Bestemming rekeningresultaat

Bestemming rekeningresultaat

Terug naar navigatie - Bestemming rekeningresultaat

Toelichting
Het rekeningoverschot over 2017 bedraagt € 3.237.936. Wij stellen voor om via de bestemming van het rekeningresultaat een bedrag van € 911.100 nader te bestemmen. Hierdoor zal er op basis van deze jaarrekening in totaal € 2.326.836 aan de algemene reserve worden toegevoegd.

Vorming nieuwe BR kapitaallasten Bemmelseweg
In de exploitatie van grondcomplex De Merm was rekening gehouden  met een bijdrage aan het project Bemmelseweg (interne order). Op grond van de BBV-voorschriften is het echter met ingang van 2017 niet meer toegestaan om deze bijdrage op te nemen in de grondexploitatie . Dit had een positief effect van € 485.100 op de grondexploitatie van het complex De Merm. Het resultaat zal nu € 485.100 minder nadelig uitkomen en dus kon € 485.100 vrijvallen uit de voorziening verliesgevende complexen. In de raming van het project Bemmelseweg is deze bijdrage echter wel nodig ter dekking van de uitgaven. Voorgesteld wordt om de vrijval van € 485.100 te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve kapitaallasten Bemmelseweg.

Taakmutatie Algemene Uitkering
In het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom is afgesproken om zowel het partieel effect op het gemeentefonds door de extra rijksuitgaven aan eerstejaarsopvang als de extra middelen voor integratie en participatie van vergunninghouders aan gemeenten beschikbaar te stellen volgens het uitgangspunt ‘geld volgt vergunninghouder’. Via de Algemene Uitkering is in 2017 in totaal € 469.000 ontvangen voor de verhoogde asielinstroom partieel effect en participatie. Hiervan is € 43.000 besteed. Voorgesteld wordt om het restant van € 426.000 geoormerkt te storten in de algemene reserve en te gebruiken ter dekking van uitgaven hiervoor in 2018.

Resumé

Rekeningresultaat 2017 3.237.936
Vorming nieuwe BR Kapitaallasten Bemmelseweg - 485.100
Geoormerkte storting in AR niet bestede middelen verhoogde asielinstroom    - 426.000
Toevoeging aan de Algemene Reserve 2.326.836