B. JAARREKENING

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Terug naar navigatie - Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de financiële verordening gemeente Overbetuwe 2017, vastgesteld door de raad op 6 december 2016 en de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. 

In deze toelichting worden de balansposten nader toegelicht.

1.       Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2017 van de commissie BBV het volgende. Gemeenten kunnen op basis van de overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht. De gemeente zal deze onzekerheid in de jaarstukken moeten noemen, ook al ligt de oorzaak niet bij de gemeente.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

2.       Balans
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen en de waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.

Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief worden annuiteitsgewijs in maximaal 5 jaar afgeschreven.Saldi van agio en disagio en kosten van sluiten van geldleningen worden afgeschreven in een termijn die gelijk is aan de looptijd van de lening.

Met ingang van 2016 schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor dat bijdrage in de activa van derden wordt gepresenteerd onder de immateriële vaste activa. Tot en met 2015 werden deze conform de BBV gepresenteerd onder de financiële vast activa.

Bijdragen aan activa van derden worden geactiveerd. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Materiële vaste activa 
Deze materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen vervaardigings- c.q. verkrijgingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht, waarbij wordt afgeschreven op het saldo.

- Materiële vaste activa met economisch nut

Materiële vaste activa met economisch nut worden annuiteitsgewijs afgeschreven in:

 1. 60 jaar: aanleg van riolen
 2. 45 jaar: aanleg van pomphutten en persleidingen
 3. 40 jaar: nieuwbouw woonruimten en bedrijfsgebouwen
 4. 25 jaar: renovatie, restauratie woonruimten en bedrijfsgebouwen
 5. 15 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen, aanleg van pompinstallaties
 6. 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen, telefooninstallaties, kantoormeubilair, schoolmeubilair, aanleg tijdelijke terreinwerken, nieuwbouw tijdelijke woonruimten en bedrijfsgebouwen, groot onderhoud woonruimten en bedrijfsgebouwen
 7. 5 jaar: automatiseringsapparatuur en programmatuur
 8. afschrijvingstermijn afzonderlijk vast te stellen: unieke projecten niet vallend onder het bovenstaande.

Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.
Activa met een verkrijgingspijs van minder dan € 5.000,- worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemde worden altijd geactiveerd. 

Conform de notitie grondexploitaties 2016 van de commissie BBV zijn NIEGG en bouwgronden in exploitatie (BIE) die per 1 januari 2016 uit exploitatie zijn genomen, op basis van een
overgangsbepaling tegen de boekwaarde per 1 januari 2016 (ingangsdatum Wijzigingsbesluit) geherrubriceerd naar de materiële vaste activa. Deze overgangsbepaling heeft een looptijd van 4 jaar. Uiterlijk 31 december 2019 zal een toets plaatsvinden op de marktwaarde van deze gronden tegen de geldende bestemming op het moment van de marktwaardetoets. Wordt daarbij een duurzame waardevermindering vastgesteld, dan zal dat uiterlijk 31 december 2019 leiden tot een afwaardering van deze gronden.

- Materiele vaste activa met maatschappelijk nut
Met ingang van 2017 is het niet meer toegestaan om kapitaaluitgaven met een meerjarig maatschappelijk nut gedaan in de openbare ruimte onder aftrek van bijdragen van derden en bestemmingsreserves in één keer ten laste van de exploitatie te brengen. Deze investeringen moeten met ingang van 2017 worden geactiveerd en afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur.

Kapitaaluitgaven in de openbare ruimte met een meerjarig maatschappelijk nut (aanleg, groot onderhoud en reconstructie van wegen, waterwegen, civiele kunstwerken, groen en kunstwerken) worden afgeschreven in 20 jaar.

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.

Voorraden
De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), alsmede de rentekosten berekend zoals voorgeschreven in het BBV en de administratie- en beheerskosten.

Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Hiervoor moet het resultaat op de grondexploitatie wel op betrouwbare wijze kunnen worden ingeschat. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:

 

 1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat.
 2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht.
 3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Uitzettingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen hun nominale waarde onder aftrek van eventuele noodzakelijk geachte voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende activa
De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Passiva
Voor zover niet anders vermeld, zijn de passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.
De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.
De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die terzake geformuleerd zijn. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid terzake nader uiteengezet.

Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor:
a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten.
b. bestaande risico’s op balansdatum terzake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is.
c. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie.
d. Van derden verkregen middelen (niet zijnde rijk, provincie, EU) die specifiek besteed moeten worden.

Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en Garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten

 

  Primaire begroting   Begroting na wijziging   Realisatie 2017
Programma baten lasten saldo   baten lasten saldo   baten lasten saldo
Openbare orde en veiligheid -65.544 2.812.336 2.746.792   -104.227 3.120.731 3.016.504   -232.962 3.145.316 2.912.354
Verkeer, vervoer en waterstaat -66.299 3.754.353 3.688.054   -25.699 3.815.660 3.789.961   -258.683 5.020.232 4.761.548
Economische zaken -618.194 786.725 168.531   -618.734 811.207 192.473   -5.648.362 1.774.793 -3.873.569
Onderwijs -303.071 5.983.733 5.680.662   -374.009 6.051.406 5.677.397   -313.449 5.989.939 5.676.491
Cultuur, sport en recreatie -1.120.974 6.883.520 5.762.546   -1.125.014 7.168.148 6.043.134   -1.132.384 7.084.717 5.952.333
Sociale voorzieningen en maatsch.dienstverlening -10.132.232 39.246.570 29.114.338   -10.212.814 41.168.575 30.955.761   -10.157.704 42.788.662 32.630.958
Volksgezondheid en milieu -8.306.840 8.476.006 169.166   -8.748.711 15.975.306 7.226.595   -8.467.841 15.837.923 7.370.082
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting -1.379.767 2.145.806 766.039   -1.473.009 2.466.044 993.035   -7.367.206 4.745.584 -2.621.622
Financien en bedrijfsvoering -1.119 12.638.778 12.637.659   -1.119 12.756.240 12.755.121   -24.833 13.093.402 13.068.569
Algemeen bestuur -722.584 2.893.386 2.170.802   -1.035.671 2.930.291 1.894.620   -1.118.568 4.010.797 2.892.229
                       
Subtotaal Programma's -22.716.624 85.621.213 62.904.589   -23.719.007 96.263.608 72.544.601   -34.721.992 103.491.365 68.769.372
                       
Algemene dekkingsmiddelen                      
Lokale heffingen -8.335.872 467.063 -7.868.809   -10.391.582 462.963 -9.928.619   -10.410.785 387.201 -10.023.584
Algemene uitkeringen -56.072.168 0 -56.072.168   -56.898.867 0 -56.898.867   -56.962.864 0 -56.962.864
Dividend -184.397 30.208 -154.189   -242.683 30.208 -212.475   -227.905 28.484 -199.421
Saldo financieringsfunctie -1.356.075 18.275 -1.337.800   -1.337.075 -453.808 -1.790.883   -1.267.885 -594.548 -1.862.433
Overige algemene dekkingsmiddelen -395.933 1.902.756 1.506.823   -65.933 3.191.687 3.125.754   -162.558 2.122.962 1.960.404
                       
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen -66.344.445 2.418.302 -63.926.143   -68.936.140 3.231.050 -65.705.090   -69.031.997 1.944.099 -67.087.898
                       
Onvoorzien 0 54.000 54.000   0 253 253   0 0 0
VPB 0 0 0   0 0 0   0 113.597 113.597
                       
Totaal algemene dekkingsmiddelen -66.344.445 2.472.302 -63.872.143   -68.936.140 3.231.303 -65.704.837   -69.031.997 2.057.696 -66.974.301
                       
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten -89.061.069 88.093.515 -967.554   -92.655.147 99.494.911 6.839.764   -103.753.989 105.549.061 1.795.072Toevoeging / onttrekking aan reserves Primaire begroting   Begroting na wijziging   Realisatie 2017
per programma baten lasten saldo   baten lasten saldo   baten lasten saldo
Openbare orde en veiligheid 0 0 0   0 0 0   0 0 0
Verkeer, vervoer en waterstaat -126.493 88.271 -38.222   -169.316 88.271 -81.045   -1.040.783 212.027 -828.756
Economische zaken 0 0 0   0 0 0   0 0 0
Onderwijs -195.588 0 -195.588   -277.168 0 -277.168   -255.500 0 -255.500
Cultuur, sport en recreatie -90.506 0 -90.506   -284.256 0 -284.256   -212.535 0 -212.535
Sociale voorzieningen en maatsch.dienstverlening 0 0 0   -1.985.000 0 -1.985.000   -1.954.052 0 -1.954.052
Volksgezondheid en milieu 0 0 0   -67.300 0 -67.300   -32.018 0 -32.018
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting -178.441 0 -178.441   -441.264 0 -441.264   -299.934 4.025.161 3.725.227
Financien en bedrijfsvoering -138.505 4.816 -133.689   -188.294 4.816 -183.478   -210.944 4.861 -206.083
Algemeen bestuur 0 0 0   -90.000 0 -90.000   -90.000 0 -90.000
Algemene Dekkingsmiddelen -198.941 7.145 -191.796   -6.998.941 1.346.941 -5.652.000   -6.982.231 1.346.941 -5.635.290
Reserves sociaal deelfonds 0 456.000 456.000     456.000 456.000   0 456.000 456.000
Subtotaal mutaties reserves -928.474 556.232 -372.242   -10.501.539 1.896.028 -8.605.511   -11.077.997 6.044.990 -5.033.007
                       
Totaal -89.989.543 88.649.747     -103.156.686 101.390.939     -114.831.986 111.594.051  
                       
Gerealiseerde resultaat     -1.339.796       -1.765.747       -3.237.936


Een positief getal = negatief resultaat

Een negatief getal = positief resultaat

Toelichting overzicht van baten en lasten

Toelichting overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Toelichting overzicht van baten en lasten
Bij TR3-2017 werd een positief rekeningsresultaat verwacht van afgerond  € 1.765.747
In het dienstjaar 2017 is een positef rekeningsresultaat behaald van afgerond  € 3.237.936
Per saldo een hoger resultaat dan geraamd van  € 1.472.189
Oorzaak (benoeming van de taakvelden met een afwijking groter dan € 100.000)  

 

  Voordeel  Nadeel
Programma Openbare orde en veiligheid voordeel (€ 104.000)  104.000  
Geen taakvelden met een afwijking groter dan € 100.000    
     
     
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat (nadeel € 972.000)    
TV 2.1 Wegen en vervoer   987.000
Overige taakevelden: saldo van de voor- en nadelen 15.000  
     
Programma Economische zaken (voordeel € 4.066.000)    
TV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 4.045.000  
Overige taakevelden: saldo van de voor- en nadelen 21.000  
     
Programma Onderwijs (voordeel € 1.000)    
TV 4.2 Onderwijshuisvesting   146.000
TV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 147.000  
     
Programma Cultuur en recreatie (voordeel € 90.000)    
TV 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 107.000  
TV 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie   107.000
Overige taakvelden: saldo van voor- en nadelen 90.000  
     
Programma Sociale voorz. en maatsch. Dientverl. (nadeel € 1.675.000)    
TV 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 668.000  
TV 6.2 Wijkteams 272.000  
TV 6.3 Inkomensregelingen   85.000
     
Producten sociaal domein: Totaal   2.530.000
TV 6.4 Begeleide participatie.    
TV 6.5 Arbeidsparticipatie.    
TV 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO).    
TV 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+.    
TV 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-.    
TV 6.82 Geëscaleerde zorg 18-.    
     
Programma Volksgezondheid en milieu (nadeel € 143.000)    
TV 7.3 Afval   126.000
Overige taakvelden: saldo van voor- en nadelen   17.000
     
Programma Ruimtelijke ord.en Volksh.vesting  (voordeel € 3.615.000)    
TV 8.1 Ruimtelijke ordening 250.000  
TV 8.2 Grondexploitatie (niet bedreiventerreinen) 3.125.000  
TV 8.3 Wonen en bouwen 240.000  
Overige taakvelden: saldo van voor- en nadelen    
     
Programma Financien en bedrijfsvoering (nadeel € 313.000)    
TV 0.4 Overhead   313.000
Overige taakvelden: saldo van voor- en nadelen    
     
Programma Algemeen bestuur (nadeel € 998.000)    
TV 0.1 Bestuur   1.043.000
Overige taakvelden: saldo van voor- en nadelen 45.000  
     
Subtotaal programma's 9.129.000 5.354.000
     
Algemene dekkingsmiddelen (voordeel € 1.269.000)    
TV 0.8 Overige baten en lasten 1.116.000  
TV 0.9 Vennootschapsbelasting   114.000
Overige taakvelden: saldo van voor- en nadelen 217.000  
     
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen 1.383.000 114.000
     
Toevoeging/onttrekking aan reserves per programma    
Openbare orde en veiligheid    
Verkeer, vervoer en waterstaat 748.000  
Economische zaken    
Onderwijs   22.000
Cultuur, sport en recreatie   72.000
Sociale voorzieningen en maatsch.dienstverlening   31.000
Volksgezondheid en milieu   35.000
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting   4.166.000
Financien en bedrijfsvoering 23.000  
Algemeen bestuur    
Algemene Dekkingsmiddelen   17.000
Reserves sociaal deelfonds    
     
Subtotaal Reserves 771.000 4.343.000
     
Afrondingsverschillen    
     
TOTAAL 11.283.000 9.811.000
    1.472.000Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de financiële verantwoording van de programma's.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overzicht algemene dekkingsmiddelen

 

Taakveld
Omschrijving Raming 2017 na wijziging Werkelijk 2017 Voordeel / Nadeel (-)
  a) Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is      
0.61 Baten OZB-woningen -4.794.826 -4.791.543 3.283
0.62 Baten OZB-niet woningen -2.133.716 -2.166.805 -33.089
0.64 Baten Hondenbelasting -278.080 -282.513 -4.433
0.64 Baten Reclamebelasting -75.000 -69.717 5.284
0.64 Baten Precariobelasting -2.827.960 -2.830.770 -2.810
0.64 Lasten heffingen en invorderingen 180.963 117.764 -63.199
  Totaal a -9.928.619 -10.023.583 -94.964
         
  b) Algemene Uitkering      
0.7 Algemene Uitkering                                    -36.148.297 -36.212.294 -63.997
0.7 Uitkering deelfonds sociaal domein -20.750.570 -20.750.570 0
   Totaal b -56.898.867 -56.962.864 -63.997
         
0.5 c) Dividend      
  Deelneming / Dividend  BNG -34.330 -34.330 0
  Deelneming / Dividend Vitens -138.145 -125.092 13.053
  Deelneming / Dividend Ondernemingscentrum De Schalm -40.000 -40.000 0
  Totaal c -212.475 -199.422 13.053
         
0.5/0.8 d) Saldo van de financieringsfunctie                          Totaal d -1.209.109 -97.971 -1.111.138
         
  e) overige algemene dekkingsmiddelen      
0.8 Financiele Ruimte (excl. onvoorzien, zie onderaan) 164.750 0 -164.750
         
0.9
VPB
113.585 
0.8 Stelposten 26.945 0 -26.945
0.8 Aan projecten toe te rekenen kosten 0 0 0
0.8 Onderuitputting -65.933 0 65.933
  Totaal -38.988 0 152.585
         
0.8 Onvoorzien 253 0 -253
  Totaal e 126.015 0 -12.418
         
  TOTALEN -68.123.055 -67.283.839 -1.269.463

 

Toelichting algemene dekkingsmiddelen

Mutaties op reserves

Mutaties op reserves

Terug naar navigatie - Mutaties op reserves
Lasten Begr.na wijz. 2017 Werkelijk 2017 Verschil
61099005 Mutaties reserves programma 02 88.271 212.027 -123.756
61099035 Mutaties reserves programma 08 0 4.025.161 -4.025.161
61099040 Mutaties reserves programma 09 4.816 4.861 -45
61099050 Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen 1.346.941 1.346.941 0
61099055 Toev.reser.soc.df 456.000 456.000 0
Totaal 1.896.028 6.044.990 -4.148.962
       
Baten Begr.na wijz. 2017 Werkelijk 2017 Verschil
61099005 Mutaties reserves programma 02 -169.316 -1.040.783 871.467
61099015 Mutaties reserves programma 04 -277.168 -255.500 -21.668
61099020 Mutaties reserves programma 05 -284.256 -212.535 -71.721
61099025 Mutaties reserves programma 06 -1.985.000 -1.954.052 -30.948
61099030 Mutaties reserves programma 07 -67.300 -32.018 -35.282
61099035 Mutaties reserves programma 08 -441.264 -299.934 -141.330
61099040 Mutaties reserves programma 09 -188.294 -210.944 22.650
61099045 Mutaties reserves programma 10 -90.000 -90.000 0
61099050 Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen -6.998.941 -6.982.231 -16.710
Totaal -10.501.539 -11.077.997 576.458
       
Saldo Begr.na wijz. 2017 Werkelijk 2017 Verschil
61099005 Mutaties reserves programma 02 -81.045 -828.756 747.711
61099015 Mutaties reserves programma 04 -277.168 -255.500 -21.668
61099020 Mutaties reserves programma 05 -284.256 -212.535 -71.721
61099025 Mutaties reserves programma 06 -1.985.000 -1.954.052 -30.948
61099030 Mutaties reserves programma 07 -67.300 -32.018 -35.282
61099035 Mutaties reserves programma 08 -441.264 3.725.227 -4.166.491
61099040 Mutaties reserves programma 09 -183.478 -206.083 22.605
61099045 Mutaties reserves programma 10 1.256.941 1.256.941 0
61099050 Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen -6.542.941 -6.526.231 -16.710
Totaal -8.605.511 -5.033.008 -3.572.503

 

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Terug naar navigatie - Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
Toevoegingen 2017
Toevoeging aan reserves programma 01 0
Toevoeging aan reserves programma 02 0
Toevoeging aan reserves programma 03 0
Toevoeging aan reserves programma 04 0
Toevoeging aan reserves programma 05 0
Toevoeging aan reserves programma 06 0
Toevoeging aan reserves programma 07 0
Toevoeging aan reserves programma 08 0
Toevoeging aan reserves programma 09 0
Toevoeging aan reserves programma 10 0
Toevoeging aan reserves algemene dekkingsmiddelen 0
Totaal toevoegingen 0
   
Onttrekkingen 2017
Onttrekkingen aan reserves programma 01 0
Onttrekkingen aan reserves programma 02 162.911
Onttrekkingen aan reserves programma 03 0
Onttrekkingen aan reserves programma 04 47.918
Onttrekkingen aan reserves programma 05 92.786
Onttrekkingen aan reserves programma 06 0
Onttrekkingen aan reserves programma 07 0
Onttrekkingen aan reserves programma 08 178.441
Onttrekkingen aan reserves programma 09 161.156
Onttrekkingen aan reserves programma 10 0
Onttrekkingen aan reserves algemene dekkingsmiddelen 155.160
Totaal onttrekkingen 798.373


De rentebijschrijvingen zijn net als in de begroting 2017 als incidenteel aangemerkt.

Toelichting op reserves

Toelichting op reserves

Terug naar navigatie - Toelichting op reserves

 

Toelichting op de afwijking: Bedragen voordelen Bedragen nadelen Incident. (I) of Struct. (S)
       
Mutaties reserves: nadeel € 3.572.503      
       
Voordelen:      
Programma 02      
Niet geraamde onttrekking saldo 2017 complex B012 Spoorzone 865.000   I
Hogere onttrekking uit reserves:      
- Kapitaallasten vervanging materieel Openbare Werken 36.000   I
       
Programma 04      
Hogere onttrekking uit reserves:      
- Erfpacht School met de Bijbel 2.000   I
       
Programma 05      
Hogere onttrekking uit reserves:      
- Eenmalige uitgaven hockeycomplex De Pas 2.000   I
- Kapitaallasten 3e kunstgrasveld HCOB Elst 2.000   S
       
Programma 06      
Hogere onttrekking uit reserves:      
- Kernestafette (PNL-post 22-2016) 5.000   I
       
Programma 09      
Hogere onttrekking uit reserves:      
- Kapitaallasten tijdelijke huisvestingsmaatregelen 12.000   I
- Kapitaallasten telecommunicatietoepassing 11.000   I
       
Nadelen:      
Programma 02      
Niet geraamde storting saldo 2017 complex B016 Afslag 38   120.000 I
Hogere rentebijschrijving BR Verv. materieel Openbare Werken   4.000 I
Lagere onttrekking uit reserves      
- Bevorderen optimale verbindingen tussen kernen    30.000 I
       
Programma 04      
Lagere onttrekking uit reserves:      
- Subsidie De Vlinderboom   16.000 I
- Kapitaallasten sporthal HPC Zetten   8.000 S
       
Programma 05      
Lagere onttrekking uit reserves:      
- Nieuw beleid kunst (PNL-post 22a-2017)   45.000 I
- LOP-project beplanting / bijen   31.000 I
       
Programma 06      
Lagere onttrekking uit reserves:      
- Minimabeleid (PNL-post 27-2017)   30.000 I
- Kernenestafette   1.000 I
- Kracht van de kernen   4.000 I
       
Programma 07      
Lagere onttrekking uit reserves:      
- Haalbaarheidsstudie verkabeling hoogspanningslijnen   35.000 I
       
Programma 08      
Lagere onttrekking uit reserves:      
- Tijdelijk plein Heteren   27.000 I
- Rentelasten duurzaamheids- en startersleningen Svn   45.000 I
- Omgevingsvisie   32.000 I
- Project strijdige bewoning   1.000 I
- Project BAG-terugmeldingen   37.000 I
Niet geraamde storting afkoopsom realisatieverplichting Westeraam   3.974.000 I
Niet geraamde storting bijdragen fonds bovenwijkse voorzieningen   51.000 I
       
Programma 90 Algemene dekkingsmiddelen      
Lagere onttrekking uit reserves:      
- Startersleningen   16.000 I
- MTC-panden   1.000 I
       
Totaal 935.000 4.508.000  
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Terug naar navigatie - Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

 

  Begroting na wijziging   Realisatie 2017   Begrotingsafwijking
  baten lasten saldo   baten lasten saldo   baten lasten saldo
 Programma                      
Openbare orde en veiligheid -104.227 3.120.731 3.016.504   -232.962 3.145.316 2.912.354   128.735 -24.585 104.150
Verkeer, vervoer en waterstaat -25.699 3.815.660 3.789.961   -258.683 5.020.232 4.761.548   232.984 -1.204.572 -971.587
Economische zaken -618.734 811.207 192.473   -5.648.362 1.774.793 -3.873.569   5.029.628 -963.586 4.066.042
Onderwijs -374.009 6.051.406 5.677.397   -313.449 5.989.939 5.676.491   -60.560 61.467 906
Cultuur, sport en recreatie -1.125.014 7.168.148 6.043.134   -1.132.384 7.084.717 5.952.333   7.370 83.431 90.801
Sociale voorzieningen en maatsch.dienstverlening -10.212.814 41.168.575 30.955.761   -10.157.704 42.788.662 32.630.958   -55.110 -1.620.087 -1.675.197
Volksgezondheid en milieu -8.748.711 15.975.306 7.226.595   -8.467.841 15.837.923 7.370.082   -280.870 137.383 -143.487
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting -1.473.009 2.466.044 993.035   -7.367.206 4.745.584 -2.621.622   5.894.197 -2.279.540 3.614.657
Financien en bedrijfsvoering -1.119 12.756.240 12.755.121   -24.833 13.093.402 13.068.569   23.714 -337.162 -313.448
Algemeen bestuur -1.035.671 2.930.291 1.894.620   -1.118.568 4.010.797 2.892.229   82.897 -1.080.506 -997.609
                       
Subtotaal Programma's -23.719.007 96.263.608 72.544.601   -34.721.992 103.491.365 68.769.372   11.002.985 -7.227.757 3.775.229
Algemene dekkingsmiddelen                      
Lokale heffingen -10.391.582 462.963 -9.928.619   -10.410.784 387.201 -10.023.583   19.202 75.762 94.964
Algemene uitkeringen -56.898.867 0 -56.898.867   -56.962.864 0 -56.962.864   63.997 0 63.997
Dividend -242.683 30.208 -212.475   -227.905 28.484 -199.422   -14.778 1.724 -13.053
Saldo financieringsfunctie -1.337.075 -453.808 -1.790.883   -1.267.885 -594.548 -1.862.433   -69.190 140.740 71.550
Overige algemene dekkingsmiddelen -65.933 3.191.687 3.125.754   -162.558 2.122.962 1.960.404   96.625 1.068.725 1.165.350
                       
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen -68.936.140 3.231.050 -65.705.090   -69.031.996 1.944.099 -67.887.897   95.856 1.286.951 1.382.807
                       
Onvoorzien 0 253 253   0 0 0   0 253 253
VPB 0 0 0   0 113.597 113.597   0 -113.597 -113.597
                       
Totaal algemene dekkingsmiddelen -68.936.140 3.231.303 -65.704.837   -69.031.996 2.057.696 -66.974.300   95.856 1.173.607 1.383.060
                       
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten     6.839.764       1.681.475       5.158.289
                       
Toevoeging/onttrekking aan reserves                      
Openbare orde en veiligheid 0 0 0   0 0 0   0 0 0
Verkeer, vervoer en waterstaat -169.316 88.271 -81.045   -1.040.783 212.027 -828.756   871.467 -123.756 747.711
Economische zaken 0 0 0   0 0 0   0 0 0
Onderwijs -277.168 0 -277.168   -255.500 0 -255.500   -21.668 0 -21.668
Cultuur, sport en recreatie -284.256 0 -284.256   -212.535 0 -212.535   -71.721 0 -71.721
Sociale voorzieningen en maatsch.dienstverlening -1.985.000 0 -1.985.000   -1.954.052 0 -1.954.052   -30.948 0 -30.948
Volksgezondheid en milieu -67.300 0 -67.300   -32.018 0 -32.018   -35.282 0 -35.282
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting -441.264 0 -441.264   -299.934 4.025.161 3.725.227   -141.330 -4.025.161 -4.166.491
Financien en bedrijfsvoering -188.294 4.816 -183.478   -210.944 4.861 -206.083   22.650 -45 22.605
Algemeen bestuur -90.000 0 -90.000   -90.000 0 -90.000   0 0 0
Algemene Dekkingsmiddelen -6.998.941 1.346.941 -5.652.000   -6.982.231 1.346.941 -5.635.290   -16.710 0 -16.710
Reserves sociaal deelfonds   456.000 456.000   0 456.000 456.000   0 0 0
                       
Subtotaal mutaties reserves -10.501.539 1.896.028 -8.605.511   -11.077.997 6.044.990 -5.033.008   576.458 -4.148.962 -3.572.504
                       
Totaal -103.156.686 101.390.939     -114.831.986 111.594.050     11.675.300 -10.203.111  
                       
Gerealiseerde resultaat     -1.765.747       -3.237.936       1.472.189

 

Toelichting begrotingsrechtmatigheid

Toelichting begrotingsrechtmatigheid

Terug naar navigatie - Toelichting begrotingsrechtmatigheid

Algemeen
Tegenover een aantal overschrijdingen staan niet geraamde (hogere) bijdragen van derden. Verder zijn in TR4 - 2017 extra budgetten aangevraagd waardoor diverse overschrijdingen zijn verlaagd dan wel niet meer bestaan,

Programma Openbare orde en veiligheid
Begrotingsoverschrijding € 24.585. De belangrijkste oorzaak hiervoor zijn niet geraamde uitgaven voor aanpassingen aan de brandweergarage in Elst. Deze uitgaven worden gecompenseerd door een niet geraamde ontvangen vergoeding van de VGGM.

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat
Begrotingsoverschrijding € 1.204.572.  De  voornaamste reden hiervan is het niet geraamde negatieve saldo van het bovenwijkse complex B012 (Spoorzone) over 2017 (€ 865.000). Dit saldo is echter volledig onttrokken aan de bestemmingsreserve Spoorzone via het taakveld mutaties reserve.  Daarnaast is sprake van hogere dan geraamde uitgaven voor het wegonderhoud. In TR4 -2017 is dit al grotendeels toegelicht en is aanvullend budget toegekend.

Programma Economische zaken
Begrotingsoverschrijding € 963.586. Dit betreft hoofdzakelijk stortingen in de voorziening verliesgevende bedrijventerreinen complexen die een correctie zijn op eerder geboekte onttrekkingen uit deze voorziening. Bij enkele complexen moest de onttrekking (= baat binnen  dit programma) worden aangepast en dit is administratief verwerkt via een terugstorting via de lastenkant van dit programma.

Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Begrotingsoverschrijding € 1.620.087.  De belangrijkste oorzaken hiervoor zitten in het Sociaal Domein en betreffen een niet geraamde opgenomen verplichting voor nog te betalen frictiekosten Presikhaaf in verband met de overgang naar Scalabor en hogere uitgaven dan geraamde voor jeugdzorg. Een deel van de hogere uitgaven jeugdzorg wordt gecompenseerd door een hogere integratie-uitkering jeugd van het rijk.

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Begrotingsoverschrijding € 2.279.540.  Dit is hoofzakelijk het gevolg van een gevormde voorziening in verband met de overheveling van de
gronden van de Spoorlaan uit het complex Elst Centraal naar de materiële vaste activa. Voor het verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde moest een voorziening worden gevormd. Daarnaast zijn er diverse verrekeningen met grondcomplexen waar echter ook inkomsten tegenover staan.

Programma Financiën en bedrijfsvoering
Begrotingsoverschrijding € 337.162. Dit betreft voornamelijk loonkosten van de ondersteunende teams en Team Projectrealisatie. Tegenover een deel van deze overschrijdingen staan echter lagere dan geraamde loonkosten bij andere programma's.

Programma Algemeen bestuur
Begrotingsoverschrijding € 1.080.506. De voornaamste oorzaken hiervoor zijn niet geraamde extra eenmalige stortingen in de voorzieningen voor wethouderspensioenen (€ 790.000), wachtgelden gewezen wethouders (€ 198.000) en nabestaandenpensioenen gewezen wethouders ( € 30.000).

Toevoeging aan reserves
Bij de stortingen in de reserves (lasten) doet zich een begrotingsoverschrijding voor van € 4.148.962. De drie belangrijkste oorzaken zijn een niet geraamde storting in de algemene reserve van de van Westeraam ontvangen afkoopsom tunnelverplichting (€ 3.973.775), een niet geraamde storting in de bestemmingsreserve Afslag 38 vanwege het positieve saldo van het complex B016 (Afslag 38) in 2017 (€ 120.078) en een niet geraamde storting in de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen wegens ontvangen bijdragen voor bovenwijks. Tegenover deze niet geraame stortingen staan niet geraamde ontvangsten van dezelfde omvang.

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht incidentele baten en lasten
Progr. Taakveld Incidentele baten en lasten Voordeel  Nadeel
2 2.1 Het bovenwijkse complex B016 (Afslag 38) had over 2017 een positief saldo     120.000  
2 2.1 Het bovenwijkse complex B012 (Spoorzone) had over 2017 een negatief saldo       865.000
3 3.2 Vrijval voorziening verliesgevende complexen (De Merm, De Merm Oost, Elst Centraal en Spoorallee)  3.243.000  
3 3.2 Hogere winstneming complex Poort van Midden Gelderland Zuid     311.000  
3 3.2 Lagere loonkosten en overhead bedrijventerreinen (projectadministratie)       244.000
6 6.1 Minder uitgaven integratie en participatie van vergunninghouders      426.000  
6 6.3
Storting in de voorziening dubieuze debiteuren SoZa
  469.000
6
6.3
Niet geraamde verhoging bedrag openstaande bijstandsvorderingen
303.000
 
8 8.1 Hogere doorbelasting loonkosten en overhead aan interne orders en passieve grondcomplexen     108.000  
8
8.2
Vrijval voorziening verliesgevende complexen (Prinses Irenestraat, Sint Maartenstraat, Tobbenhof en Heteren Centrum) 220.000
 
8
8.2
Winstneming complex Elst Zuid
604.000
 
8
8.2
Vorming voorziening inzake gronden Spoorlaan (Elst Centraal)
  1.517.000
9 0.4 Lagere ICT- en telefoonkosten als gevolg van lagere kapitaallasten     216.000  
9 0.4 Hogere loonkosten ondersteunende teams       222.000
10 0.1 Storting in de voorzieningen voor wethouderspensioenen       820.000
10 0.1 Storting in de voorziening wachtgelden gewezen wethouders       198.000
       5.551.000 4.335.000Overzicht aanwending onvoorzien

Overzicht aanwending onvoorzien

Terug naar navigatie - Overzicht aanwending onvoorzien

Overzicht aanwending post "onvoorzien" 2017, ex. artikel 28, sub b BBV

Maand Nr. wijz. Omschrijving Bedrag
    Raming oorspronkelijke begroting 2017 54.000
       
Januari 2 Beheerskosten Duurzaamheidsleningen Overbetuwe -1.250
  51 Beheerskosten Startersleningen -2.500
  52 Kappen bomen Oranje Nassaustraat Elst: betreft dekking kapitaallasten -3.207
Februari 58 Aanvullend budget wegenplan Hoge Hofstraat Oosterhout: betreft dekking kapitaallasten -1.373
Maart 3 Tijdelijke doorstroomwoningen Elst en Zetten: betreft dekking kapitaallasten -18.281
  59 De Oldenburg: verminderde renteopbrengst ivm aanpassing rentepercentage -2.124
  60 Huurkoopovereenkomst De Bongerd Heteren: verminderde renteopbrengst ivm aanpassing percentrage  -1.604
Mei 62 Huur Vastgoedbeheersysteem -11.600
Juni 64 Kunstgrasvelden SC Valburg: betreft dekking kapitaallasten -5.112
November 13 Aankoop grond Rijksweg-Zuid 29 te Elst: betreft rentelast -5.882
  71 Parkeerverbod bedrijventerrein de Aam: betreft dekking kapitaallasten -814
    Restantraming in jaarrekening 2017  253

 

Balans per 31 december 2017

Balans per 31 december 2017

Terug naar navigatie - Balans per 31 december 2017

 

ACTIVA

PASSIVA  
(bedragen x € 1.000,--)      Ultimo 2017       Ultimo 2016 (bedragen x € 1.000,--)         Ultimo 2017         Ultimo 2016  
Vaste activa         Vaste passiva          
Immateriële activa   1.014   1.042 Eigen vermogen   42.106   43.900  
  - Bijdragen aan activa in eigendom van derden 1.014   1.042   - Algemene reserve 17.497   6.382    
          - Bestemmingsreserves 21.372   22.921    
Materiële vaste activa   121.215   115.310   38.868   29.302    
- Investeringen met een economisch nut         - Gerealiseerde resultaat 3.238   14.599    
  - overige investeringen met een economisch nut 85.547   83.490              
- Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van         Voorzieningen   24.572   17.718  
  kosten een heffing kan worden geheven 29.122   27.128   - Voorzieningen voor risico's 6.717   6.014    
- Investeringen in openbare ruimte met uitsluitend een          - Voorzieningen voor egalisatie 4.147   3.960    
  maatschappelijk nut 6.546   4.693   - Voorzieningein voor beklemde middelen 13.708   7.745    
                     
Financiële vaste activa   8.581   8.677 Vaste schulden met een rentetypische    63.954   57.132  
- Kapitaalverstrekkingen aan:         looptijdvan één jaar of langer          
  - deelnemingen 209   1.343   - Onderhandse leningen van:          
  - gemeenschappelijke regelingen 0   0     - binnenlandse banken en overige financiële instellingen 62.221   55.170    
  - overige verbonden partijen 545   545     - buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en           
              overige sectoren 1.702   1.931    
- Leningen aan:         - Waarborgsommen 31   31    
  - woningbouwcorporaties 0   0              
  - Overige langlopende leningen u/g 7.828   6.789              
                     
Totaal vaste activa   130.810   125.029 Totaal vaste passiva   130.797   118.750  
                     
Vlottende activa         Vlottende passiva          
Voorraden   12.495   10.415            
- Onderhanden werk                    
 - gronden in exploitatie 12.495   10.415              
                     
                     
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar   5.217   5.098 Netto vlottende schulden met een rentetypische korter dan één jaar   9.365   17.765  
- Vorderingen op openbare lichamen 82   20   - Kasgeldleningen 5.000   8.000    
- Rekening-courantverhoudingen met het Rijk 1.576   0   - Banksaldi 576   3.488    
- Overige vorderingen 3.559   5.078   - Overige schulden 3.790   6.277    
                     
Liquide middelen   109   195            
- Kassaldi 16   7              
- Banksaldi 93   188              
                     
Overlopende activa   6.448   8.447 Overlopende passiva   15.081   12.668  
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 6.448   8.447   - Overige nog te betalen bedragen en vooruitontvangen bedragen 10.964   8.378    
- Van overheidslichamen n.t.o. specifieke uitkeringen         - Van overheidslichamen ontvangen nog te besteden specifieke          
        EU           uitkeringen: EU 0   0    
        Rijk                             Rijk 3.705   3.665    
        Overige 0   0                       Overige 413   625    
                     
Totaal vlottende activa   24.270   24.155 Totaal vlottende passiva   24.447   30.434  
                     
TOTAAL ACTIVA   155.079   149.184 TOTAAL PASSIVA   155.079   149.184  
                     
          Borg- en garantstellingen 205.222   214.874    Toelichting op de balans

Toelichting op de balans

Terug naar navigatie - Toelichting op de balans

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

 

 Bijdragen aan activa in eigendom derden

Boekwaarde 31-12-2016

1.042.022

Investeringen

0

Desinvesteringen

0

Afschrijvingen

28.249

Bijdragen van derden

0

Afwaarderingen

 0

Boekwaarde 31-12-2017

1.013.773

Materiële vaste activa

MVA  met een economisch nut

 

Gronden en terreinen

Strategische gronden

Woonruimten

Bedrijfsgebouwen

Boekwaarde 31-12-2016

14.069.641

3.526.307

315.245

60.638.231

Voorzieningen 31-12-2016

0

1.723.436

 

0

0

Balanswaarde 31-12-2016

14.069.641

1.802.871

315.245

60.638.231

Correctie rubricering

0

0

0

9.961

Balanswaarde 31-01-2017

14.069.641

1.802.871

315.245

60.648.192

Investeringen

1.776.165

1.708.965

50.886

3.302.050

Desinvesteringen

217.266

227.350

0

0

Afschrijvingen

142.441

0

4.591

2.051.334

Bijdragen van derden

277.395

0

0

6.115

Afwaarderingen

0

1.450.271

0

0

Boekwaarde 31-12-2017

15.208.704

1.834.215

361.540

61.892.793

 

 

 

 

 

 

Grond-, weg en waterbouwkundige werken

Vervoermiddelen

Machines, apparaten en installaties

Overige materiële vaste activa

Boekwaarde 31-12-2016

1.947.227

1.265.125

468.099

2.983.587

Voorzieningen 31-12-2016

                            0

0

0

0

Balanswaarde 31-12-2016

1.947.227

1.265.125

468.099

2.983.587

Correctie rubricering

0

0

0

7.056

Balanswaarde 31-01-2017

1.947.227

1.265.125

468.099

2.990.643

Desinvesteringen

0

0

0

0

Afschrijvingen

80.256

183.101

40.170

832.012

Bijdragen van derden

0

0

0

0

Afwaarderingen

0

0

0

0

Boekwaarde 31-12-2017

1.866.971

1.092.769

433.408

2.866.441

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

Boekwaarde 31-12-2016

85.213.462

 

 

 

Voorzieningen 31-12-2016

1.723.436

 

 

 

Balanswaarde 31-12-2016

83.490.026

 

 

 

Correctie rubricering

17.017

 

 

 

Balanswaarde 31-01-2017

83.507.043

 

 

 

Investeringen

7.569.156

 

 

 

Desinvesteringen

444.616

 

 

 

Afschrijvingen

3.333.905

 

 

 

Bijdragen van derden

283.510

 

 

 

Afwaarderingen

1.450.271

 

 

 

Boekwaarde 31-12-2017

85.546.880

 

 

 

 MVA  met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

 

Grond-, weg en waterbouwkundige werken

Boekwaarde 31-12-2016

27.127.737

Investeringen

2.400.319

Desinvesteringen

0

Afschrijvingen

405.896

Bijdragen van derden

0

Bijdragen uit reserves 

0

Afwaarderingen

0

Boekwaarde 31-12-2017

29.122.160

MVA in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

 

Grond-, weg en waterbouwkundige werken tot en met 2016

Grond-, weg en waterbouwkundige werken vanaf 2017

Totaal

Boekwaarde 31-12-2016

4.671.179

22.282

4.693.461

Investeringen

2.413.956

1.936.429

4.350.385

Desinvesteringen

264.491

0

264.491

Afschrijvingen

230.169

0

230.169

Bijdragen van derden

338.768

800.000

1.138.768

Bijdragen uit reserves 

864.850

0

864.850

Afwaarderingen

0

0

0

Boekwaarde 31-12-2017

5.386.857

1.158.711

6.545.568

 

 

 

 

 

Totaal materiële vaste activa per 31-12 2017

121.214.607

Financiële vaste activa

 

Kapitaalverstrekkingen deelnemingen

Kapitaalverstrekking gemeenschappelijke regelingen

Kapitaalverstrekkingen overige verbonden partijen

Leningen aan woningbouwcorporaties

Balans waarde 31-12-2016

1.343.284

0

544.717

0

Correctie rubricering

0

0

0

0

Balanswaarde 01-01-2017

1.343.284

0

544.717

0

Investeringen

80

0

0

0

Desinvesteringen

1.134.481

0

0

0

Afschrijvingen/aflossingen

0

0

0

0

Afwaarderingen

0

0

0

0

Boekwaarde 31-12-2017

208.883

0

544.717

0

 

 

 

 

 

 

Overige langlopende leningen

 

 

Totaal

Balans waarde 31-12-2016

6.789.425

 

 

8.677.427

Correctie rubricering

-17.017

 

 

-17.017

Balanswaarde 01-01-2017

6.772.408

 

 

8.660.410

Investeringen

1.587.504

 

 

1.587.584

Desinvesteringen

549.234

 

 

1.683.715

Afschrijvingen/aflossingen

0

 

 

0

Afwaarderingen

0

 

 

0

Boekwaarde 31-12-2017

7.827.695

 

 

8.581.296

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Onderhanden werk

 

 

12.495.174

Boekwaarde per 31-12-2016

 

21.175.149

 

Vermeerderingen in begrotingsjaar

 

2.757.400

 

Verminderingen in begrotingsjaar

 

-5.932.844

 

Resultaat in boekjaar 

 

1.714.345

 

Boekwaarde 31-12-2017

 

19.714.050

 

Voorzieningen grondexploitatie

 

7.218.876

 

 

 

12.495.174

 

Specificatie boekwaarde 31-12-2017

 

 

 

Woningbouw actief

4.767.163

 

 

Bedrijven actief

14.946.887

 

 

 

19.714.050

 

 

 

Complex

 

Vermeerderingen - verminderingen in begrotingsjaar

Nog te realiseren

 

 

 

BW 1-1-2017

Kosten 2017

Opbrengsten

Resultaat

BW 31-12-2017

Kosten

Opbrengsten

Saldo GREX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woningbouwcomplexen

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Elst Zuid

31.179

1.818

 

603.762

636.759

113.951

903.600

-152.890

41

Pr Irenestraat - Elst

705.213

131.052

 

 

836.265

67.146

666.000

237.411

46

St. Maartenstraat - Elst

157.149

48.337

205.486

 

0

0

0

0

49

Tobbenhof - Elst

378.123

22.921

 

 

401.044

97.182

453.215

45.011

84

Heteren Centrum

2.162.803

730.292

0

0

2.893.095

1.218.726

3.790.003

321.818

 

subtotaal

3.434.467

934.420

205.486

603.762

4.767.163

1.497.005

5.812.818

451.350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijvencomplexen

 

 

 

 

 

 

 

 

53

De Merm Elst

3.242.840

77.830

390.695

 

2.929.975

603.173

2.998.400

534.748

55

De Merm Oost Elst

2.851.909

50.754

 

 

2.902.663

408.846

2.817.990

493.519

56

PvMG Zuid Heteren

4.121.762

112.626

3.346.800

1.110.583

1.998.171

135.661

2.652.930

-519.098

71

Elst Centraal

5.169.600

1.503.430

1.548.232

 

5.124.798

314.857

337.730

5.101.925

74

Spoorallee

2.354.571

78.340

441.631

0

1.991.280

776.886

2.283.720

484.446

 

subtotaal

17.740.682

1.822.980

5.727.358

1.110.583

14.946.887

2.239.423

11.090.770

6.095.540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

21.175.149

2.757.400

5.932.844

1.714.345

19.714.050

3.736.428

16.903.588

6.546.890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een nadere uiteenzetting van de grondexploitatie zie de paragraaf Grondbeleid.

 

 

 

 

Toelichting op de grondcomplexen in exploitatie

14 Elst Zuid
Volgens de geactualiseerde grondexploitatie per 1-1-2019 wordt verwacht dat dit complex per 31-12-2018 kan worden afgesloten met een positief saldo van € 152.890. In 2017 is voor dit complex conform de richtlijnen van het BBV (POC-methode) een tussentijdse winstgenomen van € 603.762.

De nog te maken kosten hebben betrekking op het woonrijpmaken, de bijdrage voor bovenwijkse voorzieningen,  en de aanpassing van het bestemmingsplan. Verwacht wordt dat voor de verkoop van de laatste 9 woningen in 2018 een overeenkomst wordt gesloten met de ontwikkelaar.

41 Prinses Irenestraat
Volgens de geactualiseerde grondexploitatie per 1-1-2018 wordt verwacht dat dit complex per 31-12-2018 kan worden afgesloten met een nadelig saldo van € 237.411, voor dit bedrag is een voorziening gevormd.  De nog te maken kosten hebben betrekking op het woonrijpmaken. Voor de realisatie van de laatste 36 woningen is een koop-en realisatieovereenkomst gesloten met een ontwikkelaar.


47 Tobbenhof
Volgens de geactualiseerde grondexploitatie per 1-1-2017 wordt verwacht dat dit complex per 31-12-2017 kan worden afgesloten met een nadelig saldo van € 45.011, voor dit bedrag is een voorziening gevormd.  De nog te maken kosten hebben betrekking op het woonrijpmaken, de bijdrage voor bovenwijkse voorzieningen.

Begin 2018 zijn de laatste kavels 2 worden overgedragen aan de kopers.

84 Heteren Centrum
Volgens de geactualiseerde grondexploitatie per 1-1-2018 wordt verwacht dat dit complex per 31-12-2019 kan worden afgesloten met een nadelig saldo van € 321.818, voor dit bedrag is een voorziening gevormd.  De nog te maken kosten hebben betrekking op het bouw-en woonrijpmaken.

De nog te realiseren inkomsten  hebben betrekking op de grondverkopen, waarvoor een aanvullende koop- en realisatieovereenkomst wordt gesloten met de ontwikkelaar en de afwikkeling van de ISV subsidie met de provincie.

53 De Merm
Volgens de geactualiseerde grondexploitatie per 1-1-2018 wordt verwacht dat dit complex per 31-12-2023 kan worden afgesloten met een nadelig saldo van € 534.718, voor dit bedrag is een voorziening gevormd.

De nog te maken kosten hebben betrekking op het woonrijpmaken, plan- en begeleidingskosten en, de bijdrage voor bovenwijkse voorzieningen.  De planning is dat tot en met 2023  de laatste 27.606m2 bedrijventerrein zal worden verkocht.

55 De Merm Oost
Volgens de geactualiseerde grondexploitatie per 1-1-2017 wordt verwacht dat dit complex per 31-12-2021 kan worden afgesloten met een nadelig saldo van € 453.519, voor dit bedrag is een voorziening gevormd.

De nog te maken kosten hebben betrekking op het woonrijpmaken, plan- en begeleidingskosten en, de bijdrage voor bovenwijkse voorzieningen.  De planning is dat tot en met 2021 de laatste 24.059 m2 bedrijventerrein zal worden verkocht.

56 De Poort van Midden Gelderland Zuid
Volgens de geactualiseerde grondexploitatie per 1-1-2018 wordt verwacht dat dit complex per 31-12-2020 kan worden afgesloten met een Positief saldo van € 519.098. In 2017 is voor dit complex conform de richtlijnen van het BBV (POC-methode) een tussentijdse winstgenomen van € 1.110.583. De nog te maken kosten hebben betrekking op het woonrijpmaken en plan- en begeleidingskosten. De planning is dat tot en met 2020 de laatste 21.681 m2 bedrijventerrein zal worden verkocht.


71 Elst Centraal
Volgens de geactualiseerde grondexploitatie per 1-1-2018 wordt verwacht dat dit complex per 31-12-2018 kan worden afgesloten met een nadelig saldo van € 5.101.925 voor dit bedrag is een voorziening gevormd. De nog te maken kosten hebben betrekking op het woonrijpmaken en plankosten. De planning is dat tot en met 2018  voor € 337.730 aan bouwgrond zal worden verkocht.


77 Spoorallee
Volgens de geactualiseerde grondexploitatie per 1-1-2018 wordt verwacht dat dit complex per 31-12-2022 kan worden afgesloten met een nadelig saldo van € 484.446, voor dit bedrag is een voorziening gevormd. De nog te maken kosten hebben betrekking op het woonrijpmaken, plan- en begeleidingskosten en, de bijdrage voor bovenwijkse voorzieningen.  De planning is dat tot en met 2022 – 19.031m2 bedrijventerrein zal worden verkocht.

23001   Voorziening verliesgevende complexen (bestemd)

Bestemming: opvang verliezen actieve grondcomplexen.
Achtergrondinformatie: jaarlijks worden actuele berekeningen gemaakt van de grondcomplexen en wordt de stand van de voorziening afgestemd op de te verwachten verliezen.

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

15.541.300

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

975.216

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 9.297.641

Werkelijke stand 31-12-2017

7.218.875

Toelichting mutatie 2017
De storting van € 975.216 betreft terugstortingen van in eerste instantie te veel onttrokken / vrijgevallen bedragen van de complexen Elst Centraal (€ 637.075), Heteren Centrum (€ 116.757), Spoorallee (€ 140.770), De Merm (€ 76.335) en Tobbenhof (€ 4.279).

De vermindering van € 9.297.641 betreft enerzijds een overboeking van € 4.780.249 naar de nieuw gevormde voorzieningen voor de complexen MVA (23006) en de faciliterende projecten (23007). Daarnaast heeft de onttrekking betrekking op (gedeeltelijke) vrijval van de complexen; Elst Centraal (€ 2.920.628), De Merm (€ 794.627), Spoorallee (€ 210.512), Heteren Centrum (€ 209.151), De Merm Oost (€ 171.606), Prinses Irenestraat (€ 113.014), Sint Maartenstraat (€ 96.651) en Tobbenhof (€ 1.203).

23006   Voorziening complexen MVA

Bestemming: opvang mogelijke afwaardering complexen
Achtergrondinformatie: jaarlijks worden actuele berekeningen gemaakt van de complexen MVA en wordt de stand van de voorziening afgestemd op de te verwachten verliezen.

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

0

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

3.173.707

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

 

Werkelijke stand 31-12-2017

3.173.707

Toelichting mutatie 2017
De storting van € 3.173.707 betreft de overheveling van het bedrag voor het complex Steenbeekstraat in Zetten (€ 1.656.820) vanuit de voorziening verliesgevende complexen (23001) en Elst Centraal (€ 1.516.887).

23007   Voorziening Faciliterende projecten

Bestemming: opvang mogelijke verliezen van faciliterende projecten.
Achtergrondinformatie: jaarlijks worden actuele berekeningen gemaakt van de faciliterende projecten en wordt de stand van de voorziening afgestemd op de te verwachten verliezen

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

0

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

3.177.568

+ overige toevoegingen

6.770

- verminderingen

- 665.455

Werkelijke stand 31-12-2017

2.518.883

Toelichting mutatie 2017
De storting van € 3.177.568 betreft hoofdzakelijk de overheveling van het bedrag voor diverse faciliterende projecten (totaal € 3.123.429) vanuit de voorziening verliesgevende complexen (23001). Daarnaast is een bedrag gestort inzake de complexen Westeraam (€ 46.373), Rijksweg Zuid 1-3-5 Elst (€ 7.765) en Aamsepoort Noord Elst (€ 6.770).

De vermindering van € 665.455 betreft (gedeeltelijke) vrijval van de complexen Westeraam (€ 480.000), Aamsepoort Noord Elst (€ 100.000), Eisenhouwerplas (€ 66.617), Park 15 (€ 6.799), St. Werenfriedplein Elst (€ 6.394) en Europlein Zuid Elst (€ 5.644).

Uitzettingen korter dan één jaar

 

Boekwaarde 31-12-2017

Voorziening oninbaarheid

Balanswaarde 31-12-2017

Balanswaarde 31-12-2016

Vorderingen openbare lichamen

82.386

 

82.386

19.643

RC verhouding met het Rijk

1.575.713

 

2.075.713

0

Overige vorderingen

6.350.947

2.791.970

3.558.977

5.078.205

 

8.009.046

2.791.970

5.717.076

5.097.847

 

 

 

 

 

Per 5 april 2018 was van de overige vorderingen, exclusief de voorziening oninbaarheid, nog € 5.671.000 te ontvangen.

21008   Voorziening dubieuze debiteuren

Bestemming: opvang verliezen uit dubieuze debiteuren.
Achtergrondinformatie: behoeft geen nadere toelichting

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

           44.511

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 2.289

Werkelijke stand 31-12-2017

42.222

Toelichting mutatie 2017
De stand van de voorziening is eind 2017 afgestemd op een geactualiseerde onderbouwing. Hieruit bleek dat een bedrag van € 2.289 kon vrijvallen. 

21022   Voorziening dubieuze debiteuren belastingen

Bestemming: opvang verliezen uit dubieuze belastingdebiteuren.
Achtergrondinformatie: behoeft geen nadere toelichting.

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

162.795

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

35.658

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 67.583

Werkelijke stand 31-12-2017

130.870

Toelichting mutatie 2017
De stand van de voorziening is eind 2017 afgestemd op een geactualiseerde onderbouwing. Hieruit bleek dat een bedrag van € 35.658 moest worden gestort. De vermindering van € 67.583 heeft betrekking op de afboeking van oninbare vorderingen.

21039   Voorziening dubieuze debiteuren Soza

Bestemming: opvang verliezen uit dubieuze debiteuren Soza.
Achtergrondinformatie: bijstandsvorderingen moeten op grond van de voorschriften zijn opgenomen op de balans. Omdat naar verwachting van Team Zorg & Inkomen niet alle vorderingen kunnen worden geïncasseerd is tegelijkertijd een voorziening dubieuze debiteuren gevormd

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

2.149.586

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

469.291

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

 

Werkelijke stand 31-12-2017

2.618.877

Toelichting mutatie 2017
De stand van de voorziening is eind 2017 afgestemd op een geactualiseerde onderbouwing. Hieruit bleek dat een bedrag van € 469.291 moest worden gestort.

 Schatkistbankieren

Begroting: 2017

 

88.649.747

 

 

Limiet:

0,7500%

664.873

 

 

 

 

 

 

 

2017

Gemiddeld saldo BNG 

 Gemiddeld saldo ABN/Amro 

Totaal 

Onder/overschrijding 

1e kwartaal

103.264

85.233

188.497

476.376

2e kwartaal

165.425

128.003

293.428

371.445

3e kwartaal

236.622

59.175

295.797

369.076

4e kwartaal 

221.250

49.503

270.753

394.120

 

 

 

 

 

 

 

 

Positief bedrag is onderschrijding

 

 

 

Negatief bedrag is overschrijding 

Liquide middelen

 

Boekwaarde 31-12-2017

Boekwaarde 31-12-2016

Kas gemeentewerf Andelst

300

300

Kas gemeentewerf Elst

8.483

3.395

Kas sportcentrum de Helster

108

105

Kas afdeling Publiekszaken

5.570

1.665

Sub kassen afd. Publiekszaken

1.500

1.500

BNG-algemeen

0

0

ABN-AMRO-bank Overbetuwe

86.864

181.932

ABN-AMRO-bank Westeraam

6.470

6.472

 

109.295

195.369

Overlopende activa

 

Boekwaarde 31-12-2017

Boekwaarde 31-12-2016

Vooruitbetaalde bedragen

365.683

107.164

Nog te ontvangen bedragen

6.082.309

8.339.523

Van overheidslichamen nog te ontvangen specifieke bestedingsdoelen

0

0

 

6.447.992

8.446.687

PASSIVA
VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

 

 

Boekwaarde 31-12-2017

Boekwaarde 31-12-2016

Algemene reserve

 

17.496.694

6.381.674

Bestemmingsreserves

 

21.371.549

22.920.670

Gerealiseerde resultaat

 

3.237.936

14.598.906

 

 

42.106.179

43.901.250

 

 

 

 

 

Algemene reserve

Bestemmingsreserve

Nog te bestemmen resultaat

Boekwaarde 1-1-2017

6.381.674

22.920.670

 

Toevoeging

5.776.716

268.274

 

Onttrekking

9.260.602

1.254.439

 

Vermindering ter dekking van afschrijving

 

562.956

 

 

2.897.788

21.371.549

 

Bestemming resultaat 2016

14.598.906

0

 

Boekwaarde 31-12-2017

17.496.694

21.371.549

3.237.936

Reserves

Saldo
01-01-2017

Resultaat
2016

Saldo
01-01-2017

Vermeerde-
ringen

Ont-
trekkingen

Vermind.
 afschrijvingen

Saldo
 31-12-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

10001  Algemene Reserve

6.381.674

14.598.906

20.980.580

5.776.716

9.260.602

0

17.496.694

    Algemene Reserve

6.381.674

14.598.906

20.980.580

5.776.716

9.260.602

0

17.496.694

 

 

 

 

 

 

 

 

12106  BR Bovenwijkse voorz.

1.875.580

0

1.875.580

51.386

0

0

1.926.966

12115  BR Verv.materiaal OR/Brandweer

3.677.941

0

3.677.941

91.949

158.700

0

3.611.190

12127  BR Vitens

775.800

0

775.800

0

155.160

0

620.640

12135  BR Woningbouwbudget Stadsregio Arnh/Nijm

190.000

0

190.000

0

0

0

190.000

12139  BR Afslag 38 Elst/Oosterhout

2.330.350

0

2.330.350

120.078

0

0

2.450.428

12140  BR Voorfin. Huis der Gemeente

14.172

0

14.172

0

14.172

0

0

12141  BR Spoorzone

2.300.399

0

2.300.399

0

864.850

0

1.435.549

12143  BR Telecommunicatietoepassing

194.452

0

194.452

4.861

61.556

0

137.758

12144  BR Precario

1.746.000

0

1.746.000

0

0

0

1.746.000

    Bestemmingsreserves algemeen

13.104.695

0

13.104.695

268.274

1.254.439

0

12.118.530

 

 

 

 

 

 

 

 

12206  BR Kap.l.Ambtshuis

988.919

0

988.919

0

0

25.650

963.269

12207  BR Kapl.l. Proj.Brede School

140.000

0

140.000

0

0

140.000

0

12208  BR Kapl.l. Hockeycomplex

1.289.056

0

1.289.056

0

0

68.381

1.220.674

12209  BR Kapitaallasten Heteren Centrum

4.697.116

0

4.697.116

0

0

178.441

4.518.675

12210  BR Kap.lasten Kunstgrasvelden Spero

353.549

0

353.549

0

0

24.405

329.144

12211  BR Kap.lasten sporthal HPC Zetten

1.494.442

0

1.494.442

0

0

47.918

1.446.524

12212  BR Kap.lst.tijdelijke huisvestingsmaatr.

448.020

0

448.020

0

0

73.950

374.070

12213  BR kapitaallasten P&R garage

404.873

0

404.873

0

0

4.211

400.662

    Bestemmingsreserves t.b.v. kapitaallasten

9.815.975

0

9.815.975

0

0

562.956

9.253.019

    Bestemmingsreserves totaal

22.920.670

0

22.920.670

268.274

1.254.439

562.956

21.371.549

 

 

 

 

 

 

 

 

13000  Saldo jaarrekening

14.598.906

-14.598.906

0

3.237.936

0

0

3.237.936

    Resultaat na bestemming

14.598.906

-14.598.906

0

3.237.936

0

0

3.237.936

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

43.901.250

0

43.901.250

9.282.926

10.515.041

562.956

42.106.179

Toelichting Reserves

Overzicht reserves en voorzieningen 2017 (werkelijke cijfers), inclusief achtergrondinformatie en een toelichting op de volgende mutaties 2017:

- voor reserves: mutaties > € 50.000
- voor voorzieningen: mutaties > € 40.000

I. Reserves
Onderdeel A:  Algemene reserve 

10001   Algemene Reserve

Bestemming:

 - deels buffer voor opvang eenmalige risico’s
-  andere deel in principe vrij aanwendbare middelen om eenmalige (grote) uitgaven te dekken

Achtergrondinformatie: in de paragraaf weerstandsvermogen bij de programmabegroting worden o.a. de risico’s, die beslag leggen op eenmalige dekkingsmiddelen zoveel mogelijk uitgedrukt in bedragen en vindt er een confrontatie plaats met de beschikbare eenmalige dekkingsmiddelen, waarvan de algemene reserve de belangrijkste is.

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

20.980.580

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

5.776.716

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 9.260.602

Werkelijke stand 31-12-2017

17.496.694

Toelichting mutatie 2017
Zie overzicht achter deze bijlage.


Onderdeel B:  Bestemmingsreserves (BR)

Bestemmingsreserves algemeen

12106   BR Bovenwijkse voorzieningen           

Bestemming: dekking van kosten van voorzieningen, die niet alleen van belang zijn voor één bepaald gebied maar voor meerdere wijken van nut zijn.
Achtergrondinformatie: in deze reserve worden ten laste van grondexploitaties vaste bedragen per woning voor woningbouwprojecten en bedragen per m2 voor bedrijventerreinen gestort ter bekostiging van -zoals de naam al aangeeft- bovenwijkse voorzieningen.

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

1.875.580

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

51.386

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

 

Werkelijke stand 31-12-2017

1.926.966

Toelichting mutatie 2017
De storting van € 51.386 betreft het totaal van in 2017 ontvangen diverse kleinere bijdragen voor bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ontwikkelingen.


12115   BR Vervanging materiaal Openbare Werken

Bestemming: dekking kapitaallasten van investeringen van vervanging van materieel.
Achtergrondinformatie: deze bestemmingsreserve is gebaseerd op het in april 2009 door de raad vastgestelde herziene systeem van "vervanging materieel afdelingen Openbare Ruimte en Veiligheid”. De reserve wordt gevoed met stortingen ten laste van de exploitatie. Op deze wijze ontstaat er een jaarlijks gelijke belasting van het gemeentebudget, worden grote schommelingen op de afzonderlijke begrotingsposten voorkomen en is er een goede basis voor de jaarlijkse berekening van de uurtarieven van de machines en voertuigen. Bij de Najaarsnota 2014 is het nieuwe vervangingsschema 2012-2018 vastgesteld.

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

3.677.941

+ rentetoevoeging

91.949

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

-158.700

Werkelijke stand 31-12-2017

3.611.190

Toelichting mutatie 2017
Om de kapitaallasten van de investeringen van voorgaande jaren te dekken is € 158.700 onttrokken.

12127   BR Vitens

Bestemming: opvang tekort dat is ontstaan door verkoop aandelen Vitens
Achtergrondinformatie: in 2006 zijn de preferente aandelen Vitens aan dat bedrijf verkocht voor een bedrag van € 2.327.400. Hoewel dit bedrag gedurende vijftien jaar (in 2007 t/m 2021) in gelijke termijnen zal worden ontvangen, diende op grond van de BBV-voorschriften de gehele verkoopopbrengst te worden verantwoord in boekjaar 2006, het jaar waarin de transactie feitelijk plaatsvond. Met ingang van de begroting 2007 was echter rekening gehouden met een structurele jaarlijkse ontvangst van € 155.160 (= 1/15e deel van de verkoopopbrengst). Om te voorkomen dat vanaf 2007 in de begroting een gat zou ontstaan ter grootte van dit bedrag, is via de bestemming van het rekeningsresultaat 2006 de verkoopopbrengst gestort in een nieuw gevormde bestemmingsreserve Vitens. Gedurende vijftien jaar (voor het eerst in 2007) wordt conform de oorspronkelijke bedoeling jaarlijks een bedrag van € 155.160 aan deze bestemmingsreserve onttrokken om de begroting sluitend te krijgen.

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

775.800

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

-155.160

Werkelijke stand 31-12-2017

620.640

Toelichting mutatie 2017
Zie bij achtergrondinformatie

12135   BR Besteding woningbouwbudget Stadsregio Arnhem/Nijmegen        

Bestemming: dekking uitgaven besteding van het woningbouwbudget Stadsregio Arnhem/Nijmegen
Achtergrondinformatie: het college kan de ontvangen gelden van de Stadsregio besteden aan projecten en activiteiten ter bevordering van de (ver- en) nieuwbouw van woningen in het algemeen en het realiseren van betaalbare woningen in het bijzonder. Kader is de “Verordening besteding woningbouwbudget KAN gemeente Overbetuwe 2005-2010”.

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

190.000

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

 

Werkelijke stand 31-12-2017

190.000

Toelichting mutatie 2017
In 2017 geen mutatie.

12139   BR Afslag 38 Elst/Oosterhout   

Bestemming: dekking kosten verkeerskundige aanpassingen afslag 38.
Achtergrondinformatie: de gemeente Overbetuwe moet financieel bijdragen in een verkeerskundige oplossing die leidt tot een goede ontsluiting van Park 15. Voor een goede ontsluiting zijn aanpassingen aan afslag 38 noodzakelijk.

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

2.330.350

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

120.078

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

 

Werkelijke stand 31-12-2017

2.450.428

Toelichting mutatie 2017
Jaarlijks wordt het saldo per 31 december van het bovenwijks complex B016 Afslag 38 verrekend met deze bestemmingsreserve. Omdat in het jaar 2017 meer inkomsten dan uitgaven waren, is over 2017 sprake van een positief saldo van € 120.078. Dit bedrag is gestort in deze bestemmingsreserve.

12140   BR Voorfinanciering Huis der Gemeente  

Bestemming: opvang frictiekosten stopzetten nieuwbouwplannen.
Achtergrondinformatie: deze bestemmingsreserve is destijds ingesteld omdat twee belangrijke dekkingsmiddelen voor de kapitaallasten van de nieuwe huisvesting (te weten verkoopopbrengst bestaande panden en vermindering formatie) nog niet (geheel) beschikbaar zouden zijn op het moment dat de nieuwe huisvesting in gebruik zal zijn genomen. Door het stopzetten van de plannen voor de bouw van het Huis der Gemeente is in 2014 een groot deel van het saldo van deze bestemmingsreserve inmiddels toegevoegd aan de algemene reserve (op basis van het stappenplan in de Kadernota 2015). Het restant van € 170.000 dient gereserveerd te blijven als kleine buffer voor o.a. opvang van frictiekosten in verband met het stopzetten van de nieuwbouwplannen.

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

14.172

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

-14.172

Werkelijke stand 31-12-2017

0

Toelichting mutatie 2017
Conform de 61e en 62e administratieve wijziging 2016 is € 14.172 onttrokken ter dekking van de het 1e en 2e voorbereidingskrediet Project nieuwe huisvesting.

12141   BR Spoorzone

Bestemming: opvang nadelige saldo project Spoorzone.
Achtergrondinformatie: ter dekking van het te verwachten nadelige saldo is er in 2012 een bestemmingsreserve gevormd.

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

2.300.399

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 864.850

Werkelijke stand 31-12-2017

1.435.549

Toelichting mutatie 2017
Jaarlijks wordt het saldo per 31 december van het bovenwijks complex B012 Spoorzone verrekend met deze bestemmingsreserve. Omdat in het jaar 2017 meer uitgaven dan inkomsten waren, is over 2017 sprake van een negatief saldo van € 864.850. Dit bedrag is onttrokken aan deze bestemmingsreserve.

12143   BR Telecommunicatietoepassing

Bestemming: dekking van de kapitaallasten voor de aanschaf van de telecommunicatietoepassing en de smartphones.
AchtergrondinformatieIn het krediet voor de herhuisvestingsmaatregelen van de ambtelijke organisatie was voor de vervanging van de telefooncentrale een budget opgenomen van € 300.000. De aangeschafte integrale telecommunicatietoepassing is veel meer een digitale oplossing en zijn de exploitatielasten hoger.
Het oorspronkelijke investeringsbedrag van € 300.000 is omgezet naar de BR telecommunicatietoepassing.

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

194.452

+ rentetoevoeging

 4.861

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 61.556

Werkelijke stand 31-12-2017

137.757

Toelichting mutatie 2017
De vermindering betreft de kapitaallasten van 2017.

12144   BR Precario

Bestemming: dekking mogelijke terugbetaling betwist deel precarioheffing.
Achtergrondinformatie: vanaf 1 november 2014 is een precarioheffing op kabels en leidingen ingevoerd. Over de jaren 2014 (deel van het jaar), 2015 en 2016 zijn aanslagen opgelegd voor elektriciteitsnetwerken en voor gasleidingen. De aanslag 2015 voor het elektriciteitsnetwerk wordt betwist. In afwachting van de uitkomst hiervan is deze bestemmingsreserve gevormd.

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

      1.746.000

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

 

Werkelijke stand 31-12-2017

1.746.000

Toelichting
Afhankelijk van de afloop van de bewaarprocedure (in februari 2018 is het bezwaarschrift) ongegrond verklaard, kan een eventuele vrijval kan plaatsvinden. 

Bestemmingsreserves opvang kapitaallast

12206   BR Kapitaallasten Ambtshuis

Bestemming: dekking kapitaallasten investering aankoop Ambtshuis Elst.
Achtergrondinformatie: de aankoopkosten van het ambtshuis worden in 40 jaar afgeschreven en de jaarlijkse kapitaallasten worden gedekt uit bovenvermelde bestemmingsreserve. De omvang van de reserve is gelijk aan de boekwaarde van het pand.

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

988.919

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 25.650

Werkelijke stand 31-12-2017

963.269

Toelichting mutatie 2017
De vermindering betreft de kapitaallasten van 2017.

