Intro begrotingsapp

Digitaal en transparant!

Hierbij presenteren wij u de jaarstukken over 2017.

In de Kadernota 2017 en Programmabegroting 2017 zijn we met u de beleidskaders overeen gekomen die van toepassing waren op het afgelopen jaar. Aan de hand van de geactualiseerde Uitvoeringsagenda 2016-2018 hebben we daarbij concreet bij elk programma speerpunten benoemd voor het afgelopen jaar. In deze jaarstukken 2017 lichten wij toe wat we het afgelopen jaar van deze voornemens hebben gerealiseerd en welke concrete activiteiten we daarvoor hebben verricht.

In de primaire Programmabegroting 2017 presenteerden wij u een voordelig begrotingssaldo van € 1,3 miljoen dat conform besluitvorming is toegevoegd aan de algemene reserve. Uit de voorliggende jaarcijfers 2017 blijkt dat we vervolgens een overschot van € 3,2 miljoen hebben gerealiseerd. In de laatste tussenrapportage van 2017 (TR4 - 2017) werd een begrotingsoverschot verwacht van € 4,1 miljoen. In deze jaarstukken is het rekeningresultaat geanalyseerd waarbij we een vergelijking maken ten opzichte van het geraamde resultaat in TR4 - 2017. Het verloop van dit overschot hebben wij nader uiteengezet in de vier tussenrapportages van het afgelopen jaar. De voordelige aanpassingen betroffen onder meer de lagere exploitatielasten en een voordelig resultaat op de grondexploitatie. Aan de andere kant was sprake van hogere kosten voor Sociaal Domein (Jeugdzorg).

In de lijn van het door ons toegepaste solide financieel beleid stellen we voor om een groot deel van het voordelige resultaat aan de algemene reserve toe te voegen. Hiermee kunnen we ons weerstandsvermogen verder vergroten en zijn we in staat om financiële risico’s op te vangen. Hiermee sluiten we aan bij de door u begin dit jaar vastgestelde kaders zoals verwoord in de Nota Risicomanagement.

Namens het college van B&W,

 

Toon van Asseldonk

 

 

Burgemeester van Overbetuwe