Meer
Publicatiedatum: 28-06-2018

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2017 Blz. 1  
Intro begrotingsapp Blz. 2  
Digitaal en transparant! Blz. 3  
Programma’s Blz. 4  
Jaarrekening in een oogopslag Blz. 5  
Jaarrekening in een oogopslag Blz. 6  
Analyse rekeningresultaat en structurele doorwerking naar 2018 Blz. 7  
Analyse rekeningresultaat en structurele doorwerking naar 2018 Blz. 8  
Bestemming rekeningresultaat Blz. 9  
Bestemming rekeningresultaat Blz. 10  
A. JAARVERSLAG Blz. 11  
Programma's Blz. 12  
Programma 1 Openbare orde en veiligheid Blz. 13  
Wat hebben we in 2017 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 14  
Financiële verantwoording Programma 1 Openbare orde en veiligheid Blz. 15  
Financiële verantwoording Programma 1 Openbare orde en veiligheid Blz. 16  
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 17  
Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid Blz. 18  
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 19  
Wat hebben we in 2017 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 20  
Financiële verantwoording Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 21  
Financiële verantwoording Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 22  
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer Blz. 23  
Taakveld 2.2 Parkeren Blz. 24  
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer Blz. 25  
Programma 3 Economische zaken Blz. 26  
Wat hebben we in 2017 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 27  
Financiële verantwoording Programma 3 Economische zaken Blz. 28  
Financiële verantwoording Programma 3 Economische zaken Blz. 29  
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Blz. 30  
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 31  
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket- en regelingen Blz. 32  
Programma 4 Onderwijs Blz. 33  
Wat hebben we in 2017 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 34  
Financiële verantwoording Programma 4 Onderwijs Blz. 35  
Financiële verantwoording Programma 4 Onderwijs Blz. 36  
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 37  
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 38  
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 39  
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Blz. 40  
Wat hebben we in 2017 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 41  
Financiële verantwoording Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Blz. 42  
Financiële verantwoording Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Blz. 43  
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Blz. 44  
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Blz. 45  
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 46  
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Blz. 47  
Taakveld 5.6 Media (bibliotheek en lokale omroep) Blz. 48  
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 49  
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Blz. 50  
Wat hebben we in 2017 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 51  
Financiële verantwoording Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Blz. 52  
Financiële verantwoording Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Blz. 53  
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 54  
Taakveld 6.2 Wijkteams Blz. 55  
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Blz. 56  
Taakveld 6.4 Begeleide participatie Blz. 57  
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 58  
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 59  
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 60  
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 61  
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 62  
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 63  
Wat hebben we in 2017 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 64  
Financiële verantwoording Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 65  
Financiële verantwoording Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 66  
Taakveld 7.1 Volksgezondheid Blz. 67  
Taakveld 7.2 Riolering Blz. 68  
Taakveld 7.3 Afval Blz. 69  
Taakveld 7.4 Milieubeheer Blz. 70  
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen Blz. 71  
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 72  
Wat hebben we in 2017 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 73  
Financiële verantwoording Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 74  
Financiële verantwoording Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 75  
Taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 76  
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Blz. 77  
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Blz. 78  
Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering Blz. 79  
Wat hebben we in 2017 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verrricht? Blz. 80  
Financiële verantwoording Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering Blz. 81  
Financiële verantwoording Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering Blz. 82  
Taakveld 0.4 Overhead Blz. 83  
Programma 10 Algemeen bestuur Blz. 84  
Wat hebben we in 2017 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 85  
Financiële verantwoording Programma 10 Algemeen bestuur Blz. 86  
Financiële verantwoording Programma 10 Algemeen bestuur Blz. 87  
Taakveld 0.1 Bestuur Blz. 88  
Taakveld 0.2 Burgerzaken Blz. 89  
Paragrafen Blz. 90  
I. Lokale lasten Blz. 91  
1.Inleiding Blz. 92  
2. Het beleidskader van de lokale heffingen Blz. 93  
3. Lokale lastendruk in vergelijking met het regionale en landelijke beeld Blz. 94  
4. De kostendekking Blz. 95  
II. Weerstandsvermogen Blz. 96  
1. Algemeen Blz. 97  
2. Incidenteel weerstandsvermogen Blz. 98  
3. Structureel weerstandsvermogen Blz. 99  
Kengetallen Blz. 100  
III. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 101  
1. Inleiding Blz. 102  
2. Welke afspraken zijn over het onderhoud van de kapitaalgoederen gemaakt? Blz. 103  
Kwaliteitsniveaus Blz. 104  
4. In plannen vastgelegde kwaliteitsniveaus van het onderhoud Blz. 105  
5. Financiële consequenties Blz. 106  
IV. Financiering Blz. 107  
1. Algemene ontwikkelingen Blz. 108  
2. Gemeentefinanciering Blz. 109  
V. Bedrijfsvoering Blz. 110  
1. Bedrijfsvoeringsparagraaf begroting 2017 Blz. 111  
VI. Verbonden partijen Blz. 112  
Verbonden partijen Blz. 113  
VII. Grondbeleid Blz. 114  
Grondbeleid Blz. 115  
B. JAARREKENING Blz. 116  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 117  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 118  
Overzicht van baten en lasten Blz. 119  
Overzicht van baten en lasten Blz. 120  
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 121  
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 122  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 123  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 124  
Toelichting algemene dekkingsmiddelen Blz. 125  
Toelichting algemene dekkingsmiddelen Blz. 126  
Mutaties op reserves Blz. 127  
Mutaties op reserves Blz. 128  
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 129  
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 130  
Toelichting op reserves Blz. 131  
Toelichting op reserves Blz. 132  
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Blz. 133  
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Blz. 134  
Toelichting begrotingsrechtmatigheid Blz. 135  
Toelichting begrotingsrechtmatigheid Blz. 136  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 137  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 138  
Overzicht aanwending onvoorzien Blz. 139  
Overzicht aanwending onvoorzien Blz. 140  
Balans Blz. 141  
Balans Blz. 142  
Balans per 31 december 2017 Blz. 143  
Balans per 31 december 2017 Blz. 144  
Toelichting op de balans Blz. 145  
Toelichting op de balans Blz. 146  
Overige gegevens Blz. 147  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 148  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 149  
WNT Blz. 150  
WNT Blz. 151  
Overzicht SISA Blz. 152  
Overzicht SISA Blz. 153  
C. BIJLAGEN Blz. 154  
Lijst met gebruikte afkortingen Blz. 155  
Lijst met gebruikte afkortingen Blz. 156  
Controleverklaring Blz. 157  
Controleverklaring Blz. 158