1. Inleiding

Inleiding

Hierbij presenteren we de Monitor Sociaal Domein 2017: de cijfers en het verhaal achter de cijfers. Deze Monitor heeft een andere indeling dan voorgaande jaren en we brengen het rapport uit in een digitale app-versie. De Monitor beschrijft de ontwikkeling van het sociaal domein vanuit twee invalshoeken: de beleidsthema's en bestandsontwikkeling van de drie domeinen.


In 2017 hebben we een nieuw beleidsplan voor het sociaal domein vastgesteld. In dit beleidsplan zijn de doelen voor het sociaal domein samengevat in vier thema's. Deze thema's zijn leidend voor de monitoring. Het sociaal domein bekijken we daarmee breder dan alleen de uitvoering van de drie gedecentraliseerde wetten (WMO, Jeugdwet en Participatiewet). Voor de monitoring van de beleidsthema's en -doelen gebruiken we indicatoren. Met deze indicatoren kunnen we de monitoring overzichtelijk in beeld brengen, maar ze zijn niet allesomvattend. Indicatoren zijn thermometers die voor verschillende onderdelen de ontwikkeling in het sociaal domein meten. De verschillende thermometers samen geven een beeld van de staat van het sociaal domein. De financiële haalbaarheid van het sociaal domein is een thema waar we ook periodiek over rapporteren. De monitoring van het financiële kader van het sociaal domein brengen in beeld met de gemeentelijke planning & control-cyclus. In deze Monitor Sociaal Domein brengen we het eindresultaat voor de lasten en baten van het financiële kader in beeld.

 

De tweede invalshoek van de Monitor is de kwantitatieve bestandsontwikkeling voor de drie domeinen, zoals de aantallen zorgcliënten voor de afgelopen jaren. Naast deze gemeentelijke Monitor is ook informatie over het sociaal domein te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.


De Monitor is blijvend in ontwikkeling. Vanaf de start van de decentralisaties in 2015 hebben we vier keer per jaar een Monitor uitgebracht, waarin we de ontwikkelingen in het sociaal domein in beeld brachten. We zijn in 2015 begonnen vanuit het idee 'laten zien wat we weten' over de uitvoering gedecentraliseerde taken in het sociaal domein. Door de Monitor aan te passen aan het laatste beleidsplan maken we een nieuwe stap in de monitoring. De volgende stappen zijn gericht op:

  • Het verbreden van de monitoringsblik van gedecentraliseerde taken naar sociaal domein breed.
  • De steeds meer beschikbare informatie over de transformatie in beeld brengen.

 

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is de samenvatting van de Monitor beschreven. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de vier thema's uit het beleidsplan Sociaal Domein op basis van de doelstellingen. Elke paragraaf begint met een samenvatting van het thema. Hoofdstuk 4 beschrijft de kwantitatieve bestandsontwikkelingen in de maatwerkvoorzieningen voor de drie domeinen: Participatie, WMO en Jeugdzorg.