Jaarrekening in een oogopslag

Jaarrekening in een oogopslag

Terug naar navigatie - Jaarrekening in een oogopslag

In de jaarstukken 2017 leggen wij verantwoording af over uitvoering van de begroting 2017.
De jaarstukken bestaan uit (zie ook uitgebreide inhoudsopgave voorin):
• het jaarverslag
• de jaarrekening

Onderstaand een weergave van de werkelijke uitgaven en inkomsten van het afgelopen jaar 2017.

 WERKELIJKE UITGAVEN 2017  (bedragen afgerond op € 100.000)  
 1. Openbare orde en veiligheid  €        3.100.000
 2. Verkeer, vervoer en waterstaat  €        5.000.000
 3. Economische zaken  €        1.800.000
 4. Onderwijs  €        6.000.000
 5. Cultuur, sport en recreatie  €        7.100.000
 6. Sociale voorzieningen en maatschapp. dienstverlening  €      42.800.000
 7. Volksgezondheid en milieu  €      15.800.000
 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting  €        4.800.000
 9. Financiën en bedrijfsvoering  €      13.100.000
 10. Algemeen bestuur  €        4.000.000
 Totale uitgaven programma’s en bijbehorende projecten  €    103.500.000
 Diverse overige lasten (onvoorz., inning belast., stort. reserves)  €        8.100.000
 Totaal uitgaven  €    111.600.000 WERKELIJKE INKOMSTEN 2017  (bedragen afgerond op € 100.000)  
 OZB  €        7.000.000
 Afvalstoffenheffing  €        3.600.000
 Rioolheffing  €        2.400.000
 Huuropbrengst accommodaties (o.a. De Helster)  €        1.200.000
 Uitkeringen gemeentefonds  €      36.200.000
 Uitkeringen sociaal deelfonds  €      20.800.000
 Rente eigen en vreemd vermogen  €        1.300.000
 Leges (o.a. bouwvergunningen, APV)  €        2.100.000
 Doeluitkeringen Rijk (o.a. WWB)  €        8.400.000
 Onttrekkingen uit reserves  €      11.100.000
 Diverse overige baten (incl. rekeningresultaat)  €      20.700.000
 Totaal inkomsten   €    114.800.000
Rekeningsoverschot 2017 € 3,2 miljoen waarvan € 2,3 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene reserve.


Grootste voordelen: vrijval voorziening verliesgevende complexen € 2,1 miljoen, tussentijdse winstneming complex Elst Zuid € 0,6 miljoen, niet bestede middelen uitvoering asielakkoord (statushouders) € 0,4 miljoen (zie bestemming resultaat 2017) en hogere tussentijdse winstneming PvMG € 0,3 miljoen.
Grootste nadelen: meerkosten Sociaal Domein (Jeugdzorg) € 2,6 miljoen, stortingen in voorziening pensioenen en wachtgelden wethouders € 1,0 miljoen.

Per programma is vermeld wat we in 2017 hebben gerealiseerd met betrekking tot de speerpunten van de Uitvoeringsagenda (UA) zoals deze opgenomen zijn in de Programmabegroting 2017.


Weerstandsvermogen (mogelijkheden om eenmalige en structurele risico’s op te vangen):
• Structureel: goed
• Eenmalig: redelijk goed.
Uitgangspunt is dat risico’s en verliezen (zie bijv. grondexploitatie) zoveel mogelijk direct worden opgelost en niet naar de toekomst worden verschoven.

De algemene reserve is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen onder andere als gevolg van de positieve rekeningresultaten  2015 en 2016. Inmiddels is het saldo zo'n € 20 miljoen en de verwachting is dat het saldo de komende jaren nog verder zal toenemen door voornamelijk de verwachte begrotingsoverschotten en opbrengst precariobelasting.


Leeswijzer
In het eerste deel (A) – Jaarverslag – zijn de beleidsmatige en financiële verantwoording van de programma’s en ook de voorgeschreven paragrafen opgenomen. Naast de verplichte programmaverantwoording hebben we hier ook de mutaties ten opzichte van de primaire begroting 2017 toegelicht. In het tweede deel (B) – Jaarrekening - is het overzicht van baten en lasten en de balans opgenomen waarin meer financieel technische informatie en bijbehorende toelichtingen zijn verwerkt. Het laatste deel (C) – Bijlagen - betreft een overzicht van gebruikte afkortingen.