12207   BR kapitaallasten Project Brede School      

Bestemming: opvang nadeel door vertraagd vrijkomen bijdrage uit Westeraam
Achtergrondinformatie: deze bestemmingsreserve is destijds ingesteld ter dekking van een deel van de kapitaallasten van het project brede school (PBS). Op basis van voorstel 3 uit het stappenplan Algemene Reserve dat is opgenomen in de Kadernota 2015 is in 2014 een groot deel van het saldo gebruikt om maatschappelijke investeringen ineens af te schrijven. Het resterende saldo van € 560.000 is bestemd voor de opvang van het nadeel van € 140.000 per jaar in de periode 2014-2017 ten gevolge van het vertraagd vrijkomen van de bijdrage uit Westeraam. Deze bijdrage van € 2,7 miljoen is eind 2017 ontvangen. Oorspronkelijk zou dat bedrag in 2012 worden ontvangen.

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

140.000

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 140.000

Werkelijke stand 31-12-2017

0

Toelichting mutatie 2017
Conform de primaire begroting 2017 is € 140.000 onttrokken in verband met het vertraagd vrijkomen van de bijdrage uit Westeraam

12208   BR kapitaallasten Hockeycomplex      

Bestemming: dekking van de kapitaallasten van het hockeycomplex
Achtergrondinformatie: de kapitaallasten van het hockeycomplex worden jaarlijks gedekt door onttrekkingen uit deze bestemmingsreserve. De investeringen in de aanleg van de kunstgrasvelden, was- en kleedaccommodaties en het parkeerterrein worden lineair afgeschreven in resp. 30, 40 en 20 jaar. Over de bestemmingsreserve wordt jaarlijks 2,5% rente berekend. (Rentepercentage afgestemd op percentage dat gehanteerd wordt voor de investering.)

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

1.289.055

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 68.381

Werkelijke stand 31-12-2017

1.220.674

Toelichting mutatie 2017
De vermindering betreft de kapitaallasten van 2017.

12209   BR kapitaallasten Heteren-Centrum

Bestemming: dekking van een deel van de kapitaallasten van het project Heteren-Centrum
Achtergrondinformatie: op 26 augustus 2008 heeft de raad ingestemd met het project Heteren Centrum. De kapitaallasten van dit project zullen gedeeltelijk gedekt worden door jaarlijkse onttrekkingen aan deze nieuw gevormde bestemmingsreserve.

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

4.697.116

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 178.441

Werkelijke stand 31-12-2017

4.518.675

Toelichting mutatie 2017
De mutatie 2017 betreft het gedeelte van de kapitaallast van het maatschappelijk vastgoed waarover lineair wordt afgeschreven. De onttrekking is conform de (primaire) begroting 2017.


12210   BR kunstgras Spero       

Bestemming: dekking van de kapitaallasten van de investering kunstgras bij Spero
Achtergrondinformatie: de kapitaallasten van één van de kunstgrasvelden van Spero worden jaarlijks gedekt door onttrekkingen uit deze bestemmingsreserve. De investering wordt lineair afgeschreven in 30 jaar. Over de bestemmingsreserve wordt jaarlijks 2,5% rente berekend.
Indien het 2e trainingsveld van Spero niet omgezet zou zijn in een kunstgrasveld had de gemeente groot-onderhoud aan dit veld moeten uitvoeren. De middelen voor dit groot-onderhoud zijn gestort in deze bestemmingsreserve. Spero betaalt jaarlijks de extra lasten voor een 2e kunstgrasveld ten opzichte van de lasten van een natuurgrasveld. Het bedrag van het niet uitgevoerde groot-onderhoud valt in 15 jaar vrij ten gunste van de exploitatie.

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

353.549

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 24.405

Werkelijke stand 31-12-2017

329.144

Toelichting mutatie 2017
De vermindering betreft de kapitaallasten van het veld in 2017. 12211   BR kapitaallasten sporthal HPC 

Bestemming: dekking van een gedeelte van de kapitaallasten van sporthal HPC
Achtergrondinformatie: de raad heeft op 26 januari 2010 ingestemd met de bouw van de sporthal bij het Hendrik Pierson College. De extra kapitaallasten van de sporthal worden jaarlijks gedekt door onttrekkingen uit deze bestemmingsreserve. De investering wordt lineair afgeschreven in 15, 20 en 40 jaar tegen 2,5% rente.

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

1.494.442

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 47.918

Werkelijke stand 31-12-2017

1.446.524

Toelichting mutatie 2017
De vermindering betreft de kapitaallasten van 2017. 

12212   BR kapitaallasten tijdelijke huisvestingsmaatregelen       

Bestemming: dekking van de kapitaallasten tijdelijke huisvestingsmaatregelen.
Achtergrondinformatie: de raad heeft 3 december 2013 ingestemd met het uitvoeren van tijdelijke huisvestingsmaatregelen ter overbrugging van de periode naar een definitieve huisvestingsoplossing. Deze maatregelen betreffen voor het merendeel economische investeringen, welke op grond van de voorschriften dus moeten worden afgeschreven in meerdere jaren. De kapitaallasten van deze investeringen worden jaarlijks gedekt door onttrekkingen uit deze bestemmingsreserve. De investering wordt lineair afgeschreven in 10 jaar tegen 2,5% rente

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

448.020

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 73.950

Werkelijke stand 31-12-2017

374.070

Toelichting mutatie 2017
De vermindering betreft de kapitaallasten van 2017


12213   BR kapitaallasten P&R garage       

Bestemming: dekking van een deel van de kapitaallasten van de P&R-garage.
Achtergrondinformatie: vanuit het grondcomplex Elst Centraal (complex G071) is in 2014 een bijdrage van € 412.759 betaald aan de investering van de P&R-garage. Deze bijdrage mag op grond van de voorschriften echter niet in mindering worden gebracht op het bruto investeringsbedrag omdat het grondcomplex niet valt onder de definitie van “derden”. De bijdrage is daarom gestort in deze nieuw gevormde bestemmingsreserve kapitaallasten P&R-garage. Jaarlijks wordt een deel van deze bestemmingsreserve gebruikt ter dekking van de kapitaallasten (m.i.v. 2015).

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

404.873

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 4.211

Werkelijke stand 31-12-2017

400.662

Toelichting mutatie 2017
Zie boven


Voorzieningen

 

 

Boekwaarde 31-12-2017

Boekwaarde 31-12-2016

Voorzieningen voor risico's

 

6.717.110

6.014.048

Voorzieningen voor egalisatie

 

4.147.284

3.959.593

Voorzieningen voor beklemde middelen

 

13.707.826

7.744.680

 

 

24.572.220

17.718.321

 

 

 

 

 

Risico's

Onderhoudsegalisatie

Beklemde middelen

Boekwaarde 1-1-2017

6.014.048

3.959.593

7.744.680

Toevoeging

1.039.552

601.729

6.800.000

Vrijval

21.043

0

0

Aanwending

315.448

414.038

836.854

Boekwaarde 31-12-2017

6.717.110

4.147.284

13.707.826

Voorzieningen

Saldo
01-01-2017

Toevoegingen

Vrijval

Aanwending

Saldo
 31-12-2017

21005  VZ Wethouderspensioenen

5.237.001

789.686

0

140.279

5.886.408

21006  VZ Planschades

15.000

14.831

0

14.831

15.000

21036  VZ Nabestaandenpensioen

288.631

30.818

0

17.427

302.021

21045  VZ Wachtgelden voormalige wethouders

255.323

198.168

0

142.911

310.580

23002  VZ Afgesloten complexen

218.093

6.050

21.043

0

203.100

    Voorzieningen risico's

6.014.048

1.039.552

21.043

315.448

6.717.110

 

 

 

 

 

 

22025  VZ. Groot onderh. gem.accommodaties

3.959.593

601.729

0

414.038

4.147.284

    Voorzieningen voor egalisatie

3.959.593

601.729

0

414.038

4.147.284

 

 

 

 

 

 

22026  VZ Riolering

7.744.680

6.800.000

0

836.854

13.707.826

    Voorzieningen voor beklemde middelen

7.744.680

6.800.000

0

836.854

13.707.826

 

 

 

 

 

 

Totaal

17.718.321

8.441.281

21.043

1.566.340

24.572.220

II Voorzieningen

Egalisatievoorzieningen

21005   Voorziening Wethouderspensioenen             

Bestemming: opvang van toekomstige pensioenverplichtingen van wethouders
Achtergrondinformatie: elk jaar wordt de noodzakelijke omvang van de voorziening berekend door een extern bureau (Raet).

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

5.237.001

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 789.686

+ overige toevoegingen (netto)

 

- verminderingen

 - 140.279

Werkelijke stand 31-12-2017

5.886.408

Toelichting mutatie 2017
De vermindering 2017 heeft betrekking op uitbetaling pensioen aan een aantal ex-wethouders. Op basis van een berekening moet de voorziening € 5.886.408 bedragen per 31 december 2017. Daarom is per saldo een bedrag van € 789.686 in de voorziening gestort

21006   Voorziening Planschades     

Bestemming: opvang kosten van planschades en kosten externe adviezen hierover.
Achtergrondinformatie: Team Beleidsrealisatie maakt jaarlijks een actueel overzicht van de verwachte planschades. Het niveau van de voorziening wordt hierop afgestemd bij het samenstellen van de jaarrekening. Het beleid van de gemeente is erop gericht om met ontwikkelaars overeenkomsten te sluiten zodat eventuele planschadeclaims voor risico zijn van de ontwikkelaar.

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

15.000

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 14.831

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

   - 14.831

Werkelijke stand 31-12-2017

15.000

Toelichting mutatie 2017
Geen mutaties > € 40.000.

21036   Voorziening Nabestaandenpensioen

Bestemming: opvang lasten nabestaandenpensioen wethouders.
Achtergrondinformatie: de stand van deze voorziening is afgestemd op ontwikkelingen van de ambtenaren CAO. Een extern bureau (Raet) berekent de uitbetalingen aan de nabestaande.

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

288.631

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

30.818

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

-17.427

Werkelijke stand 31-12-2017

302.022

Toelichting mutatie 2017
In 2017 is € 17.427 aan nabestaandenpensioen uitbetaald aan de nabestaande van een ex-wethouder. De noodzakelijke omvang van de voorziening is in 2017 opnieuw berekend en verhoogd d.m.v. een aanvullende storting van € 30.818.


21045   Voorziening wachtgelden voormalige wethouders         

Bestemming: verschuldigde wachtgeldbetalingen voormalige wethouders.
Achtergrondinformatie: de nieuwe voorziening is afgestemd op de uit te betalen wachtgelden aan drie voormalige wethouders tot aan de pensioendatum.

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

255.323

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

198.168

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

-142.911

Werkelijke stand 31-12-2017

310.580

Toelichting mutatie 2017
De vermindering 2017 heeft betrekking op uitbetaling van wachtgeld aan een aantal ex-wethouders. De noodzakelijke omvang van de voorziening is in 2017 opnieuw berekend en verhoogd d.m.v. een aanvullende storting van € 142.911.


23002   Voorziening afgesloten complexen (vrij)

Bestemming: opvang nakomende kosten uit afgesloten grondcomplexen.
Achtergrondinformatie: behoeft geen nadere toelichting.

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

218.093

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

 

+ overige toevoegingen

6.050

- verminderingen

- 21.043

Werkelijke stand 31-12-2017

203.100

Toelichting mutatie 2017
De stand van de voorziening is eind 2017 afgestemd op een geactualiseerde onderbouwing. Geen mutaties > € 40.000.


B. Voorzieningen middelen derden (niet van provincie/rijk

Geen

Voorzieningen onderhoud gebouwen/inventaris

22025   Voorziening groot-onderhoud gemeentelijke accommodaties  

Bestemming: opvang/egalisatie kosten groot-onderhoud van een groot aantal gemeentelijke gebouwen.
Achtergrondinformatie: in het eerste kwartaal van 2014 zijn van de gemeentelijke accommodaties waarvan het groot onderhoud ten laste van deze voorziening gaat, nieuwe Meerjaren Onderhouds Planningen (MOP’s) opgesteld. Het saldo van de voorziening per 1-1-2016 en de jaarlijkse structurele storting zijn gebaseerd op deze nieuwe MOP’s.

