanwending onvoorzien
    13. Blz. 141 Balans
     1. Blz. 142 Balans
    14. Blz. 143 Balans per 31 december 2017
     1. Blz. 144 Balans per 31 december 2017
    15. Blz. 145 Toelichting op de balans
     1. Blz. 146 Toelichting op de balans
    16. Blz. 147 Overige gegevens
    17. Blz. 148 Gebeurtenissen na balansdatum
     1. Blz. 149 Gebeurtenissen na balansdatum
    18. Blz. 150 WNT
     1. Blz. 151 WNT
    19. Blz. 152 Overzicht SISA
     1. Blz. 153 Overzicht SISA
   6. Blz. 154 C. BIJLAGEN
    1. Blz. 155 Lijst met gebruikte afkortingen
     1. Blz. 156 Lijst met gebruikte afkortingen
    2. Blz. 157 Controleverklaring
     1. Blz. 158 Controleverklaring
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap