Sitemap

Jaarstukken 2017 Blz. 1
Intro begrotingsapp Blz. 2
Digitaal en transparant! Blz. 3
Programma’s Blz. 4
Jaarrekening in een oogopslag Blz. 5
Jaarrekening in een oogopslag Blz. 6
Analyse rekeningresultaat en structurele doorwerking naar 2018 Blz. 7
Analyse rekeningresultaat en structurele doorwerking naar 2018 Blz. 8
Bestemming rekeningresultaat Blz. 9
Bestemming rekeningresultaat Blz. 10
A. JAARVERSLAG Blz. 11
Programma's Blz. 12
Programma 1 Openbare orde en veiligheid Blz. 13
Wat hebben we in 2017 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 14
Financiële verantwoording Programma 1 Openbare orde en veiligheid Blz. 15
Financiële verantwoording Programma 1 Openbare orde en veiligheid Blz. 16
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 17
Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid Blz. 18
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 19
Wat hebben we in 2017 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 20
Financiële verantwoording Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 21
Financiële verantwoording Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 22
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer Blz. 23
Taakveld 2.2 Parkeren Blz. 24
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer Blz. 25
Programma 3 Economische zaken Blz. 26
Wat hebben we in 2017 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 27
Financiële verantwoording Programma 3 Economische zaken Blz. 28
Financiële verantwoording Programma 3 Economische zaken Blz. 29
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Blz. 30
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 31
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket- en regelingen Blz. 32
Programma 4 Onderwijs Blz. 33
Wat hebben we in 2017 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 34
Financiële verantwoording Programma 4 Onderwijs Blz. 35
Financiële verantwoording Programma 4 Onderwijs Blz. 36
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 37
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 38
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 39
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Blz. 40
Wat hebben we in 2017 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 41
Financiële verantwoording Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Blz. 42
Financiële verantwoording Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Blz. 43
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Blz. 44
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Blz. 45
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 46
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Blz. 47
Taakveld 5.6 Media (bibliotheek en lokale omroep) Blz. 48
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 49
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Blz. 50
Wat hebben we in 2017 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 51
Financiële verantwoording Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Blz. 52
Financiële verantwoording Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Blz. 53
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 54
Taakveld 6.2 Wijkteams Blz. 55
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Blz. 56
Taakveld 6.4 Begeleide participatie Blz. 57
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 58
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 59
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 60
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 61
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 62
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 63
Wat hebben we in 2017 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 64
Financiële verantwoording Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 65
Financiële verantwoording Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 66
Taakveld 7.1 Volksgezondheid Blz. 67
Taakveld 7.2 Riolering Blz. 68
Taakveld 7.3 Afval Blz. 69
Taakveld 7.4 Milieubeheer Blz. 70
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen Blz. 71
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 72
Wat hebben we in 2017 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 73
Financiële verantwoording Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 74
Financiële verantwoording Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 75
Taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 76
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Blz. 77
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Blz. 78
Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering Blz. 79
Wat hebben we in 2017 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verrricht? Blz. 80
Financiële verantwoording Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering Blz. 81
Financiële verantwoording Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering Blz. 82
Taakveld 0.4 Overhead Blz. 83
Programma 10 Algemeen bestuur Blz. 84
Wat hebben we in 2017 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 85
Financiële verantwoording Programma 10 Algemeen bestuur Blz. 86
Financiële verantwoording Programma 10 Algemeen bestuur Blz. 87
Taakveld 0.1 Bestuur Blz. 88
Taakveld 0.2 Burgerzaken Blz. 89
Paragrafen Blz. 90
I. Lokale lasten Blz. 91
1.Inleiding Blz. 92
2. Het beleidskader van de lokale heffingen Blz. 93
3. Lokale lastendruk in vergelijking met het regionale en landelijke beeld Blz. 94
4. De kostendekking Blz. 95
II. Weerstandsvermogen Blz. 96
1. Algemeen Blz. 97
2. Incidenteel weerstandsvermogen Blz. 98
3. Structureel weerstandsvermogen Blz. 99
Kengetallen Blz. 100
III. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 101
1. Inleiding Blz. 102
2. Welke afspraken zijn over het onderhoud van de kapitaalgoederen gemaakt? Blz. 103
Kwaliteitsniveaus Blz. 104
4. In plannen vastgelegde kwaliteitsniveaus van het onderhoud Blz. 105
5. Financiële consequenties Blz. 106
IV. Financiering Blz. 107
1. Algemene ontwikkelingen Blz. 108
2. Gemeentefinanciering Blz. 109
V. Bedrijfsvoering Blz. 110
1. Bedrijfsvoeringsparagraaf begroting 2017 Blz. 111
VI. Verbonden partijen Blz. 112
Verbonden partijen Blz. 113
VII. Grondbeleid Blz. 114
Grondbeleid Blz. 115
B. JAARREKENING Blz. 116
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 117
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 118
Overzicht van baten en lasten Blz. 119
Overzicht van baten en lasten Blz. 120
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 121
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 122
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 123
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 124
Toelichting algemene dekkingsmiddelen Blz. 125
Toelichting algemene dekkingsmiddelen Blz. 126
Mutaties op reserves Blz. 127
Mutaties op reserves Blz. 128
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 129
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 130
Toelichting op reserves Blz. 131
Toelichting op reserves Blz. 132
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Blz. 133
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Blz. 134
Toelichting begrotingsrechtmatigheid Blz. 135
Toelichting begrotingsrechtmatigheid Blz. 136
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 137
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 138
Overzicht aanwending onvoorzien Blz. 139
Overzicht aanwending onvoorzien Blz. 140
Balans Blz. 141
Balans Blz. 142
Balans per 31 december 2017 Blz. 143
Balans per 31 december 2017 Blz. 144
Toelichting op de balans Blz. 145
Toelichting op de balans Blz. 146
Overige gegevens Blz. 147
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 148
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 149
WNT Blz. 150
WNT Blz. 151
Overzicht SISA Blz. 152
Overzicht SISA Blz. 153
C. BIJLAGEN Blz. 154
Lijst met gebruikte afkortingen Blz. 155
Lijst met gebruikte afkortingen Blz. 156
Controleverklaring Blz. 157
Controleverklaring Blz. 158
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap