Analyse rekeningresultaat en structurele doorwerking naar 2018

Analyse rekeningresultaat en structurele doorwerking naar 2018

Terug naar navigatie - Analyse rekeningresultaat en structurele doorwerking naar 2018

Analyse rekeningresultaat
Hieronder is een (beknopte) analyse opgenomen van het verschil tussen het werkelijke rekeningresultaat 2017 en het verwachte resultaat op basis van Tussenrapportage 4 - 2017 (TR4 - 2017).

Verwacht saldo 2017 bij TR3 - 2017 1.765.747
Werkelijk saldo 2017 3.237.936
Te verklaren verschil 1.472.189
Waarvan al verklaard via TR4 - 2017 (vastgesteld door raad op 9 januari 2018) 2.346.100
Te verklaren verschil na opstellen van TR4 - 2017 - 873.911

 

Budgettaire verschillen > € 50.000 t.o.v. TR4 - 2017  
Nadelen  
Hogere bestedingen Sociaal Domein (Jeugdzorg) - 2.591.000
Hogere storting in voorziening pensioen en wachtgelden wethouders - 988.000
Hogere storting in voorziening dubieuze debiteuren SoZa  -469.000
Grondexploitatie:  hogere rente en lagere doorbelast. uren en overhead aan bedrijventerreinen  -369.000
Hogere overheadkosten  - 139.000
Vennootschapsbelasting (te betalen VPB 2016/2017)
- 114.000
Grondexploitatie:  lagere doorbelasting uren en overhead aan grondcomplexen - 136.000
Meerkosten afvalverwijdering - 77.000
Lagere huuropbrengst door opzegging van Rijn IJssel College - 62.000
Meerkosten taakveld riolering - 61.000
Hogere kapitaallasten onderwijshuisvesting        - 56.000
Totaal nadelen  - 5.062.000
   
Voordelen  
Grondexploitatie: per saldo vrijval voorziening verliesgevende complexen 2.063.000
Grondexploitatie: niet voorziene winstnemening Elst-Zuid 604.000
Niet bestede middelen voor uitvoering asielakkoord (statushouders) 426.000
Grondexploitatie: hogere winstnemening PvMG 311.000
Niet geraamde verhoging van bedrag aan openstaande bijstandsvorderingen 303.000
Hogere doorbelasting uren en overhead aan investeringskredieten 108.000
Meer legesopbrengsten en bijdragen projectontwikkelaars 108.000
Onderuitputting bedrijfsvoeringsbudget 74.000
Hogere Algemene Uitkering (decembercirculaire 2017) 64.000
Lagere uitgaven burgerzaken 60.000
Hogere opbrengst treasury (o.a. renteresultaat) 58.000
Onderuitputting kunst en cultuur 57.000
Lagere uitgaven uitvoering Wet WOZ 56.000
Meeropbrengst bouwleges      51.000
Totaal voordelen  4.343.000
Saldo kleinere overige voor- en nadelen (per saldo nadeel) - 155.000
Totaal verklaard lager voordelig resultaat - 874.000Structurele doorwerking naar 2018
Ten opzichte van de ramingen op basis van TR4 - 2017 zijn er naast incidentele voor- en nadelen ook enkele structurele afwijkingen ontstaan. Deze werken dus door naar 2018. In de begroting 2018 is hiermee nog geen rekening gehouden. Per saldo is er sprake van een voordeel van € 9.000 dat dus negatief doorwerkt naar jaarschijf 2018.


Taakveld Voordeel Nadeel
0.1 Bestuur (hogere pensioenuitkeringen gewezen wethouders) 0 11.000
4.2 Onderwijshuisvesting (lagere vergoeding gymonderwijs) 20.000             0
Totaal 20.000 11.000
     
Per saldo is dus sprake van een voordeel van: 9.000  


De structurele voor- en nadelen op de producten afvalverwijdering (TV 7.1) en riolering (TV 7.2) zijn in bovenstaand staatje buiten beschouwing gelaten omdat deze in de betreffende tarieven worden verwerkt.