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

3.959.593

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

601.729

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 414.037

Werkelijke stand 31-12-2017

4.147.285

Toelichting mutatie 2017
De storting betreft de betreft de jaarlijkse structurele storting van € 601.729

De vermindering van € 414.037 betreft tal van onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen De onttrekkingen groter dan € 40.000 staan hieronder vermeld:
- De Kruisakkers Elst,                                                                        €  50.579,01  (adm.wijz.108 2016)
- Ambtshuis, verbouwing                                                                €  88.436,67  (adm. wijz. 117  2016)
- De Helster, zwembadvloer en ledverlichting                   €  45.709,41  (adm.wijz.106 2017)

22026   Voorziening Riolering 

Bestemming: in de voorziening worden de nog niet bestede gelden van derden (c.q. rioolinkomsten) opgenomen ter beperking van noodzakelijke tariefsverhogingen rioolheffing op basis van het Ge-meentelijke RioleringsPlan (GRP) en opvang van de kosten van het waterplan in de komende jaren.
Achtergrondinformatie: op 20 augustus 2013 is het GRP 2013-2017 door de raad vastgesteld. In dit GRP zijn de noodzakelijke maatregelen op het gebied van afvalwater, regenwater en grondwater opgenomen en de financiële consequenties die daaruit voortkomen.

Het in het GRP opgenomen saldo van BR/voorziening riolering is leidend voor de tariefbepaling: gerealiseerde voordelige exploitatieresultaten zullen dus een daling van het tarief.

Jaarrekening 2017

 

Werkelijke stand 1-1-2017

7.744.680

+ rentetoevoeging

 

+ storting tlv expl.

6.800.000

+ overige toevoegingen

 

- verminderingen

- 836.854

Werkelijke stand 31-12-2017

13.707.826

Toelichting mutatie 2017
In 2017 heeft de Raad besloten om de in 2012 gedane onttrekking van € 6.800.000 aan de bestemmingsreserve riolering ongedaan te maken. Om die reden is dit bedrag aan de huidige voorziening riolering toegevoegd.

De totale toe te rekenen kosten voor riolering en waterbeheer in 2017 bedragen € 3.379.000.
De netto inkomsten (incl. de ingecalculeerde rente over de voorziening) bedragen € 2.542.000. Het verschil van € 837.000 (afgerond) is onttrokken aan de voorziening.
De paragraaf lokale lasten 2017 bevat een analyse op de voor- en nadelen in de exploitatie.
In 2017 is een nieuwe GRP vastgesteld voor de periode 2018-2022.

Vaste schulden

 

Boekwaarde  31-12-2017

Boekwaarde 13-12-2016

- binnenlandse banken

62.221.021

55.169.818

- buitenlandse banken

1.701.715

1.930.661

- overig

 

 

 

63.922.736

57.100.479

- waarborgsommen

31.183

31.070

Totaal

63.953.919

57.131.549

 

 

 

De rentelast voor 2017 van deze leningen bedraagt € 1.733.415

 

 

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden korter dan één jaar


 

Boekwaarde  31-12-2017

Boekwaarde 13-12-2016

- Kasgeldleningen

5.000.000

8.000.000

- Banksaldo BNG Algemeen

575.430

3.487.774

- Banksaldo BNG Belastingen

115

110

- Banksaldo BNG Publiekszaken

11

12

- Banksaldo BNG Werf buitendienst OR

6

6

- Banksaldo BNG de Helster

5

5

- Banksaldo BNG Sociale zaken

3

3

- Overige kortlopende schulden

3.789.850

6.277.307

 

9.365.420

17.765.217

Per 5 april was van de kortlopende schulden nog € 396 te betalen.

 

Overlopende passiva

 

Boekwaarde  31-12-2017

Boekwaarde 13-12-2016

Nog te betalen bedragen

10.822.883

8.263.749

Van Overheidslichamen ontvangen nog te besteden

 

 

 voorschotten op specifieke uitkeringen

 

 

 - Rijk

3.704.996

3.665.485

 - Overigen

412.812

624.817

Vooruitontvangen bedragen

140.786

114.285

 

15.081.477

12.668.335

Verloop voorschotbedragen voorfinanciëring uitkeringen specifieke bestedingsdoelen

Omschrijving

31-12-2016

toevoegingen 

vrijval/ aanwending

31-12-2017

Rijk:

 

 

 

 

Rijksweg Noord

1.081.912

 

 

1.081.912

Elst Centraal

2.359.547

 

 

2.359.547

Afdracht Rijk inzake SoZa

147.681

 

 

147.681

Rijksbijdrage RWS A50

17.170

 

 

17.170

Rijksbijdr.Onderwijsachterstanden

20.381

 

20.381

0

Rijksbijdrage opvang statushouders

38.794

59.892

0

98.686

 

3.665.485

59.892

20.381

3.704.996

Overige:

 

 

 

 

Provinciale subsidie Energie

20.000

 

 

20.000

Stadsregio bijdrage BWS gelden

99.161

 

99.161

0

Subsidie project veer Heteren

0

33.773

 

33.773

Bijdrage ontwikkeling Noordoever

65.752

 

 

65.752

Brijdrage wandelroutes

114.749

 

114.749

0

Bijdrage mobiliteitsmanagement

54.219

 

29.600

24.619

Brijdrage Randwijkse Waarden

174.957

9.900

8.597

176.260

Bijdrage Danenberg

69.930

116.311

186.241

0

Bijdrage Nederrijn pad

26.050

6.723

 

32.773

Bijdragen fietsverb. Wester-Lingestr.

0

59.635

0

59.635

 

624.817

226.342

438.348

412.812

Overige bepalingen inzake de balans

Buiten de balans opgenomen borg- en garantstellingen
Totalen Garantieverplichtingen per 31 december 2017

 

 

Oorspronkelijk bedrag

31-12-2017

31-12-2016

WSW achtervang

 

52.371.000

42.753.317

43.712.500

WEW achtervang

*

142.500.000

142.500.000

151.500.000

SWS achtervang

 

490.000

295.000

416.667

 

 

195.361.000

185.548.317

195.629.167

 

 

 

 

 

Gemeente garantie

 

27.380.239

15.205.068

14.679.889

Overige garanties en borgstellingen

 

6.385.817

4.468.537

4.564.500

 

 

33.766.056

19.673.605

19.244.390

 

 

 

 

 

Totaal

 

229.127.056

205.221.922

214.873.557

* Dit bedrag is het aandeel van de gemeente Overbetuwe in de nog openstaande verstrekte hypotheken met NHG garantie.

Er zijn in het begrotingsjaar geen betalingen gedaan inzake de borg- en garantstelling. 
Voor een risico-inschatting van de gewaarborgde leningen wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

De gemeente Overbetuwe is voor 50% aandeelhouder van GEM Westeraam Elst C.V. en hoofdelijk aansprakelijk voor de door GEM Westeraam Elst C.V. aangegane verplichtingen.
Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming is op grond van de WMO een eigen bijdrage verschuldigd. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van de 
gemeentelijke verordening WMO en de inkomensgegevens van de aanvrager. In de wet is bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage niet wordt uitgevoerd door
de gemeente zelf, maar door het CAK. Door privacyoverwegingen is de gegevensverstrekking van het CAK aan de gemeente Overbetuwe ontoereikend om de volledigheid en juistheid van de eigen bijdragen te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor dejuistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Over het boekjaar 2017 is van het CAK een Third Party Mededeling ontvangen. Dit houdt in
dat de beheersingsmaatregelen binnen het uitvoeringsproces van de eigen bijdragen WMO van het CAK voldoen aan de daaraan te stellen eisen om de juistheid en volledigheid van de berekende
en opgelegde eigen bijdragen aan de aanvragers te waarborgen. Doordat bij het onderzoek voor het geven van deze mededeling de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de gegevens van de 
Belastingdienst, Gemeentelijke basisadministratie, de gemeente Overbetuwe en de zorgaanbieders echter niet betrokken is, is de Third Party Mededeling niet voldoende om hierop volledig te kunnen steunen ten behoeve van de volledigheid van de eigen bijdragen in de jaarrekening 2017. Hierdoor heeft de gemeente Overbetuwe onvoldoende zekerheid omtrent de volledigheid van de eigen bijdragen WMO van € 524.300  in haar jaarrekening 2017. Wel kan middels de mededeling zekerheid worden verkregen dat het totaalbedrag aan vastgestelde eigen bijdragen gelijk is aan de door het CAK geïnde en doorbetaalde eigen bijdragen aan de gemeente. Hiermee beschikt door de gemeente Overbetuwe in voldoende mate over de zekerheid dat de eigen bijdragen in de jaarrekening 2017 juist zijn verantwoord. Eventuele mogelijke niet verantwoorde eigen bijdragen worden ingeschat als niet significant c.q. materieel.
Gemeente Overbetuwe heeft meerjarige contracten en overeenkomsten zoals voor energie, onderhoud en huur afgesloten. 

 

Overige gegevens

Gebeurtenissen na balansdatum

WNT

WNT

Terug naar navigatie - WNT

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Gegevens 2017

Bezoldiging topfunctionarissen

 

Leidinggevende topfunctionarissen[1]

bedragen x € 1

 

[Bergh vd C]

[Brink vd AJ]

Functie(s)

 

[Gemeentesecretaris]

[Raadsgriffier]

Duur dienstverband in 2017

 

01/01-31/12

01/01-31/12

Omvang dienstverband (in fte)

 

1,0

0,89

Gewezen topfunctionaris?[1]

 

ja/nee

ja/nee

Echte of fictieve dienstbetrekking?[2]

 

ja/nee

ja/nee

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

 

ja/nee

ja/nee

 

 

 

 

Individueel WNT-maximum[3]

 

181.000

 

181.000 x 0,89 = 161090

 

 

 

 

Bezoldiging FT basis

 

 

 

Beloning

 

    107.907,40

 

    83.345,75

Belastbare onkostenvergoedingen

 

 

 

Beloningen betaalbaar op termijn (voorzieningen)

 

    16.345,32

     11.228,04  

   

 

Subtotaal[4]

 

124.252,72

   94.573,79

 

 

 

 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

 

 

 

 

 

 

 

Totaal bezoldiging

 

124.252,72

  94.573,79[1] Van een gewezen topfunctionaris is sprake indien de functionaris in het verleden - maar na 1 januari 2013 - een functie als topfunctionaris heeft bekleed, en bij beëindiging van deze functievervulling bij dezelfde instelling of rechtspersoon een functie als niet-topfunctionaris is gaan vervullen. Gedurende deze periode van functie­vervulling in de andere functie kwalificeert de functionaris als ‘gewezen topfunctionaris’.

[2] Indien ‘ja’: afzonderlijke bezoldigingscomponenten verplicht vermelden; indien ‘nee’: alleen totaal honorarium (excl. BTW) vermelden bij Totaal bezoldiging (het gaat om een extern ingehuurde functionaris).

[3]  waarbij: y = individueel WNT-maximum, x = voor instelling geldend WNT-bezoldigingsmaximum, a = deeltijdfactor (maximaal 1,0 fte) en b = functieduur in kalenderdagen. NB: voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking is het bezoldigingsmaximum in 2015 gelijk aan het bezoldigingsmaximum 2014.

[4] Het subtotaal wordt hier opgenomen inclusief een eventueel onverschuldigd betaald bedrag.


[1] Deze tabel is bedoeld voor de topfunctionarissen (en gewezen topfunctionarissen) met executieve taken, d.w.z. de leden van het hoogste uitvoerende orgaan en de daaraan ondergeschikte(n) die in deze rol (gezamenlijk) verantwoordelijk zijn voor de gehele rechtspersoon of de gehele instelling, en degene(n) belast met de dagelijkse leiding van de gehele rechtspersoon of de gehele instelling.

Overzicht SISA